18.08.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa 
GOW-13gem/2014

Katowice, dnia 26 sierpnia 2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 14/2014 śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 18.08.2014 r. około godziny 1530, w odkrywkowym zakładzie górniczym „Konstantynówka II” w Konstantynówce, gmina Hańsk, powiat włodawski, któremu uległ kierowca samochodu ciężarowego.

Odkrywkowy zakład górniczy „Konstantynówka II” prowadzi eksploatację kruszywa naturalnego w warstwie suchej systemem zabierakowym, jednym poziomem eksploatacyjnym o wysokości piętra do 4,0 m.

W dniu 18.08.2014 r., w zakładzie górniczym Konstantynówka II, kierowca samochodu ciężarowego MAN - typ 19360 TGA 4x4 został skierowany do prac transportowych przy wywożeniu urobku z wyrobiska. Około godziny 1530 kierowca po raz kolejny podjechał do załadunku urobku Zatrzymał się w odległości 1,0 - 2,0 m za koparką gąsienicową HYUNDAI typ Robex 140LC-7A, zwrócony do niej tyłem. Po załadowaniu samochodu ciężarowego operator koparki (będący jednocześnie osobą niższego dozoru ruchu), opuścił koparkę, pozostawiając ramię koparki zwrócone o 900 w poprzek wyrobiska (obrys kabiny koparki nie zakrywał wystających gąsienic) i udał się poza wyrobisko. Kierowca samochodu ciężarowego, przed wyjazdem z zakładu górniczego na drogi publiczne, przystąpił do naciągnięcia plandeki na skrzynię ładunkową przy pomocy sznura, przewleczonego przez oczka plandeki. Plandeka była nawinięta na rolkę przy kabinie samochodu ciężarowego. Kierowca rozwinął plandekę naciągając sznurek, stojąc na końcu na skrzyni załadunkowej. Podczas wykonywania tej czynności sznurek uległ zerwaniu. Kierowca stracił równowagę i upadając z wysokości około 1,3 metra, uderzył głową w gąsienicę koparki, która stała w odległości od 1 metra do 2 metrów od samochodu ciężarowego.

W odległości około 100 m od miejsca wypadku, na wjazd na teren zakładu górniczego czekał kolejny kierowca. Podszedł do miejsca załadunku kruszywa i zobaczył obok gąsienicy koparki leżącego pracownika z obrażeniami głowy. Udzielił mu pierwszej pomocy i wezwał pogotowie. Poszkodowany był przytomny, jednak nie potrafił wyjaśnić co się stało. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala powiatowego we Włodawie, a następnie do szpitala powiatowego w Łęcznej. Pomimo hospitalizacji poszkodowany w dniu 23.08.2014 r. zmarł.

O zaistniałym wypadku Dyrektor OUG w Lublinie został powiadomiony w dniu 19.08.2014 r. około godziny 1400. Miejsce zdarzenia nie zostało zabezpieczone do czasu przyjazdu pracowników OUG w Lublinie (maszyny zostały przemieszczone za zgodą Policji) w związku z czym ustalając przebieg wypadku oparto się na zeznaniach osób przebywających w tym czasie w zakładzie górniczym. Wobec braku bezpośrednich świadków zdarzenia, na podstawie oględzin miejsca wypadku oraz doznanych obrażeń przez poszkodowanego przyjęto przedstawiony przebieg wypadku.

Przyczyną wypadku najprawdopodobniej był upadek z wysokości i uderzenie głową
w gąsienicę koparki HYUNDAI typu Robex 140LC-7A.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor OUG w Lublinie wstrzymał ruch zakładu górniczego „Konstantynówka II”, w części dotyczącej eksploatacji i załadunku kruszywa, określając następujące warunki jego wznowienia:

  • ruch zakładu górniczego prowadzić pod nadzorem osób kierownictwa i dozoru ruchu, 
  • opracowanie szczegółowych zasad organizacji pracy w zakładzie górniczym,
    w szczególności określającymi zachowanie ciągłości nadzoru nad wykonywanymi czynnościami w ruchu zakładu górniczego przez osoby dozoru ruchu, 
  • dostosowanie dokumentacji zakładu górniczego oraz spełnienie wymagań określonych
    w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 08 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego w zakresie eksploatacji, załadunku i transportu kopaliny,
  • opracowanie regulaminu ruchu uwzględniającego zasady używania i utrzymywania pojazdów oraz dróg wewnętrznych zakładu górniczego, w tym zabezpieczania materiałów sypkich na skrzyni samochodów transportowych,
  • zapoznanie pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego z regulaminem ruchu, za pisemnym potwierdzeniem, jednoznacznie określającym osoby, które zostały zapoznane, 
  • zapoznaniem z przyczynami i okolicznościami wypadku pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego i przeszkoleniem ich w zakresie podjętych środków profilaktycznych.

Opracowano na podstawie danych przekazanych przez OUG w Lublinie

do góry