18 09 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                             

    Katowice, dnia 3 października 2019 r.

INFORMACJA Nr 62/2019/EW

o zdarzeniu niebezpiecznym polegającym na zadymieniu wyrobisk górniczych, do którego doszło w wyniku awarii przenośnika taśmowego typu Legmet N1200/4x320kW-6kV o numerze zakładowym L-255, zaistniałej w dniu 18.09.2019 r. około godz. 357, w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie.

W dniu 18.09.2019 r. około godz. 357 na zmianie IV WSP (wielozmianowy system pracy), rozpoczynającej się w dniu 17.09.2019 r. o godz. 2400, doszło do niebezpiecznego zdarzenia, polegającego na zadymieniu wyrobisk górniczych w rejonie GG-6 w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, do którego doszło w związku z awarią stacji napędowej przenośnika taśmowego typu Legmet N1200/4x320kW-6kV o numerze zakładowym L-255 (dalej „przenośnik L-255”), zabudowanego w upadowej E-3. Stacja napędowa przenośnika L-255 znajdowała się na skrzyżowaniu przecinki 58 i upadowej E-3. Nadzór nad prawidłową pracą i obsługę przenośnika L-255 wykonywał pracownik firmy zewnętrznej KGHM Zanam S.A.

Wypełnienie urobkiem zbiornika retencyjnego U-31 w czasie zmiany IV WSP w dniu 18.09.2019 r. spowodowało automatyczne zatrzymanie przenośnika taśmowego o numerze zakładowym L-254. W związku z powyższym doszło do zatrzymania kolejno przenośników taśmowych o numerach: L-250, L-251, L-253 oraz L-255. Zatrzymanie przenośnika L-255 spowodowało zadziałanie układów hamulcowych typu Omega 200 zabudowanych w jego jednostkach napędowych. Ponadto powinno nastąpić wyłączenie silników napędowych 6 kV typu Sh400H4A o numerach 1, 2, 3 i 4. Silniki elektryczne 6 kV typu Sh-400H4A o mocy 320 kW, zastosowane w jednostkach napędowych przenośnika L-255 były zasilane w energię elektryczną z pola rozdzielczego o numerze 8 rozdzielnicy 6 kV typu PREM-G1dM o numerze fabrycznym 224/2010, kablem 6 kV typu YKGYFtyn 3x185/27, a następnie poprzez Zestaw Zasilający 6 kV typu ZZ-3/S3 o numerze fabrycznym C-1121 (dalej w tekście ZZ-3/S3) przewodami typu OnGcekż/w-G 6 kV 3x35+16+3x2,5. Wskazana powyżej rozdzielnica typu PREM-G1dM oraz zestaw ZZ-3/S3 zabudowane były w rozdzielni 6 kV Rd-32 zlokalizowanej w przecince 60 z upadowej E-1. Po zatrzymaniu przenośnika L-255 nastąpiło wyłączenie spod napięcia silników napędowych o numerach 3 oraz 4. Nie nastąpiło natomiast wyłączenie spod napięcia silników napędowych o numerach 1 i 2, co było spowodowane niewyłączeniem się stycznika 1K typu VSC12 zabudowanego w polu stycznikowym o numerze 1 zestawu ZZ-3/S3, a także niesprawnością obwodów odpowiedzialnych za zadziałanie wyłącznika głównego Q zabudowanego w polu zasilającym zestaw ZZ-3/S3. Po około 16 minutach od momentu zatrzymania ruchu przenośnika L-255, z nieokreślonych przyczyn, nastąpiło wyłączenie silników napędowych o numerach 1 i 2.

Praca silników napędowych o numerach 1 i 2, przy zatrzymanym ruchu przenośnika L‑255, skutkowała tarciem okładzin o tarcze hamulcowe w układach hamulcowych typu Omega 200 zabudowanych w tych jednostkach napędowych oraz tarciem pomiędzy obracającym się bębnem napędowym i nieruchomą taśmą. Powyższe doprowadziło do nagłego wzrostu temperatury oraz emisji dymów. Strefa zadymienia objęła: upadową E-3 od przecinki 58; upadowe E-2 i E-4 od przecinki 58 do chodników T/W-250; chodniki T/W-148c÷145a od upadowej E-4 do przecinki 17; komorę maszyn ciężkich przy oddziale górniczym G-53; oddział G-53 w zakresie pól eksploatacyjnych SI-XI/3, SI-XI/4 oraz chodniki T/W-250 (od strony prądów wylotowych powietrza z oddziału G-53).

W wyniku wzrostu temperatury w rejonie stacji napędowej przenośnika L-255 nastąpiło zadziałanie instalacji ppoż. (SUG-3). Obsługujący przenośnik pracownik widząc dymy, powiadomił około godz. 357 dyspozytora górniczego i przystąpił wraz z pracownikiem oddziału taśmowego T-62 do schładzania jednostek napędowych oraz odcinka taśmy przenośnikowej przy bębnie napędowym wodą z hydrantów ppoż. Nie używano podręcznego sprzętu ppoż.

W związku z zadymieniem wyrobisk górniczych rozpoczęto akcję ratowniczą, kierowaną przez KRZG O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, która trwała od godz. 357 do godz. 612. Około godz. 427 zostali wezwani ratownicy z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Sobinie JRGH (trzy zastępy). Dodatkowo zadysponowane zostały trzy zastępy własne O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” (nie wzięły udziału w akcji). Działania podjęte w czasie prowadzenia akcji polegały na określeniu strefy zagrożenia oraz ustaleniu liczby osób przebywających w strefie zagrożenia. Ze strefy zagrożenia wycofano 70 osób. Pracownicy wycofywali się samodzielnie, bez użycia ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego. Akcja ratownicza polegała na schładzaniu rozgrzanych elementów układu hamulcowego jednostek napędowych przenośnika taśmowego L‑255 wodą z instalacji ppoż. Nie stwierdzano obecności otwartego ognia. O godz. 605, pomiarami parametrów atmosfery kopalnianej potwierdzono jej prawidłowy skład i parametry. Akcję ratowniczą zakończono o godz. 612. Od godz. 555 nadzór nad akcją pełnił nadinspektor OUG we Wrocławiu. W związku z powstałym zagrożeniem nikt nie doznał urazu.

Podczas przeprowadzonych w dniu 18.09.2019 r. oględzin miejsca zdarzenia zostały przeprowadzone pomiary warunków wentylacyjno-klimatycznych, które nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych parametrów atmosfery kopalnianej.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został powiadomiony o zdarzeniu w dniu 18.09.2019 r. około godz. 505.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu wydał decyzję wstrzymującą ruchu zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w części dotyczącej eksploatacji:

  1. przenośnika taśmowego typu Legmet N1200/4x320kW-6kV o numerze zakładowym L-255, zlokalizowanego w upadowej E-3 rejon GG-6, ze względu na nieprawidłowy stan techniczny powstały w wyniku tarcia szczęk hamulca typu Omega 200 o tarczę tego hamulca przy zatrzymanym ruchu przenośnika i nie wyłączonym silniku napędowym o numerze 1 tego przenośnika;
  2. zestawu zasilającego typu ZZ-3/S3 o numerze fabrycznym C-1121, produkcji Instal-Service Sp. z o. o., zasilającego silniki napędowe 6 kV przenośnika taśmowego typu Legmet N1200/4x320kW-6kV o numerze zakładowym L-255, ze względu na nieprawidłowy stan techniczny objawiający się brakiem sprawności układu wyłączenia awaryjnego pola zasilającego, a także nieprawidłowym działaniem wskazanego zestawu zasilającego powodowany brakiem wyłączenia silnika napędowego o numerze 1 wskazanego przenośnika taśmowego przy zatrzymanym ruchu tego przenośnika.

Określono, iż wznowienie ruchu zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie może nastąpić po spełnieniu następujących warunków:

a. w odniesieniu do przenośnika taśmowego typu Legmet N1200/4x320kW-6kV o numerze zakładowym L-255 ponowna eksploatacja może nastąpić po:

  • przeprowadzeniu na zasadach ustalonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” kontroli stanu technicznego oraz niezbędnych prób funkcjonalnych, a także czynności zmierzających do przywrócenia prawidłowego stanu technicznego, zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową,
  • doprowadzeniu wskazanego przenośnika taśmowego do prawidłowego stanu technicznego, zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową poprzez usunięcie skutków tarcia okładzin hamulca typu Omega 200 o tarczę tego hamulca przy zatrzymanym ruchu przenośnika i nie wyłączonym silniku napędowym o numerze 1, a także ewentualnych nieprawidłowości ujawnionych po przeprowadzeniu na zasadach ustalonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” kontroli stanu technicznego oraz niezbędnych prób potwierdzających możliwość bezpiecznej eksploatacji,
  • przeprowadzeniu odbioru technicznego potwierdzającego możliwość bezpiecznej eksploatacji i uzyskaniu zezwolenia na ruch wydanego przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”,

b. w odniesieniu do zestawu zasilającego typu ZZ-3/S3 o numerze fabrycznym C-1121 ponowna eksploatacja może nastąpić po:

  • przeprowadzeniu na zasadach ustalonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” kontroli stanu technicznego, niezbędnych prób funkcjonalnych i pomiarów, zmierzających do ustalenia i wyeliminowania przyczyn powstania nieprawidłowości opisanych w punkcie 1) niniejszej decyzji oraz doprowadzenia do właściwego stanu technicznego zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową,
  • doprowadzeniu wskazanego zestawu zasilającego typu ZZ-3/S3 do prawidłowego stanu technicznego, zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową poprzez usunięcie nieprawidłowości wskazanych w czasie oględzin miejsca zdarzenia oraz ewentualnych nieprawidłowości ujawnionych po przeprowadzeniu na zasadach ustalonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” kontroli stanu technicznego oraz niezbędnych prób funkcjonalnych i pomiarów potwierdzających możliwość bezpiecznej eksploatacji,
  • przeprowadzeniu odbioru technicznego potwierdzającego możliwość bezpiecznej eksploatacji i uzyskaniu zezwolenia na ruch wydanego przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”.

Ponadto w decyzji zobowiązał KRZG do przedstawienia Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu informacji o sposobie realizacji i wynikach wykonania wskazanych powyżej czynności. W dniu 23.09.2019 r. KRZG poinformował pisemnie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu o wykonaniu poleceń decyzji.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry