18.11.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 26.11.2008 r.

INFORMACJA Nr 79/2008/EW

o pożarze spycharki gąsienicowej typu TD18NPH1 zaistniałym w dniu 18.11.2008 r., o godzinie 1845, w komorze przeglądowo-remontowej oddziału C-50C na poziomie 1000 m, w rejonie szybu SW-1, w KGHM POLSKA MIEDŹ SA Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie

Pożar zaparkowanej spycharki gąsienicowej miał miejsce we wnęce z chodnika W 250/3 w kierunku chodnika W-250/2, stanowiącej część komory przeglądowo-naprawczej oddziału eksploatacji maszyn dołowych C-50C, w odległości około 1300 m od szybu SW-1. W miejscu zaistniałego pożaru wnęka miała wysokość 3,6 m i szerokość 7,3 m, spąg był równy, a strop zabezpieczony obudową kotwową w siatce kotwienia 1,5 m x 1,5 m. Powietrze świeże, w ilości 1870 m3/min, doprowadzane było do komory oddziału C-50C z szybu SW-1 przekopem oponowym i chodnikiem W-250. Po przewietrzeniu komory odprowadzane było chodnikami T-250/1, T-250/1a, pochylniami A-1÷A-3 oraz chodnikami A-17/1, A-18/1 i dalej pochylniami A-5÷A-8, chodnikami T-99÷T-101 do szybu SW-3.

W dniu 18.11.2008 r. na zmianie II (kończącej się o 1800), spycharka pracowała w rejonie oddziału górniczego G-53, przy równaniu spągu wyrobisk odstawy. W czasie pracy spycharka pracowała prawidłowo; operator nie stwierdził żadnych usterek. Po pracy, około godziny 1630, operator zjechał do komory C-50C, umył maszynę w punkcie mycia maszyn, a następnie zaparkował we wnęce parkingowej przy chodniku W-250/3, tj. w stałym miejscu parkingowym spycharki. W miejscu parkowania operator wyłączył silnik spalinowy oraz układ elektryczny (wyłącznikiem głównym w kabinie operatora). Podczas mycia spycharki zauważył luźną osłonę monoblokowej chłodnicy (wspólnej dla powietrza, oleju układu hydraulicznego i płynu chłodzącego silnik) zabudowanej z tyłu spycharki. Podczas wymiany śrub mocujących osłonę nie stwierdził wycieków paliwa i olejów w komorze silnikowej. Do „Książki pracy maszyny” w rubryce „Stan maszyny na koniec zmiany” dokonał wpisu potwierdzającego sprawność spycharki. Około godz. 1750, razem z pracownikami zmiany II udał, się na wyjazd do szybu SW 1. Około godziny 1840 do komory przeglądowo-naprawczej oddziału eksploatacji maszyn dołowych przyjechało 15 pracowników ze zmiany III oraz prowadzący zmianę w oddziale C-50C dozorca (osoba niższego dozoru ruchu specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń dołowych). Podczas przejazdu chodnikiem W-250/1 wzdłuż komory dozorca zauważył dymy wydobywające się z równoległego chodnika W-250/3 przy którym zaparkowana była spycharka. Wycofał ludzi ze strefy bezpośredniego zagrożenia i o godz. 1845 powiadomił dyspozytora kopalni, który natychmiast nadał sygnał alarmowy poprzez system alarmowo-rozgłoszeniowy typu STAR-M. Pracownicy z dozorcą wycofali się pojazdami transportowymi w rejon podszybia szybu SW-1. Podczas wycofywania nie użyto aparatów ucieczkowych, nikt nie został poszkodowany. W wyniku podjętej akcji pożarowej wstrzymano dalszy zjazd załogi na zmianę III. Około godziny 1902 przybyły zastępy ratownicze z Górniczego Pogotowia Ratunkowego Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lubinie, które natychmiast udały się w miejsce pożaru. Około godziny 1915 do zakładu górniczego przybył Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, który przejął funkcję kierownika akcji ratowniczej, wyznaczył strefę zagrożenia, posterunki obstawy, miejsce bazy ratowniczej, kierownika akcji dół i kierownika bazy, skład osobowy sztabu akcji, kierownika sztabu oraz sekretarza technicznego. Zastępy ratowników przystąpiły do aktywnego gaszenia pożaru, używając sprzętu ppoż. oraz wody. W trakcie akcji ratowniczej ratownicy wykonywali kontrole składu atmosfery kopalnianej i warunków klimatycznych. Po ugaszeniu ogniska pożaru ratownicy schładzali wodą rozgrzane elementy spycharki i wykonywali kontrole miejsca pożaru. O godz. 2039 po otrzymaniu meldunku o schłodzeniu maszyny i wynikach pomiarów wykazujących prawidłowy skład atmosfery kopalnianej, kierownik akcji zakończył akcję pożarową. Miejsce pożaru wygrodzono i zabezpieczono. Akcja ratownicza przebiegała sprawnie.

W wyniku pożaru spycharki w komorze silnikowej i przeniesienia napędu zniszczeniu uległy: osprzęt silnika, układ wydechowy i ssący, układ paliwowy w tym elastyczne przewody zasilające pompę wtryskową i filtry paliwa, armatura chłodnicy silnika i układu klimatyzacji kabiny operatora wraz połączeniami elastycznymi, akumulator elektryczny i instalacja elektryczna 24V, przewody hydrauliczne i elementy układu hamulcowego oraz układu skrętu. Kabina nie została naruszona.

Przyczyna pożaru
Ze względu na znaczne zniszczenia w komorze silnikowej i przeniesienia napędu dokonane przez pożar oraz wodę użytą do gaszenia, określenie przyczyny i okoliczności pożaru bez ekspertyzy uprawnionej jednostki nie jest możliwe.

W związku z pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał:

  • wstrzymać ruch spycharki gąsienicowej typu TD18NPH1 nr zakładowy 38 oraz zabezpieczyć ją do czasu przeprowadzenia badań w celu ustalenia przyczyny zaistniałego pożaru,
  • dokonać oceny stanu stropu w miejscu pożaru pod kątem zagrożenia i określić niezbędny zakres jego przebudowy,
  • zapoznać załogę zakładu górniczego i podmiotów wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego z przyczyną i okolicznościami zaistniałego pożaru.

Ponadto, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu zobowiązał KGHM POLSKA MIEDŹ SA w Lubinie do zbadania, przez uprawnioną jednostkę, stanu technicznego podzespołów i połączeń układu hydraulicznego, paliwowego i instalacji elektrycznej spycharki gąsienicowej typu TD18NPH1nr zakładowy 38 celem ustalenia przyczyny pożaru oraz przedstawienia wyników z wykonanych czynności sprawdzających.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry