18 12 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                   Katowice, dnia 2 stycznia 2020 r. 

INFORMACJA Nr 20/2019śm./EW

o wypadku zbiorowym (jeden wypadek śmiertelny i jeden wypadek lekki), do którego doszło w dniu 18.12.2019 r. godz. 1101 w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/G „Rudna” w Polkowicach.

Do wypadku doszło w komorze maszyn ciężkich oddziału CC-2/C-17, na stanowisku nr 4 w kanale przeglądowo-naprawczym nr 1, w rejonie GG-2, na poziomie 1050 m, w odległości ok. 3300 m od szybu R-IX, podczas usuwania wycieku oleju hydraulicznego przy hydroakumulatorze tłokowym produkcji firmy HYDAC, zabudowanym w układzie stabilizacji wysięgnika łyżki ładowarki kołowo-przegubowej typu LKP-0903, o numerze fabrycznym 003/2015 i numerze zakładowym 369, produkcji firmy KGHM ZANAM S.A. (dalej w tekście „ładowarka”).

W dniu 18.12.2019 r. na zmiennie I Wielozmianowego Systemu Pracy (WSP), sztygar zmianowy oddziału mechanicznego CC-2/C-17 do prac związanych z zlokalizowaniem wycieku z hydroakumulatora tłokowego zabudowanego w układzie stabilizacji wysięgnika łyżki ładowarki przydzielił dwóch pracowników. Jednego z firmy KGHM ZANAM jako przodowego zespołu, zaś drugiego z firmy ANKAR (podwykonawca firmy ZANAM). W celu zlokalizowania wycieku, ładowarka została ustawiona na stanowisku nr 4 kanału przeglądowo-naprawczego nr 1. Wysięgnik ładowarki został zabezpieczony na podporze ramowej, a łyżka ładowarki ustawiona w pozycji otwartej. W celu zlokalizowania miejsca wycieku wyznaczeni pracownicy odkręcili przewody hydrauliczne od bloku hydraulicznego hydroakumulatora i obrócili hydroakumulator o 180o względem stanu pierwotnego, tak, aby blok hydrauliczny znajdował się pomiędzy mostem układu roboczego a wysięgnikiem. Za pomocą przedłużonych przewodów hydraulicznych ponownie przyłączyli hydroakumulator w układ. W celu napełnienia układu stabilizacji wysięgnika pracownicy uruchomili silnik ładowarki i stwierdzili wyciek oleju z uszczelnienia pomiędzy cylindrem a nakrętką części olejowej. Spuścili olej, a następnie odkręcili przewody hydrauliczne od bloku hydraulicznego oraz blok hydrauliczny od nakrętki i przystąpili do odkręcenia nakrętki. Do nakrętki za pomocą czterech śrub przykręcili dorobioną przystawkę umożliwiającą odkręcenie jej przy użyciu klucza nasadowego. Podczas odkręcania nakrętki, w pewnej chwili, pod wypływem ciśnienia gazu (nominalnie 3,5 MPa) pozostałego w części azotowej hydroakumulatora nastąpiło wyrwanie i wyrzut nakrętki wraz z tłokiem. Pracownicy zostali uderzeni nakrętką, tłokiem oraz najprawdopodobniej kluczem, którym odkręcali nakrętkę. Pracownik firmy ANKAR w wyniku uderzenia ciężkimi elementami wyrzuconymi z cylindra doznał obrażeń wewnętrznych oraz złamania otwartego ręki prawej. Pracownik firmy KGHM ZANAM doznał urazu głowy. Poszkodowanym niezwłocznie została udzielona pierwsza pomoc przez pracowników znajdujących się w pobliżu oraz sztygara zmianowego, który powiadomił o wypadku dyspozytora górniczego. Na polecenie sztygara zmianowego poszkodowany z firmy ANKAR pod opieką pracowników został przetransportowany pojazdem typu SWT-TEAM na podszybie szybu R-IX. Przybyły na podszybie lekarz ratownik z JRGH w Sobinie, stwierdził jego zgon. Poszkodowany pracownik firmy KGHM ZANAM został przewieziony pod szyb w asyście dwóch pracowników wyznaczonych przez sztygara zmianowego. Po wyjeździe na powierzchnię, poszkodowanego firmy przejął lekarz ratownik z JRGH. Po udzieleniu pomocy medycznej, poszkodowany został przewieziony karetką pogotowia do Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Głogowie.

Firma KGHM ZANAM S.A. wykonywała usługi serwisowe w ruchu zakładu górniczego O/ZG „Rudna” w Polkowicach na podstawie umowy zawartej z KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie w dniu 27.02.2017 r. o numerze KGHM-KR-U-0125-2017.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został powiadomiony o wypadku zbiorowym w dniu 18.12.2019 r. ok godz. 1128.

Przyczyna wypadku:

Przyczyną wypadku było uderzenie poszkodowanych ciężkimi metalowymi elementami wyrwanymi i wyrzuconymi pod ciśnieniem sprężonego gazu pozostawionego w hydroakumulatorze w trakcie jego rozkręcania.

Do wypadku przyczyniło się niespuszczenie gazu z części gazowej hydroakumulatora i nieupewnienie się, że nie występuje w niej ciśnienie.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu wydał decyzję nakazującą wstrzymanie ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, w części dotyczącej eksploatacji ładowarki kołowo-przegubowej typu LKP-0903, produkcji KGHM ZANAM w Polkowicach, o numerze fabrycznym 003/2015 i numerze zakładowym 369, do czasu:

  • przeprowadzenia przez właściwą jednostkę w aspekcie zgodności z wymaganiami technicznymi, obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczno-ruchową producenta, oceny wpływu stanu technicznego ładowarki łyżkowej, a w szczególności wpływ stanu technicznego hydroakumulatora zabudowanego w układu hydraulicznym w systemie stabilizacji wysięgnika, na zaistniały wypadek zbiorowy,
  • usunięcia ewentualnych uszkodzeń spowodowanych przez rozszczelnienie hydroakumulatora tłokowego zabudowanego układzie systemu stabilizacji wysięgnika w ww. ładowarce łyżkowej, po przeprowadzeniu oceny przez właściwą jednostkę, oraz doprowadzenia jej do właściwego stanu technicznego zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową producenta, a także dokonania odbioru technicznego i uzyskaniu wymaganego zezwolenia na oddanie jej do ruchu.

Ponadto nakazał Przedsiębiorcy, w drodze decyzji:

  • wykonanie, przez właściwą jednostkę, oceny wpływu stanu technicznego ładowarki łyżkowej typu LKP-0903, o numerze fabrycznym 003/2015 i numerze zakładowym 369, a w szczególności wpływu stanu technicznego układu hydraulicznego z uwzględnieniem systemu stabilizacji wysięgnika, w aspekcie zgodności z wymaganiami technicznymi, obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczno-ruchową producenta, na zaistniały wypadek zbiorowy
  • przedstawić Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdanie i wyniki z wykonanych wyżej wymienionych czynności, w terminie bezzwłocznym.
  • ponownie przeszkolić załogę wykonującą prace przy ładowarkach łyżkowych wyposażonych w hydroakumulatory tłokowe w zakresie zasad bezpiecznego wykonywania czynności przeglądowo-naprawczych przy ww. hydroakumulatorach.

Dalsze działania Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu zostaną podjęte po zakończeniu postępowania. 

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

 

do góry