19 05 2023

Wyższy Urząd Górniczy
         Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                           Katowice, dnia 30 maja 2023 r.

INFORMACJA Nr 21/2023/EW

o niebezpiecznym zdarzeniu polegającym na wykryciu w dniu 19.05.2023 r. około godziny 1040 pocisku artyleryjskiego na przedpolu Pola „Szczerców” zakładu górniczego - Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” w Rogowcu - Pole Szczerców, należącym do Przedsiębiorcy - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” w Rogowcu.

Zdarzenie miało miejsce w środkowej części wschodniego przedpola Pola Szczerców w odległości około 250 m na wschód od przenośnika G.102 człon nr 55. Przedpole po wschodniej stronie wyrobiska oznaczone było tablicami informacyjno-ostrzegawczymi umieszczonymi na słupach rozstawionymi 200 m od krawędzi wyrobiska na długości około 3 km. Na przedpolu prowadzone były prace związane m.in. z wycinką drzew i krzewów, koszeniem zarośli roślinnych i traw oraz związane z poszukiwaniem przedmiotów ferromagnetycznych. Prace wykonywane były zgodnie z Instrukcją Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego dotyczącą kontroli przygotowania przedpola wyrobiska.  

W dniu 19.05.2023 r. sztygar zmianowy zmiany I przydzielił pracę dwóm pracownikom na przeszukanie przedpola na obecność przedmiotów ferromagnetycznych.  

Około godziny 1040 pracownicy za pomocą wykrywacza metali zlokalizowali taki przedmiot znajdujący się w ziemi, a następnie przystąpili do wykonania prac ziemnych z użyciem łopaty. Po  wykonaniu wykopu o głębokości około 0,6 m i odsłonięciu wykrytego przedmiotu stwierdzili, że jest to pocisk. Wstrzymali prace i powiadomili telefonicznie sztygara oddziałowego Oddziału Zdejmowania Nadkładu, który z kolei powiadomił Zmianowego Inżyniera Ruchu. Sztygar oddziałowy udał się na miejsce znalezienia pocisku i polecił pracownikom zabezpieczyć miejsce znaleziska taśmą ostrzegawczą, a następnie polecił oddalić się od niebezpiecznego miejsca.

Zmianowy Inżynier Ruchu powiadomił  Dowódcę Patrolu Saperskiego. Patrol Saperski przybył na wskazane miejsce znaleziska pocisku o godzinie 1358, podjął znaleziony niewybuch (korpus pocisku artyleryjskiego 76,2 mm produkcji rosyjskiej pochodzący z I Wojny Światowej) i sprawdził okolicę terenu znaleziska. Z przeprowadzonej akcji sporządził odrębny protokół.

Zdarzenie nie skutkowało zaistnieniem wypadku, ani uszkodzeniem maszyn i obiektów budowlanych zakładu górniczego. Z uwagi na znaczną odległość miejsca znalezienia niewybuchu od miejsc pracy pracowników zakładu górniczego (około 1100 m) nie zachodziła konieczność ich ewakuacji. W związku z powyższym Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach odstąpił od dalszych badań w przedmiocie opisanego zdarzenia.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.

do góry