19 07 2022

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia  25  października 2022 r.

INFORMACJA Nr 38/2022/EW

o wypadku zbiorowym, zaistniałym w dniu 19 lipca 2021 r. o godzinie 1220, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, w upadowej F-8, pomiędzy chodnikiem wodnym, a chodnikiem wentylacyjnym 6, na poziomie 1100 m, któremu ulegli pracownicy Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń Pebeka SA: 
- operator (1) smg p/z,
- operator (2) smg p/z,
- górnik-operator smg p/z.

Do wypadku doszło w dniu 19 lipca 2022 r. około godziny 1220, na zmianie II WSP, trwającej od godziny 1130 do godziny 1730, w ruchu zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, podczas regularnego przewozu osób ze stacji osobowej nr 2 do oddziału G-11 samojezdnym wozem transportowym typu SWT-TEAM 14/1.9 o numerze zakładowym 152 i numerze fabrycznym 46/2020 (dalej „pojazd”). Operator pojazdu, przewożący 13 pracowników Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń Pebeka SA, jadąc upadową F-8, o godzinie 1220 wjechał w zagłębienie o głębokości ok. 0,4 m, w wyniku czego nastąpiło podbicie osi przedniej, a następnie tylnej pojazdu. Pracownicy znajdujący się w tylnej części platformy transportowej zostali gwałtownie podrzuceni i uderzyli o konstrukcję ochronną pojazdu. Trzech z nich doznało obrażeń. Pierwszej pomocy przedmedycznej udzielili poszkodowanym współpasażerowie. Poszkodowani zostali odwiezieni pod szyb SG-1 innym pojazdem firmy Pebeka. Sztygar zmianowy górniczy telefonicznie powiadomił o wypadku dyspozytora kopalni. Po wyjeździe na powierzchnię poszkodowani udali się do punktu pielęgniarskiego, a następnie zostali przewiezieni do Szpitala Powiatowego w Głogowie, z którego, po badaniach i udzieleniu pomocy lekarskiej, zostali skierowani do domów. 

W miejscu wypadku wyrobisko, zabezpieczone obudową kotwową w siatce kotwienia 1,5x1,5 m miało szerokość 5,5 m, jego wysokość wynosiła 2,5 m, nachylenie wzdłużne (wznios) 5,8º.

Akcji ratowniczej nie prowadzono. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został powiadomiony o wypadku w dniu 19 lipca 2022 r. o godzinie 1552.

Przyczyną wypadku zbiorowego było uderzenie przewożonych pracowników o elementy konstrukcyjne pojazdu wskutek podrzucenia tylnej części platformy transportowej po wjechaniu pojazdem SWT 152 w zagłębienie z nadmierną prędkością niedostosowaną do stanu nawierzchni.

Przyczyną wypadków było gwałtowne podrzuceni pojazdu po wjechaniu w zagłębienie wypełnione wodą z nadmierną prędkością i uderzenie przewożonych pracowników o elementy konstrukcyjne pojazdu.

Do wypadku przyczyniły się:

  • niezachowanie szczególnej ostrożności przez operatora pojazdu SWT 152 podczas przejazdu upadową F-8 i niezachowanie bezpiecznej prędkości dostosowanej do zmieniających się warunków ruchu, zapewniającej bezpieczeństwo operatora oraz przewożonych osób,
  • niewłaściwy stan trasy regularnej jazdy ludzi (nierówności spągu) w upadowej F-8, na odcinku pomiędzy chodnikiem wodnym a chodnikiem wentylacyjnym 6.

Do wypadku mogło przyczynić się zabrudzenie przedniej szyby pojazdu, niesprawność prawej wycieraczki oraz brak płynu w zbiorniku spryskiwacza.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG we Wrocławiu wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej: 

  • eksploatacji samojezdnego wozu transportowego typu SWT-Team 14/1.9 o numerze fabrycznym 46/2020, nr kop. 152, należącym do Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Pebeka S.A, do czasu przeprowadzenia przez właściwą jednostkę badań w zakresie oceny stanu technicznego powyższego pojazdu i jego wpływu na przyczyny i okoliczności zaistniałego wypadku, uzależniając ponowne oddanie wyżej wymienionego pojazdu do ruchu po usunięciu ujawnionych podczas badań nieprawidłowości oraz uzyskaniu zezwolenia na oddanie do ruchu przez kierownika ruchu zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice - Sieroszowice”,
  • upadowej F-8 na odcinku od chodnika wodnego do chodnika wentylacyjnego 6 w zakresie transportu ludzi pojazdami do tego przeznaczonymi z uwagi na nierówny spąg i owalne zagłębienie wypełnione wodą, o głębokości ok. 40 cm, długości ok. 1,5 m i szerokości ok. 1,0 m, do czasu dostosowania wyrobiska do wymagań zgodności przepisu § 723 ust. 1 rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych,

oraz nakazał:

  • ustalenie bezpiecznego sposobu przetransportowania uszkodzonego wozu transportowego typu SWT-TEAM 14, o numerze zakładowym 152, z upadowej F-8 do wyznaczonego miejsca umożliwiającego przeprowadzenie oceny stanu technicznego przez właściwą jednostkę,
  • przeprowadzenie przez właściwą jednostkę oceny wpływu stanu technicznego ww. pojazdu na zaistniały wypadek, w aspekcie zgodności z wymaganiami technicznymi, obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczno-ruchową producenta.

Ponadto Dyrektor OUG we Wrocławiu uzależnił ponowną eksploatacje pojazdu SWT-TEAM 14 od usunięcia powstałych wyniku wypadku uszkodzeń, po przeprowadzeniu oceny przez właściwą jednostkę, oraz doprowadzenia go do właściwego stanu technicznego, zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową producenta, a także dokonania odbioru technicznego i uzyskania wymaganego zezwolenia na oddanie do ruchu oraz polecił przedstawić w terminie bezzwłocznym sprawozdanie i wyniki z  czynności wykonanych przez właściwą jednostkę.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry