19 11 2020

Wyższy Urząd Górniczy

         Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                  Katowice, dnia 27 listopada 2020 r.

INFORMACJA Nr 13/2020śm./EW

o wypadku śmiertelnym, do którego doszło w dniu 19.11.2020 r. o godz. 1055 w Kopalni Granitu „Barcz I” w Strzegomiu, należącym do przedsiębiorcy PPPHU „TED-ROB” Tadeusz Kaliciński i Wspólnicy Sp.j., któremu uległ górnik skalnik, operator palnika wrębowego.

Do wypadku śmiertelnego doszło w przodku eksploatacyjnym P2N, zlokalizowanym na skrywie, na poziomie około +273 m, w centralnej części zakładu górniczego, przy górnej krawędzi wyrobiska wgłębnego, w trakcie podważania bloku granitowego ładowarką kołową VOLVO typ L180H i ręcznego wyciągania odłamków skalnych ze szczeliny pod blokiem.

Eksploatacja złoża granitu w Kopalni Granitu „Barcz I” prowadzona była w wyrobisku wgłębnym systemem ścianowym na bloki. Bloki i bryły granitowe oddzielane były od calizny za pomocą środków strzałowych, linek diamentowych lub palnika wrębowego, oraz były dzielone wtórnie na mniejsze elementy za pomocą klinów trójdzielnych umieszczanych w otworach odwierconych wiertarkami pneumatycznymi. Następnie bryły i bloki skalne przemieszczane były z przodków żurawiem typu Derrick lub ładowarkami (tylko z najwyższego poziomu) i przewożone ładowarkami do zakładu przeróbczego (poza granicę zakładu górniczego).

W dniu 19.11.2020 r. na zmianie I (trwającej od godz. 700 do godz. 1500), górnik skalnik, operator palnika wrębowego (dalej „górnik skalnik”) po przybyciu do zakładu górniczego udał się wraz z czterema współpracownikami do przodka P2N. Na miejscu dołączył do nich sztygar zmianowy (dalej „sztygar”), który dokonał podziału pracy wyznaczając na przodowego zespołu górnika skalnika. Około godz. 800 górnik skalnik, dwóch innych górników, pomocnik górnika skalnika oraz operator ładowarki przystąpili do pracy na skrywie. Operator ładowarki uzbrojonej w widły wyciągał bloki i bryły skalne z przodka i odsuwał je od górnej krawędzi skarpy celem umożliwienia ich dalszego ręcznego podziału. Załoga przodka P2N, chcąc pomóc operatorowi ładowarki, ręcznie usuwała odłamki skalne ze szczelin pomiędzy ławami granitowymi i przesuwała je na krawędź wyrobiska lub zrzucała na dno. Prace na krawędzi wyrobiska wykonywane były w tym dniu bez wymaganych środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. O godz. 1050 operator ładowarki podjechał po kolejną bryłę skalną zlokalizowaną przy krawędzi skarpy i rozpoczął jej podważanie widłami. Górnik skalnik wraz z górnikiem podeszli z przodu maszyny (górnik skalnik od strony górnej krawędzi skarpy), i zaczęli ręcznie usuwać odłamki skalne ze szczeliny.

O godzinie 1055 poszkodowany, chcąc wycofać się za ładowarkę, postawił nogę na wcześniej odrzuconym i niestabilnym odłamku skalnym, pośliznął się i spadł z wysokości 70 m na dno wyrobiska, do zbiornika wodnego. Jeden z pracowników zauważywszy spadającego poszkodowanego wyciągnął go z wody i przystąpił z pozostałymi zatrudnionymi na dnie wyrobiska pracownikami do reanimacji. Górnik z przodka P2N niezwłocznie poinformował o wypadku sztygara, który zadzwonił po pogotowie ratunkowe oraz do Kierownika Kopalni - Z-cy KRZG, a ten poinformował telefoniczne o wypadku Z-cę Dyrektora OUG we Wrocławiu, Policję, straż pożarną i kierownika ruchu zakładu górniczego. Sztygar polecił operatorowi żurawia opuszczenie koleby celem wytransportowania poszkodowanego na górę wyrobiska. Podczas transportu poszkodowanego - trwającego około 10 minut - czterech pracowników prowadziło na zmianę resuscytację. Przybyłe załogi straży pożarnej i pogotowia ratunkowego przejęły reanimację. Po bezskutecznych medycznych czynnościach ratunkowych lekarz stwierdził zgon poszkodowanego o godz. 1149 wpisując w kartę zgonu ostra niewydolność krążenia i oddychania, obrażenia wielonaczyniowe.

Przyczyną wypadku śmiertelnego był upadek poszkodowanego z wysokości około 70 m na dno wyrobiska. Do wypadku przyczyniły się:

  • prowadzenie prac na wysokości bez środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości,
  • niezachowanie należytej ostrożności podczas pracy i poruszania się na krawędzi wyrobiska,
  • tolerowanie przez osobę sprawującą nadzór nad pracownikiem odstępstw od przepisów i zasad bhp.

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu w dniu 19.11.2020 r. wydał decyzję nakazującą wstrzymanie ruch zakładu górniczego w części dotyczącej przodka eksploatacyjnego na skrywie P2N (poziom +273 m) do czasu:

  1. ustalenia przez Kierownika ruchu zakładu górniczego bezpiecznych zasad i technologii prowadzenia robót górniczych polegających na wyciąganiu brył (ław) skalnych i elementów granitowych zalegających przy krawędzi wyrobiska stokowego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zakleszczenia się wideł ładowarki w szczelinach pomiędzy odspajanymi bryłami (ławami skalnymi),
  2. ponownego przeszkolenia załogi zakładu górniczego z zasad bezpiecznego prowadzenia robót górniczych na krawędzi skarpy, w tym bezpiecznego prowadzenia prac na wysokości. 

Dalsze działania Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu zostaną podjęte po zakończeniu postępowania.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry