19 01 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                             

Katowice, dnia 28 stycznia 2016 r.

 INFORMACJA Nr 2/2016/EW

 w sprawie awarii jednego z zasilań w energię elektryczną zakładu górniczego, zaistniałej w dniu 19 stycznia 2016 r. około godz. 132 w zakładzie górniczym Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach, Kopalnia Węgla Kamiennego „Brzeszcze”.

Zasilanie w energię elektryczną zakładu górniczego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Brzeszczach, Kopalnia Węgla Kamiennego „Brzeszcze” zrealizowane jest z napowietrznej stacji GST 110/6 kV Jawiszowice. Ze stacji, poprzez dwa transformatory nr 1 i 2, 110/6 kV, o mocy 10 MVA, zasilana jest dwusystemowa rozdzielnia 6 kV J-0-1, zabudowana w budynku przyległym do stacji 110/6 kV. Pomiędzy budynkiem rozdzielni 6 kV, a stacją 110/6 kV, w kanałach kablowych, ułożone są kable sterownicze i sygnalizacyjne, prądu przemiennego i stałego.

W dniu 19 stycznia 2016 r. zakład górniczy zasilany był w energię elektryczną w podstawowym układzie pracy. O godzinie 132 nastąpiło awaryjne wyłączenie pola nr 9 w rozdzielni 6 kV J-0-1, co spowodowało wyłączenie transformatora nr 1 110/6 kV. W wyniku wyłączenia, zostały pozbawione zasilania obiekty na powierzchni zakładu górniczego, w tym między innymi:

  • górnicze wyciągi szybowe szybu „Andrzej III”,
  • górniczy wyciąg szybowy szybu „Andrzej IV”,
  • stacja wentylatorów głównych Andrzej IV (pracował wentylator nr 4).

O godzinie 226 załączono do ruchu wentylator nr 3 w stacji wentylatorów głównych Andrzej IV, a następnie pozostałe obiekty pozbawione zasilania.

W związku z wyłączeniem z ruchu stacji wentylatorów głównych Andrzej IV (od godziny 132 do godziny 226 - 54 minuty) dyspozytor ruchu zakładu górniczego wycofał z zagrożonych rejonów 46 osób zatrudnionych na zmianie IV, bez użycia sprzętu ochronnego układu oddechowego. Wycofana załoga po przywróceniu zasilania i przewietrzeniu wyrobisk wróciła do pracy. Podczas awarii nie nastąpiło unieruchomienie naczyń wyciągowych z ludźmi w szybach i nie zgłoszono zdarzeń wypadkowych. Pozostałe maszyny, urządzenia i instalacje na powierzchni i w wyrobiskach pracowały bez zakłóceń.

W związku z postojem stacji wentylatorów głównych, największe przekroczenie dopuszczalnych stężeń metanu, o wartości 1,77 % odnotowano w pochylni badawczej XIII.         

Według wstępnych ustaleń przyczyną awarii jednego z zasilań w energię elektryczną zakładu górniczego, było zwarcie w kablach sygnalizacyjnych i sterowniczych prądu przemiennego i stałego, w kanale kablowym pomiędzy budynkiem rozdzielni 6 kV J-0-1 a stacją GST 110/6 kV, spowodowane najprawdopodobniej przez gryzonie.

W dniu 21 stycznia 2016 r. usunięto skutki awarii i około godziny 1330 przywrócono podstawowy układ zasilania zakładu górniczego ze stacji 110/6 kV Jawiszowice.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego nie wydał decyzji.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG.

do góry