19 04 2018-1

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                             

 Katowice, dnia 7 maja 2018 r.

INFORMACJA Nr 29/2018/EW

w sprawie niebezpiecznego zdarzenia, polegającego na znalezieniu środków strzałowych w dniu 19 kwietnia 2018 r. o godzinie 310 w TAURON Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu, w chodniku S-713, w pokładzie 207, na poziomie 500 m.

Środki strzałowe znaleziono w chodniku S-713, tj. w wyrobisku przyścianowym likwidowanej ściany 760 w pokładzie 207 na poziomie 500 m. Chodnik S-713 o długości około 1035 m wykonano w obudowie typu ŁPP9/V29/A-I/HŁ COOR w niemetanowym pokładzie 207, zaliczonym do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Do dnia 19 kwietnia 2018 r. w likwidowanej ścianie 760 wykonano przedział transportowy i rozpoczęto demontaż kompleksu ścianowego.

W dniu 19 kwietnia 2018 r. na zmianie rozpoczynającej się od godziny 030 w likwidowanej ścianie 760 prowadzono prace związane z demontażem przenośnika podścianowego. Około godziny 310 ślusarz przebywający w chodniku S-713, znalazł 14 sztuk ładunków materiału wybuchowego typu Emulinit PM oraz 11 sztuk górniczych zapalników elektrycznych typu Ergodet W 0,45A 500 ms. Środki strzałowe, niezabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, leżały na spągu wewnątrz kasztu drewnianego wzmacniającego obudowę chodnika S-713, około 15 m od likwidowanej ściany 760. Pracownik poinformował o znalezieniu środków strzałowych sztygara zmianowego nadzorującego prace związane z likwidacją ściany. Sztygar wycofał pracowników z rejonu i powiadomił dyspozytora ruchu o zdarzeniu. Środki strzałowe zostały zabezpieczone przez instruktora strzałowego i przetransportowane do składu materiałów wybuchowych na poziomie 300 m. Kierownik ruchu zakładu górniczego powiadomił dyżurującego Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz Komendanta Komisariatu Policji w Libiążu, o znalezieniu środków strzałowych poza ciągiem technologicznym.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach wydał decyzje, w których:

1.wstrzymał ruch zakładu górniczego TW S.A. ZG Janina w Libiążu, w części dotyczącej wykonywania robót strzałowych w partii złoża „S1” do czasu:

  • przeprowadzenia analizy obowiązujących w zakładanie górniczym ustaleń kierownika ruchu zakładu górniczego, dotyczących bezpiecznego sposobu wykonywania robót strzałowych, w zakresie przewożenia i przenoszenia środków strzałowych oraz przechowywania i zabezpieczania środków strzałowych w pobliżu miejsca wykonywania robót strzałowych w partii złoża „S1”, w aspekcie konieczności wdrożenia do stosowania rozwiązań prewencyjnych, zapewniających skuteczny nadzór nad gospodarką środkami strzałowymi oraz eliminujących możliwość niewłaściwego przechowywania tych środków i dostępu do nich osób nieupoważnionych,
  • dokonanie weryfikacji wiedzy pracowników mających dostęp do materiałów wybuchowych oraz osób dozoru ruchu nadzorujących tych pracowników, przez komisję w składzie określonym przez kierownika ruchu zakładu górniczego, w aspekcie znajomości przez nich ustaleń dotyczących przewożenia i przenoszenia środków strzałowych oraz przechowywania i zabezpieczania środków strzałowych w pobliżu miejsca wykonywania robót strzałowych, w celu skutecznego wyeliminowania osób nie przestrzegających przedmiotowych ustaleń.

2. nakazał:

  • bezzwłocznie zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego TAURON Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu z okolicznościami niebezpiecznego zdarzenia, polegającego na znalezieniu środków strzałowych poza ciągiem technologicznym, w rejonie ściany 760 w pokładzie 207, w partii złoża „S1”.
  • bezzwłocznie zabezpieczyć:
    • zdeponowane w składzie MW, znalezione w dniu 19 kwietnia 2018 r. w chodniku S-713 w pokładzie 207, w partii złoża „S1” środki strzałowe, przed dostępem osób,
    • znaleziony podczas oględzin miejsca zdarzenia, fragment jednoznacznego oznaczenia środka strzałowego, znajdującego się na górniczym zapalniku elektrycznym zawierający część jego numeru, w postaci trzech kolejno następujących cyfr,

 - w sposób ustalony przez kierownika ruchu zakładu górniczego, w celu przeprowadzenia dodatkowych badań.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry