19.06.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 26.06.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 43/2012/EW

w sprawie wypadku śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym, zaistniałego w dniu 19.06.2012 r. o godz. 1930 w KWB „Konin” w Kleczewie S.A na odkrywce „Drzewce”, któremu uległ elektromonter - pracownik oddziału LE-1, lat 39, pracujący w górnictwie 21 lat.

Wypadek zaistniał przy skrzyni pierścieniowej 6 kV usytuowanej na konstrukcji koparki KWK 800 M przy bębnie kablowym z przewodem NTSCgt 3x95+3x16 mm2. Koparka zasilana była napięciem 6 kV z pola nr 5 stacji SRD 6 przewodem NTSCgt+OGw 3x95+3x16mm2 o długości 1630 m, poprzez pole 2 stacji napędowej przenośnika Dp-21 i dalej przewodem NTSCgt 3x95+3x16 mm2 o łącznej długości przewodu 1100 m przez pierścienie ślizgowe i rozłącznik kablowy usytuowane na koparce KWK 800 M.

W dniu 19.06.2012 r. sztygar zmianowy oddziału LE-1 otrzymał od sztygara oddziałowego LE-1 polecenie sprawdzenia i ewentualnej regulacji układu pierścieni ślizgowych 6 kV przy bębnie kablowym koparki. Prace związane z przeglądem pierścieni miały być wykonywane po zakończeniu prac spawalniczych związanych z naprawą konstrukcji nośnej bębna kablowego.

Sztygar zmianowy, czekając na zakończenie prac spawalniczych, wystawił polecenie pisemne nr 369/LE-1/2012, określając w nim środki i warunki bezpiecznego wykonania prac. Po przeprowadzeniu instruktażu, w trakcie którego omówił treść polecenia z dwoma elektromonterami: dopuszczającym i obsługującym koparkę, mającym wykonać kontrolę stanu technicznego pierścieni 6 kV na omawianej koparce, udał się ok. godz. 1925 wraz z elektromonterem dopuszczającym na stację napędową przenośnika DP-21, z której z pola nr 2 zasilana jest koparka. Na koparce pozostawił elektromontera obsługi koparki.

Po otrzymaniu od sztygara mechanicznego telefonicznej informacji, że prace spawalnicze są zakończone i można wyłączyć napięcie, polecił telefonicznie (telefonem komórkowym) elektromonterowi z koparki otworzyć rozłącznik kablowy 6 kV wyłączający napięcie na koparce i czekać na telefon potwierdzający wyłączenie napięcia zasilania, na stacji napędowej przenośnika DP-21, pierścieni ślizgowych przy bębnie kablowym koparki.

Po telefonicznym potwierdzeniu przez elektromontera obsługi koparki otwarcia rozłącznika, sztygar zmianowy wraz z elektromonterem dopuszczającym weszli do stacji DP-21 w celu odłączenia w polu nr 2 odłącznika Q6.1 typu OWIII-10/6UD. W momencie wciskania dźwigni odłącznika w otwór rygla nastąpił całkowity zanik napięcia w stacji, która zasilana jest z pola nr 5 stacji SRD 6. Pomimo braku napięcia odłączono i uziemiono odłącznik.

Elektromonter obsługi koparki po otworzeniu rozłącznika i powiadomieniu o tym fakcie sztygara zmianowego, nie czekając na potwierdzenie wyłączenia napięcia, zdjął pokrywę skrzyni pierścieniowej 6 kV przy bębnie kablowym koparki i około godz. 1930 przystąpił do wykonywania prac związanych z przeglądem pierścieni, w wyniku których doznał porażenia prądem elektrycznym. W/w czynności poszkodowany wykonywał bez obecności świadków. W tym czasie znajdujący się na koparce spawacze zauważyli, że elektryk obsługi koparki, zaczął się osuwać z konstrukcji bębna kablowego. Jeden ze spawaczy złapał go i położył na ziemi, stwierdzając u poszkodowanego utratę przytomności.

Powiadomiony telefonicznie o zdarzeniu sztygar zmianowy oddziału LE-1 natychmiast pojechał na miejsce wypadku, po czym powiadomił dyspozytora odkrywki o zaistnieniu wypadku i konieczności wezwania karetki zakładowej i Pogotowia Ratunkowego.

Ponieważ po zdarzeniu poszkodowany stracił przytomność, obecni na koparce spawacze podjęli czynności reanimacyjne, które prowadzone były do czasu przyjazdu służb ratowniczych, tj. karetki zakładowej (ok. godz. 2000) i Pogotowia Ratunkowego (o godz. 2005), które zabrało poszkodowanego do szpitala w Koninie. Poszkodowany zmarł w dniu 4.10.2012 r.

Przyczyną wypadku było porażenie prądem elektrycznym elektromontera, spowodowane zwarciem w skrzyni pierścieniowej 6 kV usytuowanej na konstrukcji przy bębnie kablowym koparki.

Przyczyna ta była następstwem:

  • zdjęcia pokrywy skrzyni pierścieniowej 6 kV przy bębnie kablowym koparki, przed odłączeniem napięcia od strony stacji napędowej DP-21,
  • wykonywania czynności przed dopuszczeniem do pracy przez dopuszczającego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Poznaniu.

do góry