19.09.2012.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 5.10.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 62/2012/EW

w sprawie awarii ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w Południowym Koncernie Węglowym S.A. ZG „Sobieski” w Jaworznie, zaistniałej w dniu 19.09.2012 r. około godziny 355.

Zakład górniczy PKW S.A. ZG „Sobieski” w Jaworznie wyposażono w ogólnozakładową łączność telefoniczną oraz ogólnozakładowy system dyspozytorski obejmujący w szczególności łączność dyspozytorską i alarmowo-rozgłoszeniową oraz zdalną kontrolę parametrów bezpieczeństwa pracy. Centralę telefoniczną oraz dyspozytornię zakładową zlokalizowano w budynku centrali telefonicznej umiejscowionym w Jaworznie przy ulicy Grunwaldzkiej 37 w odległości około 2,8 km od rejonu Sobieski i około 1,8 km od rejonu Piłsudski. Kable magistralnej sieci telekomunikacyjnej dla potrzeb ogólnozakładowej łączności telefonicznej i ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w części powierzchniowej, na odcinku od budynku centrali telefonicznej do urządzeń końcowych zainstalowanych ww. rejonach zakładu górniczego, poprowadzono dwoma odrębnymi trasami w kanałach kablowych prowadzonych wzdłuż ulic miasta Jaworzna. W rejonie Sobieski zabudowano ogółem 686 urządzeń końcowych (627 telefonów, 51 telefono-sygnalizatorów oraz 8 czujników kontroli parametrów bezpieczeństwa pracy). Trasę w kierunku rejonu Sobieski złożoną z 6 kabli telekomunikacyjnych o łącznej pojemności 800 par (dwa 200-tu parowe oraz cztery 100-tu parowe) prowadzono w szczególności w rejonie skrzyżowania ulicy Matejki z drogą krajową DK79 w Jaworznie będącego w przebudowie od połowy lipca br.

W dniu 19 września 2012 r. około godziny 355 zaistniała awaria ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego polegająca na przerwach w obwodach pomiędzy urządzeniami stacyjnymi centrali telefonicznej oraz dyspozytorni zakładowej a częścią urządzeń końcowych (telefonów, telefono-sygnalizatorów oraz czujników kontroli parametrów bezpieczeństwa pracy) zabudowanych w wyrobiskach i na powierzchni ZG Sobieski rejon Sobieski. Przeprowadzone przez służby teletechniczne zakładu górniczego rozpoznanie wykazało, że:

 • przyczyną awarii było przecięcie czterech z sześciu kabli magistralnej sieci telekomunikacyjnej w rejonie prowadzonych prac ziemnych przebudowy skrzyżowania ulicy Matejki z drogą krajową DK79 w Jaworznie,
 • niesprawność: 130 telefonów z 627, 45 telefono-sygnalizatorów z 51 oraz 8 czujników kontroli parametrów bezpieczeństwa pracy z 8 zainstalowanych.

Kierownik ruchu zakładu górniczego powiadomiony o godzinie 445 o zaistniałej sytuacji polecił dyspozytorowi ruchu zorganizowanie działań w ramach sztabu akcji ratowniczej. O godzinie 600 odbyło się nadzwyczajne posiedzenie zespołu d.s. Rozpoznawania i Zwalczania Zagrożeń Naturalnych i Bezpieczeństwa Publicznego w wyniku, którego m.in.:

 • zorganizowano systemem gońców rozlokowanych w punktach wyposażonych w sprawne urządzenia łączności dyspozytorskiej i alarmowo-rozgłoszeniowej celem zapewnienia skutecznego powiadamiania załogi zatrudnionej w rejonach z niesprawnymi ww. urządzeniami,
 • ustalono prowadzenie kontroli stanu atmosfery w wyrobiskach rejonu Sobieski i przekazywanie wyników do sztabu akcji z częstotliwością co 1 godzinę,
 • do prac naprawczych przydzielono również pracowników oddziału teletechnicznego ZG „Janina”,
 • przystąpiono w pierwszej kolejności do uruchamiania łączności dyspozytorskiej i alarmowo-rozgłoszeniowej przez przełączenie na obwody pozostałych dwóch nieuszkodzonych kabli.

W wyniku działań prowadzonych przez służby teletechniczne zakładu górniczego m.in.:

 • przywracanie łączności dyspozytorskiej i alarmowo-rozgłoszeniowej oraz sprawności zdalnej kontroli parametrów bezpieczeństwa pracy w wyrobiskach, zakończono w dniu 19 września 2012 r. o godzinie 1430,
 • przywracanie sprawności ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w Południowym Koncernie Węglowym S.A. ZG „Sobieski” w Jaworznie zakończono w dniu 20 września 2012 r. o godzinie 1300.

W związku z awarią nie podjęto działań wyprowadzania załogi w kierunku szybów wdechowych bądź na powierzchnię, nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnych najwyższych dopuszczalnych stężeń gazów w wyrobiskach zakładu górniczego i nie zgłoszono zdarzeń wypadkowych.

W wyniku czynności ustalania przyczyn i okoliczności awarii Specjalistyczny Urząd Górniczy:

a) stwierdził, że:

 • przyczyną awarii ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w PKW S.A. ZG „Sobieski” w Jaworznie było przecięcie w celu kradzieży czterech (2 kabli o pojemności 200 par, 2 kabli o pojemności 100 par) z sześciu kabli magistralnej sieci telekomunikacyjnej w rejonie prowadzonych prac ziemnych przebudowy skrzyżowania ulicy Matejki z drogą krajową DK79 w Jaworznie,
 • awaria ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego nie wystąpiła w wyniku naruszenia przepisów stosowanych w ruchu zakładu górniczego,

b) ustalił, że:

 • przywracanie sprawności ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w Południowym Koncernie Węglowym S.A. ZG „Sobieski” w Jaworznie przebiegało sprawnie,
 • zakład górniczy jest w trakcie realizacji budowy urządzeń ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w przygotowanym obiekcie zlokalizowanym w rejonie Sobieski.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego nie wydał decyzji.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG w Katowicach.

do góry