1.02.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-3/gg-119/2013

Katowice, dnia 6.02.2013 r.

INFORMACJA Nr 3/2013 śm/EW

o wypadku śmiertelnym, spowodowanym detonacją środków strzałowych, zaistniałym w dniu 1 lutego 2013 r. około godz. 1430, w chodniku T-159/przec. 48a, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG ”Rudna” w Polkowicach, któremu uległ górnik-operator, lat 34, zatrudniony w górnictwie 10 lat.

Wypadek śmiertelny zaistniał w chodniku T-159 na skrzyżowaniu z przecinką 48a w rejonie Rudna Zachodnia.

Wiązka chodników: T,W-159, T-159a, biegnąca od strony północno-wschodniej pola eksploatacyjnego XIX/1, drążona była w 2008 r. przez firmę PeBeKa S.A. w Lubinie, z zastosowaniem robót strzałowych, przy użyciu MW nabojowanych (dynamitów) i zapalników elektrycznych. Rejon ten zlokalizowany jest w północno-zachodniej części obszaru górniczego „Rudna I” na poz. 1100 m.

Przecinka 48a, na odcinku skrzyżowania z chodnikiem T-159 drążona była przez oddział G-12 w czerwcu 2012 roku, przy użyciu MW emulsyjnego luzem.

W dniu 01.02.2013 r., na zmianie II, odbywało się kotwienie zrębu stropowego na skrzyżowaniu wyrobisk o różnych wysokościach tj. chodnika T-159 i przecinki 48a. Wysokość przecinki 48a wynosiła 2,3 m, a chodnika T-159 – 3,8 m. Szerokość wyrobisk wynosiła ok. 7 m. Zrąb stropowy dotychczas niezabudowany, stanowiący ocios północno-wschodni chodnika T-159, z uwagi na wychylenie w kierunku wyrobiska wymagał zabudowy. Kotwienie kotwami wklejanymi o długości 1,8 m, wykonywane było za pomocą samojezdnego wozu kotwiącego z jednoosobową obsługą - SWKF Roof Master 1,7 nr zakł. 259. W trakcie kotwienia operator SWK przebywał w koszu roboczym maszyny i znajdował się w odległości ok. 1 m od calizny ociosu (zrębu).

Ok. godz. 1430, podczas wiercenia kolejnego otworu dla zabudowy kotwy w górnej części zrębu, żerdź wiertnicza natrafiła na pozostałość po otworze strzałowym z okresu drążenia chodnika T-159 w 2008 r., w której znajdował się niewypał – niezdetonowane środki strzałowe. Nawiercenie ich spowodowało detonację. Fala uderzeniowa detonacji oraz wyrzucone, nieliczne, odłamki skalne, oddziaływując bezpośrednio na operatora spowodowały u niego obrażenia ciała, w tym amputacje urazowe. Fala uderzeniowa zerwała podest kosza roboczego kotwiarki powodując upadek poszkodowanego z wysokości około 2 m. na spąg. Wskutek doznanych obrażeń, operator poniósł śmierć.

Około godziny 1430 sztygar zmianowy znalazł poszkodowanego na spągu i zgłosił dyspozytorowi górniczemu konieczność wezwania lekarza-ratownika. Lekarz-ratownik stwierdził zgon operatora o godz. 1530.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było oddziaływanie fali uderzeniowej i nielicznych odłamków skalnych spowodowane detonacją niewypału, na pracownika przebywającego w odległości ok. 1 m., w linii prostej od nawierconego otworu.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał następujące decyzje, w których nakazał:

  1. Wstrzymać roboty związane z zabezpieczaniem stropu i ociosów w rejonie skrzyżowań wiązki chodników T,W-159, T-159a z przecinkami 48 i 48a do czasu przeprowadzenia kontroli na okoliczność występowania niewypałów,
  2.  Wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM POLSKA MIEDŹ S. A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, w części dotyczącej eksploatacji samojezdnego wozu kotwiącego typu Roof Master 1.7 nr zakładowy 259, uszkodzonego w wyniku detonacji niewypału, do czasu doprowadzenia jego stanu technicznego do zgodności z obowiązującą dokumentacją techniczno-ruchową producenta.

  3. a) Wykonać, przez uprawnioną jednostkę badawczą, badania zabezpieczonych próbek odzieży roboczej oraz hełmu ofiary wypadku śmiertelnego, zaistniałego na skrzyżowaniu chodnika T 159 z przecinką 48a w KGHM Polska Miedź SA O/ZG „Rudna”, w celu ustalenia rodzaju środków strzałowych (i ewentualnie ich producenta), których detonacja była przyczyną wypadku,
    b) Przedstawić, Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, sprawozdanie i wyniki z wykonanych wyżej wymienionych czynności w terminie bezzwłocznym.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry