1 06 2020

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                 

 Katowice, dnia 23 listopada 2020 r.

INFORMACJA Nr 16/2020/EW 

o niebezpiecznym zdarzeniu - osuwisku na południowym zboczu wyrobiska górniczego i północnym zboczu zwałowiska zewnętrznego, zaistniałym w dniu 1.06.2020 r. w zakładzie górniczym Kopalnia Kostomłoty Sp. z o.o. w m. Kostomłoty Drugie, należącym do przedsiębiorcy - Kopalnia Kostomłoty Sp. z o.o. z/s w m. Kostomłoty Drugie.

Zdarzenie miało miejsce w południowym rejonie wyrobiska górniczego, w którym eksploatowano, zaliczone do pierwszego stopnia zagrożenia osuwiskowego, złoże wapieni dewońskich jednym poziomem do rzędnej + 234 m n.p.m. Eksploatacje na kierunku południowym i wschodnim prowadzono przy użyciu środków strzałowych na podstawie planu ruchu zakładu górniczego.

W dniu 1.06.2020 r. około godz. 600  kierownik ruchu zakładu górniczego w trakcie prowadzonej kontroli stwierdził, że w południowo-wschodnim rejonie wyrobiska w wyniku przemieszczenia mas ziemnych i skalnych powstało osuwisko. Osuwisko było niestabilne i widoczny był postępujący proces przemieszczania się mas ziemnych i skalnych do wyrobiska na kierunku zachodnim. Objawami procesu osuwiskowego były spękania i szczeliny powstające na zboczu południowym.

Osuwisko objęło swym zasięgiem około 204 metrowy odcinek zbocza południowego, w tym skarpy pięciu poziomów (o łącznej wysokości ok. 52 m), na których zakończono eksploatacje oraz poziom eksploatacyjny (o wys. ok 11 m), a także półki ochronne pomiędzy piętrami. Masy skalne przemieściły się również na 95-cio metrowym odcinku dolnego piętra zwałowiska zewnętrznego znajdującego się na południowym przedpolu wyrobiska górniczego. Ponadto osuwiskiem objęte zostały grunty rolne zlokalizowane poza granicami obszaru górniczego na powierzchni około 82 m2. Powierzchnia osuwiska wynosiła około 16 000 m2. W skutek przemieszczenia się mas ziemnych i skalnych na dno wyrobiska doszło do zasypania fragmentu drogi technologicznej.

Zdarzenie nie spowodowało uszkodzenia maszyn, urządzeń i obiektów zakładu górniczego. W trakcie zdarzenia w wyrobisku i na zwałowisku nie wykonywano żadnych robót.

Rejon osuwiska został zabezpieczony poprzez ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych oraz poprzez rozciągnięcie taśmy ostrzegawczej na drogach dojściowych.

Przyczyna niebezpiecznego zdarzenia - osuwiska na południowym zboczu wyrobiska górniczego i północnym zboczu zwałowiska zewnętrznego było naruszenie stanu równowagi górotworu, związane z utratą stateczności ociosów skarp wyrobiska (piętra 3-8) wraz z półkami stałymi i dolnego piętra zwałowiska spowodowane:Przyczyna niebezpiecznego zdarzenia - osuwiska na południowym zboczu wyrobiska górniczego i północnym zboczu zwałowiska zewnętrznego było naruszenie stanu równowagi górotworu, związane z utratą stateczności ociosów skarp wyrobiska (piętra 3-8) wraz z półkami stałymi i dolnego piętra zwałowiska spowodowane:

 1. Niedostosowaniem parametrów skarp i zboczy wyrobiska górniczego do bieżących warunków geologiczno-górniczych w południowej części złożazwiązanych z zaleganiem pod różnym kątem naprzemianległych warstw wapieni i łupków marglistych, występowaniem deformacji ciągłych i nieciągłych w postaci pofałdowań, uskoków oraz trudnościami z utrzymaniem półek ochronnych,
 2. Likwidacją pochylni transportowej biegnącej po południowym zboczu wyrobiska górniczego oraz wewnętrznego zwałowiska mas ziemno-skalnych w południowo-wschodnim rejonie wyrobiska stanowiących częściowe podparcie złoża,
 3. Utrzymaniem w części południowo-wschodniej zbyt małej minimalnej odległości stopy zwałowiska zewnętrznego od górnej krawędzi wyrobiska tj. 2 m zamiast ustalonych w projekcie zagospodarowania złoża i w planie ruchu 5 m.

W dniu 1.06.2020 r. po przeprowadzonych oględzinach osuwiska, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach wydał decyzję wstrzymującą ruch odkrywkowego zakładu Kopalnia Kostomłoty Sp. z o.o. w miejscowości Kostomłoty Drugie w części dotyczącej:

 • prowadzenia robót górniczych związanych z eksploatacją złoża w południowym rejonie wyrobiska górniczego,
 • prowadzenia robót górniczych związanych ze zwałowaniem mas ziemnych i skalnych
  na zwałowisku zewnętrznym,
 • użytkowania końcowego odcinka drogi technologicznej, biegnącego wzdłuż południowego zbocza wyrobiska objętego osuwiskiem

do czasu:

 • ustabilizowania południowego zbocza wyrobiska w rejonie, gdzie nastąpiła utrata jego stateczności,
 • wykonania przez służbę geologiczną ponownej oceny warunków stateczności oraz parametrów skarp i zbocza wyrobiska górniczego po stronie południowej,
 • dokonania przez kierownika ruchu zakładu górniczego oceny zagrożenia osuwiskowego występującego na południowym zboczu wyrobiska.
 • ustabilizowania się północnego zbocza zwałowiska w rejonie gdzie nastąpiła utrata jego stateczności,
 • wykonania przez służbę geologiczną ponownej oceny warunków stateczności oraz parametrów skarp i zbocza zwałowiska zewnętrznego,
 • dokonania przez kierownika ruchu zakładu górniczego oceny zagrożenia osuwiskowego występującego na północnym zboczu wyrobiska.
 • ustabilizowania południowego zbocza wyrobiska w rejonie, gdzie nastąpiła utrata jego stateczności,
 • usunięcia mas skalnych, które w wyniku osuwiska przemieściły się na drogę,
 • określenia przez kierownika ruchu zakładu górniczego zasad bezpiecznego poruszania się pojazdów i maszyn po tej drodze.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach

do góry