1.07.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-11/gem-20/2010

Katowice, dnia 12.07.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 11/2010 śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 1 lipca 2010 r., o godzine 2259 w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek” w Katowicach, któremu uległ młodszy elektromonter oddziału elektrycznego ds. urządzeń elektrycznych głównych dołowych i powierzchniowych MEG-1, lat 33, pracujący w górnictwie 2 lata.

Wypadek zaistniał w komorze postojowej zajezdni lokomotyw na poziomie 550 m. Wyrobisko, o wysokości 4,2 m i szerokości 5,6 m, wykonano w obudowie stalowej typu ŁP10/V25, pokrytej betonem natryskowym. W komorze postojowej zajezdni wyznaczonych było 20 torów postojowych, odgałęźnych od toru przejezdnego. Na rozjazdach torowych nr 10 i 11, łączących tory postojowe nr 10 i 11 z torem przejezdnym, stała lokomotywa elektryczna typu Ld-20/M o numerze kopalnianym 11, a na torze nr 10 lokomotywa typu Ld-20 o numerze kopalnianym 94. Na torze postojowym nr 11 pozostawione były dwie stacje transformatorowe typu IT3Sb 400/6/1 o numerach kopalnianych 143 i 164, z których jedna znajdowała się poza ukresem rozjazdu torowego nr 11. Ruch lokomotyw w zajezdni prowadzono w oparciu o „Regulamin prowadzenia transportu w zajezdni lokomotyw na poziomie 550 m”, zatwierdzony przez kierownika ruchu zakładu górniczego. Regulamin wyznaczał do stałej obsługi zajezdni, elektromonterów oddziału elektrycznego ds. urządzeń elektrycznych głównych dołowych i powierzchniowych MEG-1, natomiast do wykonywania manewrów lokomotywami elektromonterów posiadających dodatkowo upoważnienie do ich obsługi.

W dniu 1.07.2010 r. na zmianie „B”, trwającej od godziny 1400 do godziny 2200, sztygar zmianowy oddziału MEG-1 zatrudnił elektromontera i młodszego elektromontera, pracujących od godziny 1800, do prac w zajezdni lokomotyw na poziomie 550 m. Młodszy elektromonter nie posiadał upoważnienia do obsługi lokomotyw. Około godziny 2000 elektromonter wyszedł z zajezdni, w rejon szybu Roździeński, pozostawiając młodszego elektromontera. Około godziny 2259, przechodzący przez komorę postojową zajezdni lokomotyw elektromonter z oddziału MEM-1, znalazł rannego młodszego elektromontera, leżącego po stronie wschodniej toru przejezdnego, w rejonie rozjazdu torowego nr 11. Lokomotywa nr 94 znajdowała się pod napięciem, a jej ruch uniemożliwiała zapora zabudowana na końcu toru nr 10. Elektromonter niezwłocznie przystąpił do udzielania pomocy poszkodowanemu. Poszkodowany został przewieziony pociągiem sanitarnym pod szyb „Pułaski”, a po wydaniu na powierzchnię został przewieziony do Szpitala Wojewódzkiego nr 5 w Sosnowcu, gdzie stwierdzono, że doznał urazu wielonarządowego i krwotoku wewnętrznego. O godzinie 155, w czasie operacji, nastąpił zgon poszkodowanego. Akcja udzielania pomocy poszkodowanemu przeprowadzona została sprawnie, z zastosowaniem dostępnych środków i ocenia się ją pozytywnie.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku śmiertelnego młodszego elektromontera, nieupoważnionego do obsługi lokomotyw, było zgniecenie tułowia między lokomotywą będącą w ruchu, a pozostawioną na torze przejezdnym lokomotywą.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

Nakazał:
I. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej:
1. Eksploatacji lokomotyw elektrycznych przewodowych typu Ld-20 o numerach kopalnianych 94 i 11, do czasu:

  • dokonania komisyjnego odbioru lokomotyw przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego oraz uzyskania ponownego zezwolenia KRZG na oddanie do ruchu,
  • przy odbiorze lokomotyw uwzględnić opinię w zakresie ich stanu technicznego, wydaną po badaniach przeprowadzonych przez specjalistyczną jednostkę, na zlecenie kopalni.

2. Wykonywania transportu przez rozjazd torowy nr 11 w komorze postojowej zajezdni lokomotyw na poziomie 550 m, do czasu usunięcia spoza ukresu tego rozjazdu, pozostawionych na torze postojowym nr 11, nie zasilanych stacji transformatorowych.
II. Doprowadzić stan techniczny zapory torowej zabudowanej na końcu toru postojowego nr 10
w komorze postojowej zajezdni lokomotyw na poziomie 550m, uszkodzonej w wyniku najechania lokomotywą typu LD-20 o numerze kopalnianym 94, do zgodności z DTR.

Zalecił:

  • podjąć niezbędne działania zmierzające do przeprowadzenia sekcji zwłok młodszego elektromontera, poszkodowanego w wyniku wypadku śmiertelnego, z uwzględnieniem badań na zawartość alkoholu w organizmie,
  • niezwłocznie poinformować dyrektora OUG w Katowicach o wynikach badań technicznych lokomotyw typu Ld-20 o numerach kopalnianych 94 i 11, przeprowadzonych przez specjalistyczną jednostkę, na zlecenie kopalni,
  • przeprowadzenie ponownego przeszkolenia pracowników w zakresie bezpiecznego prowadzenia ruchu kolei podziemnej, w tym w zajezdni lokomotyw na poziomie 550 m,
  • z okolicznościami zaistniałego wypadku zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry