1.12.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 6.12.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 81/2010/EW

w sprawie wypadku poparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałego w dniu
1 grudnia 2010 r. o godz. 1725, w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały” w Łaziskach Górnych, któremu uległ elektromonter oddziału elektrycznego MED-2, lat 32, pracujący w górnictwie 13 lat.

Wypadek zaistniał w chodniku badawczym nr 541 w pokładzie 325, na poziomie 530 m. Partia pokładu 325, zaliczona została do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego.

W dniu 1 grudnia 2010 r. na zmianie „B”, rozpoczynającej się o godzinie 1230, sztygar zmianowy oddziału elektrycznego MED-2 skierował elektromontera do drążonego kombajnem typu AM-50z-w, chodnika badawczego nr 541 w pokładzie 325. Sztygar polecił elektromonterowi m.in. skontrolowanie instalacji elektrycznej pompy typu P-2BA, urządzenia odpylającego typu UO-1000/800, zasilanej z wyłącznika stycznikowego typu KWSOI-40/24z. Elektromonter zdemontował pokrywę lewej komory przyłączowej wyłącznika bez wyłączenia napięcia. Podczas czynności łączeniowych w tej komorze, spowodował zwarcie na zaciskach przyłączowych obwodu 500 V. W wyniku oddziaływania łuku elektrycznego, będącego następstwem zwarcia, elektromonter doznał oparzeń twarzy i kończyny górnej lewej I i II stopnia. Poszkodowany o własnych siłach, w obecności pracowników kopalni, udał się pod szyb i wyjechał na powierzchnię. Po udzieleniu pierwszej pomocy, w przyszybowym punkcie opatrunkowym, lekarz skierował go do szpitala.

Przyczyną wypadku elektromontera było poparzenie łukiem elektrycznym, który powstał w wyniku zwarcia międzyfazowego w komorze przyłączowej wyłącznika stycznikowego typu KWSOI-40/24, podczas wykonywania czynności łączeniowych.

Przyczyna ta była następstwem wykonywania przez elektromontera prac, w komorze przyłączowej wyłącznika stycznikowego, bez wyłączenia napięcia.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, nakazał wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej eksploatacji kombajnu chodnikowego typu AM-50z-w w chodniku badawczym nr 541, do czasu wyposażenia instalacji elektrycznej zasilającej pompę typu P2-BA, przewidzianą do zabudowy w zbiorniku wodnym urządzenia odpylającego typu UO–1000/800 wentylacji lutniowej przedmiotowego wyrobiska, w wyłącznik stycznikowy w stanie technicznym uniemożliwiającym powstanie zagrożenia w czasie użytkowania.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry