20 07 2022

Wyższy Urząd Górniczy

         Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                          Katowice, dnia 7 października 2022 r.

INFORMACJA Nr 36/2022/EW

w sprawie niebezpiecznego zdarzenia, polegającego na znalezieniu środków strzałowych w dniu 20 lipca 2022 r. o godzinie 1110 w PG „SILESIA” Sp. z o.o. KWK „Silesia” w Czechowicach - Dziedzicach.

Środki strzałowe odnaleziono w pochylni 605 na poziomie 550 m.  

Pochylnia 605, jako wyrobisko kamienne zaliczona została między innymi do klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, oraz objęta została granicami pola IV kategorii zagrożenia metanowego. W listopadzie 2018 r. z pochylni 604, rozpoczęto drążenie pochylni 605 w obudowie  typu ŁPSIL/V36/15 oraz ŁPSIL/V36/13 z rozstawem odrzwi co 0,5 m i co 0,75 m oraz opinką stropu z siatek zgrzewanych zaczepowych. Urabianie w przodku pochylni 605 prowadzono generalnie przy użyciu kombajnu chodnikowego, przy czym od stycznia 2019 r. do urabiania stosowano również materiał wybuchowy metanowy specjalny Emulinit PM. W październiku 2019 r. po wykonaniu 710 m pochylni 605 wstrzymano drążenie wyrobiska i na północ od skrzyżowania z pochylnią 605 rozpoczęto drążenie pochylni 604. Wejście do wydrążonego i przewietrzanego lutniociągiem odcinka pochylni 605 zabezpieczono kratownicą z drewna. Pochylnię 604 drążono przy użyciu kombajnu chodnikowego, przy czym w październiku 2019 r. oraz od grudnia 2021 r. do maja 2022 r. do drążenia przodka używano również materiału wybuchowego metanowego specjalnego Emulinitu PM.

Do dnia 20 lipca 2022 r. na północ od pochylni 605 wydrążono odcinek pochylni 604 o długości 204 m. W dniu 20 lipca 2022 r. na zmianie rozpoczynającej się od godziny 600 do pochylni 605 skierowanych zostało 6 pracowników, w tym 3 ślusarzy górniczego oddziału przygotowawczego - mechanicznego GRPM. Zadaniem tych pracowników było przebudowanie rurociągu odwadniającego podłączonego do pompy stacjonarnej znajdującej się w pochylni 605. Około godziny 1110 przodowy zespołu ślusarzy w odległości 7,4 m od pochylni 604, przy ociosie południowym za łukiem ociosowym, zauważył leżące na spągu naboje materiału wybuchowego. W miejscu tym znajdowało się 12 naboi Emulinitu PM o wadze 3,6kg. Przodowy telefonicznie powiadomił o znalezieniu środków strzałowych sztygara oddziału GRPM, który zgłosił to dyspozytorowi ruchu zakładu górniczego. Dyspozytor skierował do pochylni 605 sztygara oddziałowego oddziału przygotowawczego GRP-1, który wycofał pracowników z pochylni 605 i zabezpieczył miejsce znalezienia środków strzałowych przed dostępem osób nieupoważnionych. O godzinie 1114 Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego powiadomił dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach o znalezieniu środków strzałowych w pochylni 605. Pracownicy OUG przeprowadzili oględziny miejsca znalezienia środków strzałowych, w czasie których w odległości 11,30 m od pochylni 604, przy ociosie południowym, za obudową na spągu odnaleziono kolejnych 14 naboi Emulinitu PM o wadze 4,2kg. Na polecenie osób przeprowadzających oględziny górnik strzałowy, zabezpieczył środki strzałowe, które wytransportował na powierzchnię i przekazał do wgłębnego składu materiałów wybuchowych. 

Przyczyną niebezpiecznego zdarzenia polegającego na znalezieniu środków strzałowych było pozostawienie niezużytych i niezabezpieczonych środków strzałowych w miejscu niedozwolonym, przez nieustalone osoby i w nieokreślonym czasie. 

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

  1.  Wstrzymał ruch zakładu górniczego PG „SILESIA” Sp. z o.o. KWK „Silesia” w Czechowicach - Dziedzicach, w części dotyczącej prowadzenia prac i ruchu załogi w pochylni 605 na poziomie 550 m, do czasu skontrolowania tego wyrobiska w zakresie występowania materiałów wybuchowych, niezabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych. 
  2. Nakazał:
  1. kierownikowi ruchu zakładu górniczego określić sposób realizacji postanowień decyzji wstrzymującej prace i ruch załogi w pochylni 605 na poziomie 550 m, w aspekcie utrzymywania wyrobiska w stanie zapewniającym bezpieczeństwo, 
  2. kierownikowi ruchu zakładu górniczego zabezpieczyć środki strzałowe znalezione i wytransportowane do składu MW w celu ustalenia stanu faktycznego niebezpiecznego zdarzenia, polegającego na pozostawieniu środków strzałowych w wyrobisku bez zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych, 
  3. przeprowadzenie analizy obowiązujących w zakładanie górniczym ustaleń kierownika ruchu zakładu górniczego, dotyczących bezpiecznego sposobu wykonywania robót strzałowych, w zakresie przewożenia i przenoszenia środków strzałowych oraz przechowywania i zabezpieczania środków strzałowych w pobliżu miejsca wykonywania robót strzałowych, w aspekcie konieczności wdrożenia do stosowania rozwiązań prewencyjnych, zapewniających skuteczny nadzór nad gospodarką środkami strzałowymi oraz eliminujących możliwość niewłaściwego przechowywania tych środków i dostępu do nich osób nieupoważnionych,
  4. dokonanie weryfikacji wiedzy pracowników mających dostęp do materiałów wybuchowych oraz osób dozoru ruchu nadzorujących tych pracowników, przez komisję w składzie określonym przez kierownika ruchu zakładu górniczego, w aspekcie znajomości przez nich ustaleń dotyczących przewożenia i przenoszenia środków strzałowych oraz przechowywania i zabezpieczania środków strzałowych w pobliżu miejsca wykonywania robót strzałowych, w celu skutecznego wyeliminowania osób nie przestrzegających przedmiotowych ustaleń,  
  5. bezzwłocznie zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego PG „SILESIA” Sp. z o.o. KWK „Silesia” w Czechowicach - Dziedzicach, z okolicznościami niebezpiecznego zdarzenia, polegającego na znalezieniu środków strzałowych pozostawionych bez zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych w pochylni 605 na poziomie 550 m.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry