20_02_2022

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 15 marca 2022 r.

INFORMACJA Nr 11/2022/EW

o zdarzeniu zaistniałym w dniu 20.02.2022 r. - odspojeniu i przemieszczeniu się mas węgla brunatnego budujących fragment południowo-zachodniej części zbocza wyrobiska górniczego Pola Bełchatów zakładu górniczego - Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” w Rogowcu - Pole Bełchatów, należącym do Przedsiębiorcy - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” w Rogowcu.

Do zdarzenia doszło na południowo-zachodnim zboczu wyrobiska górniczego, w rejonie pracy koparki K-40, na którym zakończono eksploatację. Odspojenie i przemieszczenie się mas węgla brunatnego i objęło swym zasięgiem 3 piętra stałe w granicach rzędnych od +20 m n.p.m. do -50 m p.p.m. oraz 1 piętro eksploatacyjne w granicach rzędnych od -50 m p.p.m. do -70 m p.p.m. i półki ochronne pomiędzy nimi. Ruch mas węgla brunatnego następował w kierunku wschodnim. Masy te przemieściły się w głąb wyrobiska na odległość około 30 m obejmując swym zasięgiem spąg poziomu -70 m p.p.m. Szerokość odspojonych i przemieszczonych mas węgla brunatnego wynosiła u podstawy około 100 m.

Południowo-zachodni rejon wyrobiska górniczego zaliczony został do I stopnia zagrożenia osuwiskowego, w obrębie rejonu zagrożeń osuwiskowych VIII/W.

Od stycznia 2022 r. w rejonie tym na poziomach od +20 m n.p.m. do -50 m p.p.m. obserwowano rozwój szczelin, szczelin ze zrzutem oraz odspajanie różnej wielkości brył węgla, co zostało udokumentowane przez służbę geologiczna w Książce kontroli skarp, zboczy i dna wyrobiska oraz skarp, zboczy i wierzchowiny zwałowiska P/Bełchatów. Rozwój deformacji zaobserwowano na przewarstwieniu węgla z warstwami płonnymi, gdzie stwierdzono występowanie cienkiej warstwy pyłu ilastego.

W dniu 18.02.2022 r. dokonano analizy sytuacji technologicznej oraz uwarunkowań geologiczno-inżynierskich związanych z eksploatacją węgla na XIII poziomie wydobywczym w Polu Bełchatów w celu ustalenia zasad bezpiecznego prowadzenia robót przez koparkę K-40. Podjęto decyzję o zabezpieczeniu rejonu zbocza południowo-zachodniego w zakresie rzędnych od +20 m n.p.m. do -70 m p.p.m. przed dostępem osób niepożądanych, zakazie wstępu w porze nocnej w ww. rejon, usunięciu wszystkich obiektów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie zagrożonego rejonu o min. 30 m od skarpy roboczej oraz uwarunkowano prowadzenie dalszych prac od szczegółowej oceny warunków geologiczno-inżynierskich przez służbę geologiczna na podstawie obserwacji i pomiarów zainstalowanej sieci obserwacyjnej (sieci reperów).

W dniu 20.02.2022 r. około godz. 2000 na południowo-zachodnim zboczu wyrobiska górniczego Pole „Bełchatów” doszło do odspojenia i przemieszczenia mas węgla brunatnego na spąg poziomu -70 m p.p.m.

W dniu 22.02.2022 r. w następstwie kontroli zakładu górniczego Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” - Pole Bełchatów w części dotyczącej prowadzenia robót górniczych związanych z eksploatacją złoża węgla brunatnego na południowo - zachodnim zboczu wyrobiska górniczego, pomiędzy poziomami eksploatacyjnymi od -50 m p.p.m. do -70 m p.p.m. - w rejonie odspojenia się i przemieszczenia mas węgla brunatnego oraz określił warunki wznowienia ruchu po opracowaniu, zatwierdzeniu i wdrożeniu przez kierownika ruchu zakładu górniczego technologii bezpiecznego sposobu wybierania odspojonego węgla przy szczególnym uwzględnieniu występujących zagrożeń oraz warunków stateczności, parametrów skarp i zboczy na południowo-zachodnim zboczu wyrobiska.

Zdarzenie nie skutkowało zaistnieniem wypadku, ani uszkodzeniem maszyn i obiektów zakładu górniczego. Przed zaistnieniem zdarzenia rejon ten był zabezpieczony wałem ziemnym i tablicami informacyjno-ostrzegawcze, co udokumentowano w Książce ruchu maszyny oraz Książce raportowej. Po zaistnieniu zdarzenia zagrożony rejon ponownie został zabezpieczony w odległości 30 m od podstawy przemieszczonych brył na spągu poziomu -70 m p.p.m. poprzez ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych o treści: „Uwaga! Rejon niebezpieczny zagrożenia geologiczno-inżynierskie”, usypaniu wału ochronnego o wysokości około 1,5 m z czerwoną taśmą ostrzegawczą.

Na podstawie analizy okoliczności zdarzenia i oceny poziomu bezpieczeństwa Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach odstąpił od dalszych badań.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.

do góry