20_05_2021

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia  24 maja 2021 r.

INFORMACJA Nr 19/2021/EW

o niebezpiecznym zdarzeniu - znalezieniu niewybuchu (pocisku artyleryjskiego), zaistniałego w dniu 20.05.2021 r. około godz. 810 w odkrywkowym zakładzie górniczym „Płaza” w m. Płaza, pow. chrzanowski, należącym do przedsiębiorcy KANS-POL sp. z o.o. z siedzibą w m. Płaza.

Zakład Górniczy „Płaza" prowadzi eksploatację wapienia, wyrobiskiem wgłębnym, systemem ścianowym z zabierkami na 3 poziomach eksploatacyjnych. Urabianie złoża odbywa się mechanicznie oraz przy użyciu materiałów wybuchowych.

Miejsce znalezienia niewybuchu (pocisku artyleryjskiego) o średnicy około 15 cm i długości około 50 cm, znajdowało się na kracie kosza zasypowego mobilnego zakładu przeróbczego zlokalizowanego w wyrobisku na poz. III.

W dniu 20.05.2021 r. na zmianie pierwszej rozpoczynającej się od godz. 600 do prac związanych z przeróbką kopaliny osoba dozoru ruchu skierowała trzech pracowników: operatora urządzeń sortująco-kruszących mobilnego zakładu przeróbczego zlokalizowanego w wyrobisku na poz. III, operatora koparki i operatora ładowarki. Sortowanie kopaliny polegało na: załadunku koparką rumoszu skalnego przywiezionego spoza zakładu górniczego, zgromadzonego w sąsiedztwie zakładu mobilnego, przerobienie na odpowiednie frakcje i załadunek ładowarką gotowego wyrobu na samochody odbiorców.  Około godziny 810, w trakcie załadunku koparką urobku do kosza zasypowego przenośnika PTG1 mobilnego zakładu przeróbczego, operator koparki zauważył na kracie kosza zasypowego przedmiot kształtem przypominający pocisk. Wstrzymał wykonywanie dalszego załadunku, opuścił kabinę i o znalezisku powiadomił operatora mobilnego zakładu przeróbczego oraz operatora ładowarki. Po wyłączeniu urządzeń pracownicy oddalili się na odległość kilkudziesięciu metrów od miejsca kosza zasypowego, skąd o znalezisku poinformowali osobę dozoru ruchu. Informację o znalezieniu przedmiotu kształtem przypominającego pocisk artyleryjski, osoba dozoru ruchu przekazała telefonicznie przedsiębiorcy, który zawiadomił Komendę Policji w Chrzanowie. Osoba dozoru, po przybyciu na miejsce i stwierdzeniu braku innych zagrożeń oraz osób w rejonie znaleziska, wstrzymała wszelkie prace wykonywane w rejonie znalezienia podejrzanego przedmiotu oraz poleciła zabezpieczyć rejon znaleziska, odgradzając je ostrzegawczą taśmą biało-czerwoną. Ok. godz 900 do wyrobiska przybył patrol policji, który przejął nadzór nad wydzielonym terenem oraz powiadomił telefonicznie saperów z 5 Batalionu Saperów w Krakowie.

Około godziny 1320 do wyrobiska przyjechał patrol saperski i rozpoczął czynności zabezpieczające,  następnie około godziny 1333  niewybuch został wywieziony celem zdetonowania na poligonie.

Z uwagi na znaczną odległość znaleziska od zabudowy mieszkalnej i brak bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców nie zachodziła konieczność ewakuacji.

W wyniku niebezpiecznego zdarzenia nie było osób poszkodowanych.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor OUG w Krakowie wstrzymał ruch zakładu górniczego w zakresie prowadzenia robót eksploatacyjnych w obszarze górniczym „Płaza I", w związku ze znalezieniem niewybuchu, do czasu:

  1. Przeprowadzenia rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenu objętego zakresem robót związanych ze składowaniem materiału przywożonego spoza zakładu górniczego w rejonie mobilnego zakładu przeróbczego.
  2. Przeprowadzenia rozpoznania i oczyszczania saperskiego terenu w północno-wschodniej części terenu górniczego „Płaza I”, z którego pozyskiwany był materiał dostarczany na mobilny zakład przeróbczy.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

do góry