20_12_2022_1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia  1 czerwca 2023 r.

INFORMACJA Nr 56/2022/EW

w sprawie wypadku zbiorowego (dwa wypadki powodujące czasową niezdolność do pracy), zaistniałego w dniu 20 grudnia 2022 r. około godziny 903 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów” w Knurowie, któremu ulegli pracownicy Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. w Tarnowskich Górach.

 Wypadek zaistniał w przodku przekopu wentylacyjnego I na poziomie 850 m.

Przekop wentylacyjny I na poziomie 850 m, o wysokości 4,5 m i szerokości 5,85 m, poziomy, drążony był z przekopu Ga8E przez pracowników Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. Obudowę wyrobiska stanowiła  obudowa typu ŁPP 11/V36/4/A w I stopniu podwyższenia, z opinką stropu i ociosów z okładzin żelbetowych. Wyrobisko zaliczone zostało do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego oraz objęte zostało polem IV kategorii zagrożenia metanowego. Przekop wentylacyjny I drążono z użyciem materiału wybuchowego i przewietrzano wentylacją tłoczącą z zastosowaniem wentylatora typu WWG-1000/2x37/P i lutniociągu o średnicy 800 mm w ilości około 1000 m3/min powietrza. W przodku wyrobiska występował łupek ilasty. Odstawę urobku prowadzono między innymi przenośnikiem zgrzebłowym typu PZU 440/E180 WM‑ wersja 2x30kW, na który urobek ładowano ręcznie. Powyższe prace wykonywano między innymi na podstawie technologii nr 6/PBSZ/2022 drążenia przecinki XXI i przekopu wentylacyjnego I na poz. 850 m z dnia 5 października 2022 r., w której opisano również sposób zabezpieczenia czoła przodka za pomocą obudowy tymczasowej typu „Rybnik”.

Odbioru technicznego przed rozpoczęciem drążenia dokonano w dniu 19 października 2022 r.

Do dnia 20 grudnia 2022 r. wykonano 3,95 m wyrobiska wzdłuż ociosu północnego oraz 5,35 m wzdłuż ociosu południowego, z planowanych 170 m wyrobiska.

W tym dniu na zmianie „A” rozpoczynającej się o godzinie 600 sztygar zmianowy firmy PBSz S.A. skierował 11 pracowników do prac związanych z kontynuowaniem drążenia przekopu wentylacyjnego I, w tym dwa dwuosobowe zespoły pracowników do wiercenia otworów strzałowych za pomocą wiertarek typu WUP 22 w przodku. Około godziny 903, po odwierceniu 10 otworów strzałowych, nastąpiło nagłe i niekontrolowane odspojenie się bryły skalnej o długości 3,90 m, szerokości od 0,8 m do 1,9 m oraz średniej grubości około 0,25 m z niezabezpieczonego obudową tymczasową czoła przodka. Odspojona bryła skalna uderzyła, a następnie docisnęła kończyny dolne dwóch pracowników: pierwszego do spągu wyrobiska a drugiego do konstrukcji przenośnika zgrzebłowego, w wyniku czego doznali oni urazów.

Po uwolnieniu poszkodowanych spod bryły skalnej przez pozostałych przebywających w rejonie przodka pracowników, zostali oni przetransportowani na noszach w kierunku przekopu G8E, gdzie dalszy transport prowadzony był przewozem kołowym pod szyb „Paweł” na poziomie 850 m, a następnie na powierzchnię. Po wyjeździe pracownicy zostali przewiezieni do Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach oraz Szpitala Miejskiego w Zabrzu.

Przyczyny wypadku zbiorowego:

  1. Wykonywanie prac niezgodnie z  ustaleniami projektu technicznego i obowiązującej technologii.
  2. Stosowanie niedozwolonych i niebezpiecznych metod pracy.

W związku z wypadkiem zbiorowym Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku wstrzymał ruch zakładu górniczego JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów” w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, w części dotyczącej drążenia przekopu wentylacyjnego I na poziomie 850 m, w związku z zaistnieniem bezpośredniego zagrożenia dla jego pracowników. Wznowienie w tej części ruchu zakładu górniczego uwarunkował:

  1. zabezpieczeniem czoła przodka obudową tymczasową w sposób przewidziany w technologii drążenia przecinki XXI i przekopu wentylacyjnego I na poz. 850 m,
  2. uzupełnieniem brakującej opinki (okładzin żelbetowych)  na pierwszych odrzwiach obudowy licząc od czoła przodka.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry