2_08_2021

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 9 września 2021 r.

INFORMACJA Nr 32/2021/EW

o wypadku powodującym czasową niezdolność do pracy związanym z zawałem stropu, który wystąpił w dniu 2 sierpnia 2021 r., ok. godz. 1554 w parceli likwidacyjnej komory K-13 z pasa P-44 w polu PO-I/2 oddziału G‑23, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG ”Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie.

Do wypadku doszło w parceli likwidacyjnej komory K-13 z pasa P-44, na poziomie 740 m, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie.

Złoże bilansowe o miąższości do 5,5 m występuje w polu PO-I/2 w spągu skał węglanowych cechsztynu i stropie piaskowców czerwonego spągowca. Furtę eksploatacyjną w rejonie miejsca zdarzenia tworzą: piaskowiec szary o miąższości 2,0÷3,5 m, dolomit piaszczysty lub smugowany o miąższości 0,6÷1,2 m oraz dolomit wapnisty o miąższości 1,2÷1,5 m. W interwale 0÷8 m nad stropem wyrobisk występują dolomity wapniste o wyraźnej podzielności ławicowej miejscami podkreślonej cienkimi wkładkami czarnej substancji ilastej o miąższości 1-2mm. Miąższość poszczególnych warstw zmienia się od kilku centymetrów do 0,4 m. Skały te są silnie zwięzłe, zbite oraz wykazują silnie przekrystalizowaną strukturę podstawowego tła skalnego. Lokalnie stwierdzono gniazdowe skupienia gipsu oraz drobne szczeliny zabliźnione gipsem.

Rejon robót zaliczony został do I stopnia zagrożenia tąpaniami oraz do I stopnia zagrożenia wodnego. Dla robót górniczych w polu PO-I/2 został opracowany i zatwierdzony przez kierownika ruchu zakładu górniczego projekt techniczny eksploatacji. Zgodnie z projektem technicznym obudowy kotwowej wyrobiska zabezpieczane były obudową podstawową kotwową rozprężną o długości żerdzi 1,8 m, w siatce kotwienia 1,5 m × 1,5 m. Dla parceli likwidacyjnej komory K‑13 z pasa P-44 została opracowana karta robót likwidacyjnych.

W dniu 2 sierpnia 2021 r. na zmianie II WSP ok. godz. 1554, w komorze K-13 z pasa P-44 doszło do zawału skał stropowych. W strefie zagrożenia znajdował się operator ładowarki łyżkowej LKP-903, który wybierał urobek z parceli likwidacyjnej K-13/P-44 w kierunku północno-wschodnim. Operator został uwięziony w kabinie wskutek przysypania maszyny masami skalnymi opadłymi ze stropu. W wyniku prowadzenia akcji ratowniczej, po około 2,5 godzinach operator został uwolniony z kabiny przysypanej maszyny i wyprowadzony z rejonu zagrożenia. Po przebadaniu przez lekarza, który stwierdził stłuczenia klatki piersiowej, został wytransportowany pod szyb i udał się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Skutki zawału objęły parcelę likwidacyjną komory K-13 z pasa P-44 na długości pasa P-44 od skrzyżowania z komorą K-13 w stronę zrobów, na wysokość od 1,0 m do około 3,0 m, gdzie doszło do odsłonięcia stropu powyżej długości kotew stosowanej w wyrobisku obudowy podstawowej.

Przyczyną wypadku był zawał stropu, który spowodował nagłe zatrzymanie maszyny na wskutek czego nastąpiło uderzenie operatora o konstrukcję kabiny ładowarki.

Przyczyną zawału stropu była lokalna utrata stateczności warstw stropu bezpośredniego powyżej strefy kotwionej, prawdopodobnie na skutek poszerzenia wyrobiska przez przybranie filara parceli do wymiarów resztkowych.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor OUG we Wrocławiu wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w części dotyczącej:

  1. Komory K-13 z pasa P-44 w kierunku zrobów w polu PO-I/2 oddziału G‑23 do czasu doprowadzenia wyrobiska do stanu zgodności z ustaleniami projektu technicznego, w szczególności usunięcia mas skał opadłych ze stropu, uwolnienia i wytransportowania uwięzionej pod masami skalnymi ładowarki łyżkowej w sposób i na zasadach ustalonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.
  2. Prowadzenia robót likwidacyjnych między pasem P-56 a pasem P-48 od komory K-9 do linii zrobów w polu PO-I/2 oddziału G‑23 do czasu dokonania przez kopalniany zespół właściwy ds. rozpoznawania i zwalczania zagrożenia zawałami analizy sytuacji geologiczno-górniczej oraz stanu zagrożenia zawałami w polu PO-I/2 z uwzględnieniem zaistniałego zawału i zweryfikowania przyjętych zasad i rygorów profilaktyki zawałowej oraz weryfikacji doboru obudowy.
  3. Ruchu samojezdnej maszyny górniczej - ładowarki LKP-903, do czasu usunięcia jej uszkodzeń i doprowadzenia do stanu zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową oraz uzyskania zezwolenia Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego na ponowne oddanie do ruchu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry