20.01.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 24.01.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 6/2012/EW

o wypadku zbiorowym, zaistniałym w dniu 20.01.2012 r. o godzinie 113,
w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, któremu uległo trzech pracowników Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie wykonującym określone czynności w ruchu KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, na poziomie 1150 m w rejonie szybu R-IX.

Wypadek zaistniał przy kanale przeglądowo-naprawczym K-2 zlokalizowanym pomiędzy pasem P-0 i P-1 komory maszyn ciężkich KMC eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie, które wykonywało określone czynności w ruchu zakładu górniczego KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, na poziomie 1150 m, w odległości ok. 3 500 m od szybu R-IX. Komora maszyn ciężkich zlokalizowana była pomiędzy chodnikami W-159 i H-20. W miejscu wypadku wyrobisko było o szerokości ok. 8 m i ok. 7 m wysokości. Strop wyrobiska zabezpieczony był obudową kotwową i osiatkowany. Stanowiska przeglądowo-remontowe w/w komorze były oświetlone.

W dniu 19.01.2012 r. na zmianie czwartej wielozmianowego systemu pracy (WSP), trwającej od godziny 2300 do 630, dwóch pracowników zostało skierowanych, przez sztygara prowadzącego tę zmianę, do pracy przy wozie odstawczym szufladowym typu CB4P-24K, o nr zakładowym 48, celem zdemontowania tylnego lewego koła z uwagi na usterki występujące w piaście koła (słyszalne stuki). Wóz znajdował się przy kanale przeglądowo-naprawczym K-2 zlokalizowanym pomiędzy pasami P-0 i P-1 komory maszyn ciężkich KMC. Sztygar zmianowy jako przodowego wyznaczył ślusarza operatora. Pracownicy po zabezpieczeniu wozu oraz podniesieniu lewej części wozu, przy skrzyni ładownej, za pomocą wciągnika elektrycznego i podłożeniu podpory stalowej pod ramę skrzyni ładunkowej wozu po stronie lewej, przed kołem tylnym, przystąpili do odkręcania nakrętek mocujących koło do piasty tego wozu za pomocą klucza oraz dokrętaka pneumatycznego. Przed rozpoczęciem odkręcania nakrętek nie spuszczono powietrza z koła. Stwierdzono, podczas przeprowadzonych oględzin, że zawór wentyla był tak zapieczony, że nie było możliwości jego wykręcenia. Przy pomocy posiadanych kluczy pracownikom nie udało się odkręcić nakrętek. Wobec powyższego, na wniosek przodowego, sztygar zmianowy polecił spawaczowi pomóc brygadzie przy demontażu koła z użyciem palnika acetylenowego.

Podczas prac wykonywanych przez spawacza, polegających na odpaleniu nakrętek wraz z częścią tzw. „szpilek” mocujących lewe tylne koło do piasty wozu odstawczego szufladowego typu CB4P-24K o nr zakładowym 48, nastąpiło eksplozyjne rozerwanie opony 23,5 R25 firmy MICHELIN X Mine D2 o numerze fabrycznym CPU 0098S7G, zabudowanej w tym kole.

W wyniku rozerwania opony zostali poszkodowani wszyscy trzej pracownicy biorący udział przy demontażu koła doznając urazów:

  • ślusarz spawacz – uraz twarzoczaszki, uraz gałki ocznej lewej, ogólne potłuczenia,
  • ślusarz – otwarte wieloodłamowe złamanie kości przedramienia lewego, rany szyi, stłuczenie klatki piersiowej, drobne otarcia podudzia prawego,
  • ślusarz operator - otwarte wieloodłamowe złamanie kości podudzia prawego, krwiak uda prawego, ogólne potłuczenia z otarciami naskórka, rany okolicy czołowej, złamanie kości z otarciem naskórka, drobne rany palców ręki, podejrzenie pęknięcia dolnej części kości piszczelowej.

Poszkodowanym pracownikom udzielono pomocy przedlekarskiej. Następnie pomocy udzielił lekarz ratownik, po czym poszkodowani zostali odwiezieni pod szyb R-IX i wywiezieni na powierzchnię. Następnie karetkami pogotowia zostali odwiezieni do szpitala w Lubinie i Legnicy.

Ustalono wstępnie, że przyczyną wypadku zbiorowego było uderzenie pracowników, zatrudnionych przy demontażu koła, częściami rozerwanej opony jak również oddziaływanie energii rozprężającego się powietrza wydostającego się z rozerwanej opony. Nastąpiło to w wyniku nie spuszczenia powietrza z koła przed rozpoczęciem jego demontażu i dodatkowo jego podgrzewanie w kole podczas odpalania śrub mocujących koło do piasty.

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał:

  • ustalić bezpieczny sposób demontażu uszkodzonego lewego tylnego koła wraz z oponą o rozmiarze 23,5 R25 producenta MICHELIN X Mine D2 o numerze fabrycznym CPU 0098S7G, zabudowanego w wozie odstawczym szufladowym typu CB4P-24K, celem skierowania go do badań przez upoważnioną jednostkę,
  • doprowadzić stan techniczny tego wozu do zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową,
  • zapoznać z przyczynami i okolicznościami zaistniałego wypadku załogę Oddziału OZG „Rudna” oraz firm zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Ponadto uzależnił ponowne oddanie wozu do ruchu po uzyskaniu pisemnego zezwolenia Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego O/ZG „Rudna” na oddanie go do ruchu oraz po pisemnym zgłoszeniu tego faktu Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry