20.07.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 29.07.2013 r.


I N F O R M A C J A Nr 37/2013/EW


w sprawie wypadku związanego z użyciem środków strzałowych zaistniałego w dniu 20.07.2013r. o godz. 1130 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch „Knurów” w Knurowie.

Wypadek zaistniał w rejonie skrzyżowania ściany 6 i chodnika 6b/II w pokładzie 405/3 na poziomie 650m. Pokład 405/3 o grubości od 3,0m do 3,8m, zaliczony został do klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, II kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia tąpaniami oraz I stopnia zagrożenia wodnego. W stropie pokładu 405/3 zalegają naprzemianległe warstwy iłowca i mułowca o grubości około 10,0m a w spągu łupek ilasty i iłowiec o grubości około 3,0m.

W dniu 20.07.2013r., na zmianie rannej rozpoczynającej się o godzinie 630, sztygar zmianowy oddziału górniczego skierował w rejon ściany nr 6, między innymi zespół 2 pracowników do wykonania robót strzałowych na skrzyżowaniu ściany z chodnikiem 6b/II. Środki strzałowe pobrane zostały ze składu MW na podstawie metryki strzałowej sporządzonej dla robót strzałowych w ociosie ściany 6 w pokładzie 405/3. Górnicy wywiercili 16 otworów strzałowych o długości około 1,0m w spągu ściany i w spągu chodnika 6b/II w pokładzie 405/3 wokół i pod belką kotwiącą przenośnika zgrzebłowego typu Rybnik 850, mimo że dla tego miejsca i rodzaju planowanych robót strzałowych nie było opracowanej i zatwierdzonej metryki strzałowej. Górnik strzałowy nie wycofał wszystkich pracowników z rejonu prowadzonych robót strzałowych. W rejonie skrzyżowania ściany nr 6 z chodnikiem 6b/II pozostał sztygar zmianowy oddziału górniczego G1-K. Roboty strzałowe wykonano około godziny 1130, zużywając 7,5kg Metanitu Specjalnego E7H i 16 zapalników elektrycznych typu GZEM 0,45A. Górnik strzałowy, podczas kontroli miejsca wykonanych robót, zobaczył sztygara zmianowego oddziału górniczego G1-K, siedzącego na spągu, na skrzyżowaniu ściany z chodnikiem 6b/II. Wskutek detonacji środków strzałowych sztygar zmianowy rażony został odłamkami skalnymi i doznał obrażeń obu nóg.

W wydanej opinii lekarz stwierdził: „otwarte rany rzepki kolana prawego, liczne rany podudzia i uda lewego oraz przedramienia prawego”. Wykonany urządzeniem typu ALKOMETR pomiar zawartości alkoholu w powietrzu wydychanym przez sztygara zmianowego, wykazał 0,49 mg/l. Poszkodowany przetransportowany został helikopterem do Szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu, gdzie w drugiej opinii lekarz stwierdził, że doznał on: „otwartego złamania nasady dolnej kości udowej prawej z uszkodzeniem aparatu wyprostnego. Rana uda lewego. Liczne drobne rany - otarcia uda lewego i podudzia prawego. Czas leczenia – 6 miesięcy”.

Przyczyną wypadku było rażenie sztygara odłamkami skalnymi w wyniku detonacji środków strzałowych.

Zalecenia organizacyjno-techniczne

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego
w Gliwicach:

wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej:

  1. eksploatacji pokładu ścianą nr 6 w pokładzie 405/3, do czasu przeprowadzenia szczegółowej kontroli rejonu skrzyżowania ściany nr 6 w pokładzie 405/3 z chodnikiem 6b/II w celu wykluczenia możliwości występowania niewypałów, 
  2. prowadzenia robót strzałowych przed i pod belką kotwiącą przenośnika zgrzebłowego typu Rybnik 850 zabudowanego w ścianie nr 6 w pokładzie 405/3, do czasu opracowania i zatwierdzenia metryki strzałowej odpowiedniej dla miejsca i rodzaju wykonywanych robót strzałowych.

Nakazał ponadto:

  1. roboty w rejonie skrzyżowania ściany nr 6 w pokładzie 405/3 z chodnikiem 6b/II, związane z kontrolą na okoliczność występowania niewypałów, prowadzić pod stałym i bezpośrednim nadzorem osoby dozoru wyższego ruchu górniczego, w obecności pracownika służby strzałowej, 
  2. zabezpieczyć do ewentualnych badań przez wyspecjalizowaną jednostkę sprzęt strzałowy i środki strzałowe z partii użytej przy wykonywaniu robót strzałowych w rejonie skrzyżowania ściany nr 6 w pokładzie 405/3 z chodnikiem 6b/II.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry