20 11 2019 2

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                        

       Katowice, dnia 27 listopada 2019 r.

INFORMACJA Nr 80/2019/EW

 o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 20 listopada 2019 r. około godziny 2247 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach.

Pożar zaistniał w pochylni B-1 drążonej w połączonych pokładach 404/4+405/1 na poziomie 1000. Nieskłonne do tąpań pokłady 404/4+405/1 o miąższości do około 5,8 m, zaliczone zostały do IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. Węgiel tych pokładów zaklasyfikowano do I grupy skłonności do samozapalenia. Na podstawie badań wyznaczono energię aktywacji węgla tych pokładów wynoszącą 68,6 kJ/mol i wskaźnik Sza=40,8 °C/min oraz określono czas inkubacji pożaru wynoszący 78 dni.

Drążenie pochylni B-1 w pokładach 404/4+405/1 rozpoczęto w dniu 17 maja 2019 r. z upadowej wentylacyjnej do poziomu 1000. Wyrobisko drążono przy pomocy kombajnu chodnikowego typu MR-340X w obudowie typu ŁP14/V32/4/A budowanej co 0,6 m, z opinką z siatek stalowych zgrzewanych.

Pochylnia B-1 przewietrzana była wentylacją kombinowaną przy użyciu lutniociągu z lutni elastycznych o średnicy 1200 mm, zasilanego dwoma równolegle połączonymi wentylatorami typu ES 9-700/110, którymi dostarczano do wyrobiska powietrze w ilości około 1100 m3/min. W pochylni B-1, w odległości od 10 m do 15 m od upadowej wentylacyjnej do poziomu 1000, zabudowany był między innymi analizator tlenku węgla. Pochylnia B-1 drążona była po spągu pokładów 404/4+405/1, a w stropie wyrobiska pozostawiano warstwę węgla o grubości do 2,1 m. Do dnia 20 listopada 2019 r. wydrążono około 554 m pochylni B-1, z planowanych 1035 m.

W ramach profilaktyki pożarowej strop oraz ociosy wyrobiska, na długości około 130 m od skrzyżowania z upadową wentylacyjną do poziomu 1000, uszczelniono spoiwem cementowo - mineralnym.

W dniu 20 listopada 2019 r., na zmianie „C” rozpoczynającej się o godzinie 1800, sztygar zmianowy oddziału GRP-4 skierował do drążenia pochylni B-1 zespół 8 pracowników. Około godziny 2200 analizator tlenku węgla, zabudowany w pochylni B-1, zarejestrował wzrost zawartości tlenku węgla do około 20 ppm (0,0020%). Sztygar zmianowy tego oddziału stwierdził wydobywające się dymy ze stropu wyrobiska oraz żarzący się węgiel za częściowo usuniętym uszczelnieniem wyrobiska w odległości około 58 m od upadowej wentylacyjnej do poziomu 1000. O powyższym zagrożeniu powiadomił dyspozytora ruchu zakładu górniczego, który z zagrożonego rejonu wycofał 52 pracowników.

Wobec stwierdzenia żarzącego się węgla i dymów oraz ilości tlenku węgla przekraczającej 25 dm3/min w przepływowym prądzie powietrza w pochylni B-1 o godzinie 2247 dyspozytor ruchu zakładu górniczego rozpoczął akcję ratowniczą, którą w dniu 21 listopada 2019 r. o godzinie 055 przejął kierownik ruchu zakładu górniczego. Zgodnie z planem akcji przeciwpożarowej kontynuowano aktywne gaszenie pożaru, polegające na podawaniu wody oraz środków pianotwórczych i mineralnych.

W dniu 21 listopada 2019 r. o godzinie 1907, po aktywnym ugaszeniu pożaru, kierownik akcji zakończył akcję przeciwpożarową.

Akcję ratowniczą prowadzoną z udziałem zastępów ratowniczych własnych kopalni oraz jednostek ratownictwa górniczego, nadzorował Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku.

W związku z pożarem żaden z zatrudnionych w rejonie pracowników nie zgłosił wypadku.

Przyczyną pożaru było samozapalenie się węgla połączonych pokładów 404/4+405/1 w stropie pochylni B-1.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku nie wydał decyzji.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry