21 11 2023

         Wyższy Urząd Górniczy
                 Departament
      Warunków Pracy i Szkolenia                  Katowice, dnia  2 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA Nr 43/2023/EW

w sprawie wypadku zbiorowego, powodującego czasową niezdolność do pracy, zaistniałego w dniu 21 listopada 2023 r. o godzinie 2322, w następstwie wstrząsu górotworu o energii 3x105J, w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach.

Wypadek zaistniał w ścianie 02A, eksploatowanej w przystropowej warstwie pokładu 510, na poziomie 665 m. Przystropowa warstwa pokładu 510, o miąższości od 10,2 m do 14,7 m i nachyleniu około 7o zaliczona została do IV kategorii zagrożenia metanowego, II stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I stopnia zagrożenia wodnego. Ściana 02A, zlokalizowana pomiędzy chodnikiem 03, a chodnikiem 04, prowadzona była systemem podłużnym z zawałem stropu i przewietrzana systemem na „U”. Wyposażenie ściany stanowiły: przenośnik ścianowy typu Rybnik-850, kombajn ścianowy typu  FS 400 oraz sekcje obudowy zmechanizowanej typu ZRP-15/35-POz i ZRP-15/35-POz/BSN w ilości 87 szt. W chodnikach przyścianowych przed frontem ściany 2A, wyznaczono strefy szczególnego zagrożenia tąpaniami, o długości 60 m. W chodniku 04, którym doprowadzano powietrze do ściany, zabudowano urządzenia do odstawy urobku i transportu materiałów. Do dnia 21 listopada 2023 r., uzyskano ścianą średni postęp około 479 m, a do linii zakończenia jej biegu pozostało około 56 m. 

W dniu 21 listopada 2023 r., na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 1800, sztygar zmianowy oddziału G-1 skierował 12 pracowników tego oddziału do eksploatacji przystropowej warstwy pokładu 510 ścianą 02A. O godzinie 2322 nastąpił samoistny wstrząs górotworu o energii 3x105J, którego epicentrum zlokalizowane zostało w odległości 30 m za frontem ściany i około 80 m od chodnika 03 w pokładzie 510. W wyniku tego wstrząsu na łukach obudowy chodnikowej w chodniku 03, na odcinku 50 m od skrzyżowania ze ścianą, lokalnie wystąpiły zsuwy strzemion o około 0,3 m, w ścianie nastąpiło spękanie ociosu węglowego na odcinku od sekcji 80 do 87 i odspojenie węgla z ociosu na głębokość do około 1,6 m, a dwóch pracowników, którzy przebywali w rejonie sekcji 83 i 84, doznało obrażeń. Prace w ścianie zostały wstrzymane. 

Po udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowani pracownicy wytransportowani zostali z zagrożonego rejonu w asyście zastępu ratowniczego. Po wyjeździe na powierzchnię, w punkcie opatrunkowym, poszkodowanym udzielono pomocy medycznej, a następnie przetransportowano do Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach. 

W związku z zaistniałym wypadkiem nie prowadzono akcji ratowniczej. 

Według ustaleń:

  • przyczyną wstrząsu było samoistne wyładowanie energii sprężystej, skumulowanej w górotworze,
  • przyczyną wypadku było oddziaływanie skutków wstrząsu o energii 3x105J na pracowników zatrudnionych w ścianie 02A w pokładzie 510, na poziomie 665 m .

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach wydał decyzje, w których nakazał:

  1. wstrzymać wykonywanie prac  w rejonie ściany 02A w pokładzie 510, do czasu przeprowadzenia oględzin miejsca wypadku zbiorowego,
  2. bezzwłocznie przeprowadzić analizę stanu zagrożenia tąpaniami, w rejonie ściany 02A w pokładzie 510 na poziomie 665 m, przez zespół ds. rozpoznawania i zwalczania zagrożeń powołany przez kierownika ruchu zakładu górniczego'
  3. ustalić warunki usunięcia skutków wstrząsu w rejonie ściany 02A w pokładzie 510, na poziomie 665 m, na zasadach zatwierdzonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry