21 02 2018

 

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                      

 Katowice, dnia 28 lutego 2018 r.

INFORMACJA Nr 10/2018/EW

w sprawie awarii przekładnika kombinowanego typu AVG 123 w izolacji gazowej SF6 zbudowanego w fazie L2 pola nr 5 stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/6 kV GST-KSR w KGHM Polska Miedź S.A O/ZG Polkowice-Sieroszowice w Kaźmierzowie, zaistniałej w dniu 21 lutego 2018 r. o godzinie 046.

 

Rejon szybu SW-3 w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Polkowice-Sieroszowice zasilono w energię elektryczną z napowietrznej stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/6 kV GST-KSR zbudowanej w układzie H-5. Stację wykonano, jako jednosystemową, dwusekcyjną z sprzęgłem podłużnym i dwoma transformatorami T-1 i T-2 o mocy 16 MVA, zasilającymi rozdzielnię 6 kV. Stację wyposażono w odłączniki typu SGF123n100 oraz wyłączniki mocy typu GL311F1 i zasilono trzema liniami napowietrznymi 110/6 kV. W polach transformatorów T-1 i T-2 110/6 kV zabudowano m.in. przekładniki kombinowane prądowo-napięciowe typu AVG 123 w izolacji gazowej SF6. Przekładniki wyposażono w dwustopniowy układ sygnalizacji ostrzegawczej obniżenia ciśnienia gazu izolacyjnego.

W dniu 21.02.2018 r. stacja 110/6 kV GST-KSR pracowała z otwartym sprzęgłem podłużnym. Maszyny, urządzenia i instalacje w rejonie szybu SW-3 zasilono z jednej linii napowietrznej 110/6 kV poprzez transformator T-2 110/6 kV i rozdzielnię 6 kV stacji. Transformator T-1 110/6 kV był obustronnie wyłączony i odłączony w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi przy przekładniku kombinowanym typu AVG 123, zabudowanym w fazie L1 pola nr 3 transformatora T-1, rozpoczętymi w wyniku powstałego obniżenia ciśnienia gazu izolacyjnego SF6. Prace prowadzone przez serwis producenta firmy TRENCH ITALIA związane były z przywróceniem szczelności przekładnika w fazie L1. Prace serwisowe przy przekładniku rozpoczęto w dniu 20.02.2018 r. i planowano ich zakończenie w dniu 21.02.2018 r. W stacji wentylatorów głównych przy szybie SW-3, zasilanej z rozdzielni 6 kV stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/6 kV GST-KSR pracowały wentylatory W-1, W-2 i W-6.

W dniu 20.02.2018 r. o godzinie 2322, w nastawni stacji zadziałała sygnalizacja ostrzegawcza przekroczenia pierwszego stopnia obniżenia ciśnienia gazu izolacyjnego SF6, w przekładniku kombinowanym typu AVG 123 zabudowanym w fazie L2, w polu nr 5 transformatora T-2 110/6 kV. Następnie o godzinie 2325 sygnalizacja ostrzegawcza przekroczenia drugiego stopnia obniżenia ciśnienia gazu SF6 w ww. przekładniku. W związku z obniżeniem ciśnienia gazu wypełniającego przekładnik poniżej minimalnej wartości określonej, w dokumentacji techniczno-ruchowej (0,3 MPa) Dyspozytor Mocy podjął decyzję o jego wyłączeniu z ruchu, co skutkowało koniecznością wyłączenia transformatora T-2 110/6 kV. W celu odciążenia transformatora T-2, kolejno wyłączano z ruchu pracujące wentylatory główne przy szybie SW-3, a następnie o godzinie 046, wyłączono z ruchu transformator T-2.

Wyłączenie spod napięcia stacji 110/6 kV GST-KSR pozbawiło zasilania w energię elektryczną między innymi: górniczy wyciąg szybowy w szybie SW-3, stację wentylatorów głównych przy szybie SW-3 oraz częściowo maszyny i urządzenia w wyrobiskach, w rejonie szybu SW-3 zakładu górniczego. W chwili awarii w wyrobiskach, w rejonie szybu SW-3 nie było już pracowników zatrudnionych na zmianie III, którzy między godziną 2400 , a godziną 100 wyjechali na powierzchnię szybami SW-1, SG-1 oraz P-V, gdzie nie wystąpiły zakłócenia  w zasilaniu w energię elektryczną. W związku z zaistniałą sytuacją i brakiem możliwości przewietrzania wyrobisk, Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego podjął decyzję o pozostawieniu 440 pracowników, którzy mieli być zatrudnieni w rejonie szybu SW-3 na zmianie IV rozpoczynającej się o godzinie 100, w rejonach podszybi szybów zjazdowych, wdechowych SW-1, SG-1 oraz P-V do czasu uruchomienia wentylatorów głównych i przywrócenia przewietrzenia wyrobisk w rejonie szybu SW-3.

Na zmianie III i IV nie prowadzono jazdy ludzi górniczym wyciągiem szybowym w szybie SW-3 oraz nie zgłoszono zdarzeń wypadkowych w rejonie tego szybu.

W związku z przedłużającym się postojem stacji wentylatorów głównych, pracownicy zmiany IV, zatrzymani na podszybiach szybów wdechowych, między godziną 500 a godziną 630 wyjechali na powierzchnię szybami SW-1, SG-1 oraz P-V.

W ramach usuwania awarii przebudowano sprawny przekładnik kombinowany zabudowany w fazie L2 pola nr 3, wyłączonego wcześniej transformatora T-1, w miejsce uszkodzonego w fazie L2 w polu nr 5 transformatora T-2, przywracając sprawność urządzeń pola transformatorowego. Następnie, o godzinie 735 załączono do ruchu transformator T-2 110/6 kV i kolejno załączono wentylatory w stacji wentylatorów głównych przy szybie SW-3 – wentylatora W-6 o godzinie 752, wentylatora W-2 o godzinie 758, wentylatora W-1 o godzinie 807. Uszkodzony przekładnik z fazy L2 pola nr 5 transformatora T-2 zabudowano w fazie L2, w polu nr 3 wyłączonego transformatora T-1.

Przyczyną awarii przekładnika kombinowanego prądowo-napięciowego typu AVG 123 zabudowanego w fazie L2 pola nr 5 transformatora T-2 110/6 kV było obniżenie ciśnienia gazu izolacyjnego SF6 wypełniającego przekładnik spowodowane uszkodzeniem uszczelek pod listwą zaciskową w skrzynce obwodów wtórnych przekładnika.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A O/ZG Polkowice-Sieroszowice w Kaźmierzowie w części dotyczącej pola nr 3 transformatora T-1 110/6 kV w rozdzielni 110 kV stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/6 kV GST-KSR,  w związku z bezpośrednim zagrożeniem dla zakładu górniczego, jego pracowników, bezpieczeństwa powszechnego lub środowiska, określając jednocześnie warunki wznowienia ruchu tych urządzeń.

W ramach prac serwisowych i usuwania skutków zaistniałej awarii, prowadzonych przez serwis producenta firmy TRENCH ITALIA, po wymianie uszczelnień pod listwami zaciskowymi w skrzynkach obwodów wtórnych przekładników kombinowanych typu AVG 123 zabudowanych w fazach L1 i L2 w polu Nr 3 transformatora T-1 110/6 kV, usunięto przyczyny obniżenia ciśnienia gazu w ww. przekładnikach. Po uzyskaniu szczelności przekładników i sprawność urządzeń zabudowanych w polu Nr 3 stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/6 kV GST-KSR w dniu 24.02.2018 r. o godzinie 920 załączono do ruchu transformator T-1 110/6 kV, przywracając podstawowy układ zasilania w energię elektryczną w rejonie szybu SW-3. 

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry