21.05.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 24.05.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 34/2012/EW

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 21.05.2012 r. około godziny o godz. 847 w KW S.A. Oddział KWK „Brzeszcze” w Brzeszczach, w chodniku wentylacyjnym ściany 193 w pokładzie 510 na poziomie 740 m.

Pożar endogeniczny zaistniał w oddziale G-2, w chodniku wentylacyjnym ściany 193, w pokładzie 510 na poziomie 740 m, po stronie ociosu południowego, w odległości około 420 m przed frontem ściany 193. Pokład 510 zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz III grupy skłonności węgla do samozapalenia. Eksploatację ścianą 193 prowadzono systemem z zawałem stropu, wzdłuż płotu węglowego o szerokości około 5 m, izolującego zroby zawałowe wytworzone eksploatacją sąsiedniej ściany 192. Do dnia 21.05.2012 r. ściana 193 uzyskała postęp 349 m, a do jej zakończenia pozostało około 736m. Przez ścianę przepływało powietrze w ilości około 1900 m3/min, w systemie na „U”, z zastosowaniem chodnika wygrodzeniowego, którym odprowadzano powietrze bezpośrednio ze ściany. Ściana, wraz z rejonem wentylacyjnym, zabezpieczona była czujnikami metanometrii i CO - metrii automatycznej oraz czujnikami przepływu powietrza.

W dniu 20.05.2012 r. na zmianie nocnej, rozpoczynającej się o godzinie 2200, a kończącej się w dniu 21.05.2012 r. o godzinie 600, ściana nie była obłożona do wydobycia, a jej rejon był kontrolowany przez pracownika obchodowego działu wentylacji. Około godziny 300, podczas wykonywania pomiarów wentylacyjno – klimatycznych w chodniku wentylacyjnym ściany 193, w odległości około 420 m przed frontem ściany, pracownik stwierdził, że z ociosu południowego wydostają się lekkie dymy. Kontrolne pomiary, w przepływowym prądzie powietrza, nie wykazały przekroczenia dopuszczalnej zawartości tlenku węgla, natomiast w szczelinach ociosu zawartość CO wynosiła od 50 do 420 ppm. O zaistniałej sytuacji natychmiast poinformował dyspozytora ruchu, który niezwłocznie powiadomił pełniących dyżur zastępcę kierownika działu wentylacji i kierownika ruchu zakładu górniczego oraz skierował w rejon zagrożenia 2 dyżurujące w kopalni zastępy ratownicze. Przystąpiono do aktywnego schładzania ociosu południowego wodą z rurociągu p.poż. Podjęte działania nie przyniosły rezultatu i nastąpił gwałtowny wzrost zagrożenia pożarowego.

W związku z powyższym, w dniu 21.05.2012 r. o godziny 847, kierownik ruchu zakładu górniczego wycofał z zagrożonego rejonu załogę w ilości 14 osób i rozpoczął prowadzenie akcji pożarowej, wyznaczając strefę zagrożenia oraz posterunki obstawy. Do likwidacji zagrożenia zostały włączone zastępy ratownicze własne kopalni oraz zastępy OSRG w Jaworznie i pogotowia specjalistycznego pomiarowego CSRG.

W czasie akcji prowadzono kontrolę parametrów atmosfery w rejonie zagrożenia. Maksymalne stężenie tlenku węgla wynosiło ponad 200 ppm, zarejestrowane przez czujnik tlenku węgla zabudowany w chodniku wentylacyjnym ściany 193.

Nadzór nad prowadzoną akcją przeciwpożarową sprawował Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach.

Akcja pożarowa została zakończona dnia 9.06.2012 godz.847.

Prawdopodobną przyczyną pożaru, było samozapalenie się węgla w południowym ociosie chodnika wentylacyjnego ściany 193 w pokładzie 510 na poziomie 740 m.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry