21.06.2008.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 27.06.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr  38/2008/EW

o pożarze egzogenicznym, zaistniałym w dniu 21.06.2008 r. o godz. 15,10 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Szczygłowice” w Knurowie.

Pożar zaistniał w chodniku 30 w rejonie napędu przenośnika taśmowego typu Gwarek G 1000, którym transportowano urobek ze ściany IX w pokładzie 407/1 na poziomie 650 m. Pokład 407/1 zaliczono do klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I kategorii zagrożenia metanowego i I stopnia zagrożenia wodnego. Chodnik 30 wykonano w obudowie ŁPP9/V29/A o szerokości 5,45m i wysokości 4,3m. Pomiędzy przenośnikiem w chodniku 30, a kolejnym przenośnikiem typu Gwarek G 1000 w przecznicy V, zabudowano zsuwnię urobku, wykonaną w oparciu o DTR producenta przenośników. Konstrukcja zsuwni wspierała się na rurce o średnicy 60 mm, która była skorodowana. W chodniku 30 na trasie przenośnika zalegał urobek, o który otarła taśma, w tym na długości stacji napinającej.

W dniu 21.06.2008 r. na zmianie B rozpoczynającej się o godzinie 1300 do rejonu ściany IX skierowano 15 pracowników, których zadaniem było między innymi transportowanie, przy użyciu przenośnika zgrzebłowego w ścianie, silnika elektrycznego do kombajnu. Wymagało to uruchomienia odstawy w celu usunięcia urobku zalegającego na przenośniku ścianowym. Około godziny 1500, na polecenie pracownika oddziału górniczego, pracownik obsługujący zbiornik polowy węgla na poziomie 650 m, uruchomił układ odstawy urobku ze ściany IX. Przemieszczający się urobek spowodował, że w przesypie pomiędzy przenośnikiem zabudowanym w chodniku 30, a przenośnikiem w przecznicy V, załamaniu uległa skorodowana rurka wspierająca zsuwnię urobku, która opadła o około 58 cm. W wyniku tego w przesypie powstał zator z urobku i dwukrotnie przewinęła się taśma przenośnika, w wyniku czego na długości około 15 m jej szerokość wynosiła 380 mm. Tarcie przewiniętej taśmy o konstrukcję przenośnika i o zalegający pod taśmą urobek, spowodowało wzrost temperatury, powstanie dymów, a następnie rozżarzenie się węgla zalegającego pod stacją napinającą. Czujniki tlenku węgla zabudowane w rejonie ściany IX zarejestrowały podwyższenie zawartość CO z 4ppm do maksymalnie 15ppm, które to zawartości utrzymywały się przez okres około 10 minut. Żarzący się węgiel został ugaszony, przez pracownika oddziału górniczego, strumieniem wody z instalacji zraszania. Pracownicy zatrudnieni w ścianie wycofali się do chodnika badawczego 28 (nadścianowego) bez użycia sprzętu izolującego układ oddechowy. W wyniku pożaru dwóch pracowników zatrudnionych w rejonie ściany IX zgłosiło objawy złego samopoczucie. Po wykonanych w Szpitalu Powiatowym w Knurowie badaniach, w tym toksykologicznych, pracownicy ci skierowani zostali do domów i nie korzystali ze zwolnienia lekarskiego. Pozostali pracownicy zatrudnieni na zmianie popołudniowej w rejonie ściany IX, po upływie około 30 minut powrócili do pracy.

Przyczyną pożaru egzogenicznego było tarcie przewiniętej taśmy o konstrukcje przenośnika i zalegający urobek.

Przyczyna ta była następstwem:

  1. złamania skorodowanej rurki wspierająca zsuwnie urobku, która opadła o około 58 cm w przesypie pomiędzy przenośnikami taśmowymi zabudowanymi w chodniku 30 w pokładzie 407/1 i w przecznicy V,
  2. przemieszczenia się i dwukrotnego przewinięcia taśmy przenośnika, z szerokości 1000 mm do 380 mm, na długości około 15 m, powodującego tarcie taśmy o konstrukcje przenośnika,
  3. zanieczyszczenia trasy przenośnika taśmowego w chodniku 30, gdzie taśma ocierała o zalegający urobek.

W związku z zaistniałym pożarem egzogenicznym Dyrektor OUG w Gliwicach w decyzji nr 20/Mor/08 z dnia 22.06.2008 r. nakazał wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji przenośnika taśmowego typu Gwarek G 1000, zabudowanego w chodniku 30 w pokładzie 407/1, do czasu usunięcia nagromadzonego pod trasą przenośnika urobku na całej długości, zabudowania w sposób stabilny osłony łańcucha Galla w napędzie stacji napinającej i wyremontowania zsuwni urobku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry