21.07.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 25.07.2008 r.


I N F O R M A C J A Nr 44/2008/EW

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 21.07.2008r. o godzinie 1850, w JSW S.A. KWK „Borynia” w Jastrzębiu Zdroju, w otamowanym chodniku C-32a w pokładzie 409/1-2, w rejonie tamy izolacyjnej TI-196.

Pożar zaistniał w otamowanym chodniku C-32a w pokładzie 409/1-2, mającym kontakt ze zrobami zlikwidowanej ściany C-32, w rejonie tamy izolacyjnej TI-196.

Chodnik C-32a, o nachyleniu zmiennym od 60 do 140, wykonany w obudowie łukowej podatnej o profilu ŁP 9/V29, z opinką z siatki zgrzewanej na całym obwodzie, był chodnikiem przyścianowym ściany C-32 w pokładzie 409/1-2, która zakończyła eksploatację w dniu 17.08.2004r. Rejon przedmiotowej ściany został otamowany przy pomocy dwóch tam izolacyjnych, zabudowanych w przecince transportowej C-22 w pokładzie 407/1-2 oraz w chodniku C-32 w pokładzie 409/1-2.

W związku z planowaną rozcinką pokładu 407/1-2 rejon zlikwidowanej ściany C-2 został okonturowany pochylniami: C-31 i C-32 oraz chodnikiem C-31 w pokładzie 409/1-2. W lipcu br. w pochylni C-31 wykonano wlot do chodnika C-31 w pokładzie 407/1-2. Chodnik C-31 w pokładzie 409/1-2, o nachyleniu około 50, wykonany w obudowie łukowej podatnej o profilu ŁP10/V32/3, z opinką z siatki zgrzewanej na całym obwodzie, drążony był w od marca 2008r. W dniu 23.04.2008r. został połączony z pozostałą częścią tego chodnika, wykonaną wcześniej. W marcu br., w miejscu jego skrzyżowania z chodnikiem C-32a, wykonano dwie tamy izolacyjne: TI-196 i TI-197, jako klocowe na zaprawie cementowej i orapowane.

W dniu 21.07.2008r., na zmianie I, rozpoczynającej się o godzinie 600, stwierdzono powolny wzrost stężenia tlenku węgla, zarejestrowany przez czujnik CSTW nr 166 o zakresie pomiarowym 100ppm i repetycji 4 minuty, zabudowany w przekopie taśmowym II zachodnim poziom 838m, ok. 10m od przekopu B-20 od strony przekopu taśmowego C. Stężenia tlenku węgla rosły od około 13-14ppm o godzinie 625, poprzez 14-15ppm około godziny 1250 do 24ppm około godziny 1500. Po krótkim okresie stabilizacji, o godzinie 1840, czujnik zarejestrował 25ppm, o godzinie 1848 - 28ppm, a następnie, do godziny 1855, dynamiczny wzrost stężeń tlenku węgla poza zakres pomiarowy. W związku z zaistniałą sytuacją kierownik ruchu zakładu górniczego podjął decyzję o rozpoczęciu akcji przeciwpożarowej i o godzinie 1850 powiadomił Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku. Kierownik akcji ratowniczej ustalił strefę zagrożenia i lokalizację bazy ratowniczej, wyznaczył posterunki zabezpieczające (11) oraz skierował w rejon 2 zastępy ratownicze kopalni. Podczas prowadzenia akcji ratowniczej zdecydowano o odizolowaniu zagrożonego rejonu za pomocą dwóch tam przeciwwybuchowych w postaci korków, wykonanych ze spoiwa „Tekblend”, zabudowanych w prądzie powietrza dopływającego do rejonu w pochylni C-31 w pokładzie 409/1-2 przed skrzyżowaniem z przekopem wentylacyjnym C-34 (T-1) oraz w prądzie odpływającym z rejonu w przekopie taśmowym II zachodnim poziom 838m przed skrzyżowaniem z przekopem B-20 (T-2). W początkowej fazie akcji, równocześnie z pracami przygotowawczymi do zamknięcia rejonu, przeprowadzono penetrację rejonu tamy izolacyjnej TI-196 przy pomocy zastępu ratowniczego, nie stwierdzając występowania dymów ani otwartego ognia. Maksymalne stężenia CO, zmierzone przy tamie TI-196, wyniosły 450ppm. Pomiary stężeń metanu w przedmiotowym rejonie oraz wskazania czujników metanometrii automatycznej nie wykazywały stężeń powyżej 0,3%. Jednocześnie, za pomocą rurociągu w tamie TI-196, do chodnika C-32a wtłaczano wodę oraz okresowo azot, celem lokalizacji i wychłodzenia ogniska pożaru oraz inertyzacji atmosfery w otamowanej przestrzeni.

Do akcji skierowano zastępy własne KWK „Borynia” oraz zastępy OSRG w Wodzisławiu Śląskim i z kopalń sąsiednich. Przybyły również pogotowia pomiarowe z CSRG w Bytomiu i OSRG w Wodzisławiu Śląskim. Akcja przeciwpożarowa trwa. Nadzór nad nią sprawuje Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku.

Przyczyną pożaru było samozagrzanie się węgla pokładu 409/1-2 w otamowanym chodniku C-32a w pokładzie 409/1-2, mającym kontakt ze zrobami zlikwidowanej ściany C 32, w rejonie tamy izolacyjnej TI-196.

W związku z zaistniałym pożarem endogenicznym Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku nie wydał decyzji.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry