21 07 2015

Wyższy Urząd Górniczy                                                      

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa

Katowice, dnia 24 sierpnia 2015 r

I N F O R M A C J A   Nr 11/2015 śm./EW

w sprawie odprężenia oraz wypadku zbiorowego (1 śmiertelny i 1 lekki), zaistniałych w wyniku wstrząsu górotworu o energii 3x104J w dniu 21.07.2015 r., o godz. 1340, KHW S.A. KWK Mysłowice-Wesoła” w Mysłowicach, w pochylni I zach., w pokładzie 510 na poziomie 665 m, któremu ulegli pracownicy firmy PTW „Uran” Sp. z o.o. ślusarz (wypadek śmiertelny), lat 48, pracujący w górnictwie 16 lat oraz górnik (wypadek lekki), lat 35, pracujący w górnictwie 6 lat.

     Wypadek zaistniał w pochylni I zachodniej w pokładzie 510 na poziomie 665 m, w przodku prowadzonej przebudowy wyrobiska. Wyrobisko o wysokości 2 m, szerokości 4,5 m i średnim nachyleniu około 4o, wykonane było w obudowie typu ŁP10/V29/A z rozstawem odrzwi co 0,75 m, stabilizowanej rozporami wieloelementowymi dwustronnego działania. Opinkę stropu i ociosów stanowiły siatki zgrzewane. Przebudowa wyrobiska polegała na wymianie istniejącej obudowy, na obudowę typu ŁP12/V32/4/A z rozstawem odrzwi co 0,5 m.

Urabianie calizny węglowej prowadzono za pomocą materiału wybuchowego. Urobek ładowany był spągoładowarką typu EL160 LS na przenośnik zgrzebłowy typu Skat E-180W. Wyrobisko przewietrzane było opływowym prądem powietrza. Pokład 510 w rejonie pochylni I zachodniej zaliczony został m.in. do III stopnia zagrożenia tąpaniami. W wyrobisku wyznaczona została przesuwna strefa szczególnego zagrożenia tąpaniami, obejmująca odcinek po 10 m przed i za czołem przebudowy. Wzmocnienie obudowy przed czołem przebudowy stanowiły trzy ciągi podciągów stalowych, z czego jeden zabudowany był w osi wyrobiska, a pozostałe na łuku stropnicowym nad strzemionami obudowy. Dodatkowo, po obu ociosach, zabudowane były podciągi drewniane, podbudowane stojakami drewnianymi, posadowionymi na podkładach drewnianych. Na odcinku przebudowanym, obudowa wzmocniona była dwoma przesuwnymi podciągami stalowymi długości 4 m oraz analogicznie, jak przed czołem przebudowy, trzema rzędami podciągów stalowych. Do dnia 21.07.2015 r. przebudowano 7 m wyrobiska. Do przebudowy pozostało 13 m.

     W dniu 21.07.2015 r. na zmianie drugiej, w rejonie pochylni I zachodniej w rejonie przebudowy zatrudnionych było pięciu pracowników firmy PTW „Uran” Sp. z o.o. Ich zadaniem było wybranie urobku i zabudowa dwóch łuków ociosowych po stronie ociosu zachodniego. O godzinie 1340 wystąpił wstrząs górotworu, którego epicentrum zlokalizowano w odległości około 80 m na północny-zachód od czoła przebudowy. W wyniku dynamicznego oddziaływania wstrząsu, doszło najprawdopodobniej do przemieszczenia spągoładowarki, wraz ze znajdującym się w niej operatorem, w kierunku stropu, w wyniku czego doznał on urazu zmiażdżeniowego całego ciała. Drugi z pracowników, przebywający po stronie ociosu zachodniego w bezpośrednim sąsiedztwie czoła przebudowy, został przewrócony i uderzony przemieszczającymi się elementami obudowy i wyposażenia technicznego wyrobiska. Pozostali pracownicy, znajdujący się w dalszej odległości od czoła przebudowy, nie odnieśli obrażeń i niezwłocznie po zdarzeniu przystąpili do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Przybyły na miejsce lekarz, o godzinie 1510 stwierdził zgon operatora spągoładowarki w następstwie odniesionych obrażeń. Drugi pracownik został wytransportowany z wyrobiska na noszach, a następnie wywieziony na powierzchnię.

Przyczyną odprężenia oraz wypadku zbiorowego było oddziaływanie wstrząsu o energii 3x104J na wyrobisko, a jego skutków na zatrudnionych w nim pracowników.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

 1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej:
  1. wykonywania przebudowy pochylni I zachodniej w przystropowej warstwie pokładu 510, do czasu:
   1. usunięcia skutków zaistniałego odprężenia w pochylni I zachodniej w pokładzie 510, w oparciu o szczegółowe ustalenia, zaopiniowane przez kopalniane zespoły do spraw zagrożeń naturalnych i zatwierdzone przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego,
   2. przeanalizowania i zweryfikowania ustaleń projektu technicznego przebudowy tego wyrobiska w zakresie rygorów dotyczących:
    • długości odcinków wyrobisk objętych strefą szczególnego zagrożenia tąpaniami wraz ze sposobem i rodzajem wzmocnienia obudowy na tych odcinkach,
    • zasad poruszania się i przebywania pracowników w przodku prowadzonej przebudowy,
    • prowadzonych obserwacji i metod oceny stanu zagrożenia tąpaniami,
    • wykonywania aktywnej profilaktyki tąpaniowej,
    • w oparciu o ustalenia zaopiniowane przez kopalniany Zespół do spraw Tąpań i zatwierdzone przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.
  2. eksploatacji układu transportu materiałów, maszyn i urządzeń przy użyciu kolejki szynowej z napędem własnym spalinowym w pochylni I zachodniej w pokładzie 510, do czasu zapewnienia prawidłowych odstępów ruchowych dla prowadzenia transportu,
  3. eksploatacji przenośnika zgrzebłowego typu SKAT E-180W, zabudowanego w pochylni I zachodniej w pokładzie 510 na północ od przodka prowadzonej przebudowy wyrobiska, do czasu zabudowy brakującej osłony sprzęgła.
 2.  Bezzwłocznie zapoznać zainteresowanych pracowników, zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami i przyczynami zaistniałego zdarzenia.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry