21.08.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 28.08.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr 56/2008/EW

o wypadku lekkim, strzałowym zaistniałym w dniu 21.08.2008 r. około godziny 2100, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, któremu uległ górnik operator samojezdnych maszyn górniczych p.z., lat 47, żonaty, pracujący w górnictwie 22 lata.

Wypadek miał miejsce w przodku przecinki 13/U-19 do projektowanej upadowej U-19, drążonej z upadowej U-20, KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach na poz. 1050 m, oddział G-12 w rejonie Rudna Zachodnia. 

W miejscu wypadku wyrobisko posiadało wymiary: szerokość przy stropie około 5,8 m, wysokość około 3,1 m. Wysokość wyrobiska zgodnie z projektem technicznym powinna wynosić 3 m. Przecinka prowadzona była w nieokruszcowanym dolomicie ok. 2 m nad złożem. Strop wyrobiska był zabudowany kotwami wklejanymi o długości 1,8 m w siatce kotwienia 1,5 m x 1,5 m. Przecinka 13/U-19 o długości 25m od upadowej U-20 nie była przewietrzana wentylacją odrębną.

W dniu 21.08.2008 r., na zmianie III wielozmianowego systemu pracy -WSP operator wozu wiertniczego SWW nr 181 otrzymał, od sztygara zmianowego, zadanie odwiercenia 3,0m otworów strzałowych dla kolejnego zabioru w przodku przecinki 13/U-19. W trakcie wiercenia otworów strzałowych około godziny 2100 doszło do nawiercenia niewypału oraz do jego wybuchu. W wyniku wybuchu przemieszczające się odłamki skalne uderzyły operatora wozu wiertniczego SWW i spowodowały liczne rany jego twarzy i klatki piersiowej.

W momencie zdarzenia w przodku było odwierconych 13 nowych otworów strzałowych i dziewięć nie oznakowanych fajek z poprzedniego zabioru odstrzelonego 19.08.2008 r. po zmianie II WSP.

W przodku w ustawieniu roboczym, stał samojezdny wóz wiertniczy SWW typu Rocket Boomer S1L, nr zakładowy 181 wsparty na dwóch podporach. Na wiertnicy i w kabinie znajdowały się drobne odłamki skalne. Klosze oraz żarówki czterech na pięć górnych reflektorów pomocniczych i obu reflektorów głównych były rozbite. W przodku, zalegał nie wybrany urobek, na wysokości ok. 1 m.

Wybuch nastąpił w czasie wiercenia otworu włomowego. Żerdź wiertnicza zagłębiona w caliźnie na głębokość ok. 0,9 m, była lekko wygięta a wylot otworu był lekko lejowaty. W odległości 0,20 m na lewo od wierconego otworu, na tej samej wysokości, znajdowała się fajka otworu poprzedniego zabioru dostępna na głębokość 0,40 m a głębiej zagruzowana odłamkami skalnymi. Fajka i wiercony otwór były skierowane w stronę osi wyrobiska, w tej samej płaszczyźnie pod różnymi kątami.

Poszkodowany operator o własnych siłach opuścił maszynę i przeszedł około 600 m do komórki górniczej skąd został przewieziony pod szyb. Tam lekarz ratownik udzielił mu pierwszej pomocy. Po wyjeździe operator wiertnicy został odwieziony do Szpitala Miejskiego w Lubinie.

Przyczyną wypadku uderzenia odłamkami skalnymi górnika, operatora wozu wiertniczego SWW była detonacja nawierconego materiału wybuchowego pozostałego w końcowym odcinku „fajce” poprzedniego otworu strzałowego.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, nakazał:

 1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego - KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach - w przecince 13/U-19 z upadowej U-20 oddziału G -12 do czasu:
  - dokonania szczegółowej kontroli stanu wyrobiska i jego obudowy,
  - zabudowania wentylacji,
  - ustalenia przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego bezpiecznego sposobu odwiercenia przodka.
 2. Wstrzymać ruch wozu wiertniczego typu Rocket Boomer S1L SWW nr zakładowy 181 uszkodzonego w wyniku zaistniałego wybuchu.
 3. Ustalić bezpieczny sposób przemieszczenia ww. wozu wiertniczego do komory maszyn ciężkich.
 4. Przeprowadzić dodatkowe szkolenie dozoru, górników strzałowych i operatorów wozów wiertniczych w zakresie zasad prawidłowego wiercenia otworów strzałowych i wykonywania robót strzałowych ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w przypadku stwierdzenia fajek, otworów zawiedzonych i niewypałów.
 5. Zapoznać pracowników zakładu górniczego oraz podmiotów wykonujących roboty w ruchu zakładu górniczego z przyczynami i okolicznościami wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry