21 10 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                

  Katowice, dnia 30 grudnia 2019 r.

INFORMACJA Nr 71/2019/EW 

w sprawie pożaru endogenicznego, zaistniałego w dniu 21 października 2019r. około godziny 2030 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba w Rudzie Śląskiej w przekopie pochyłym 4  na poziomie 1030m.

W kopalni Ruda Ruch Halemba w obszarze górniczym „Halemba II” wyznaczona została partia „K” ograniczona od południa i wschodu granicami tego obszaru oraz od północy i zachodu odpowiednio uskokami Kłodnickim i Halembskim. Pokład 410 w partii „K” udostępniono z poziomu 1030m poprzez wyrobiska w pokładzie 411 i przekop do pokładu 410, z którego wydrążono chodnik badawczy i dowierzchnie badawczą w pokładzie 410. Pokład ten udostępniono także z przekopu wentylacyjnego do pokładu 402, z którego 8 października 2018r. rozpoczęto drążenie przekopu pochyłego 4 w kierunku dowierzchni badawczej w pokładzie 410. Przekop ten wykonywano w odrzwiach obudowy typu ŁP10/V32/4/A stawianych co 0,5m i opinką ociosów z okładzin żelbetowych. Po wykonaniu około 207m wyrobiska, na dalszym odcinku o długości około 47m, przekop pochyły 4 drążony był w strefie uskoku Kłodnickiego o zrzucie 460m. Na tym odcinku górotwór był silnie spękany i lokalnie w stropie odsłonięto węgiel. W dniu 31 lipca 2019r. po wydrążeniu 340m przekop pochyły 4 przebity został do dowierzchni badawczej w pokładzie 410. Ze skrzyżowania chodnika badawczego i dowierzchni badawczej w dniu 4 września 2019r. pracownicy firmy Alpex Sp. z o.o. rozpoczęli drążenie dowierzchni badawczej 2 w pokładzie 410.

W dniu 21 października 2019r. około godziny 2000 sztygar zmianowy firmy Alpex Sp. z o.o. dozorujący roboty w drążonej dowierzchni badawczej 2, przechodząc przekopem pochyłym 4 zauważył dymy przepływające pod stropem wyrobiska. Telefonicznie powiadomił o tym dyspozytora ruchu, który przekazał tę informację KRZG, który był w tym czasie kierownikiem planowanej akcji ratowniczej prowadzonej w Ruchu Halemba w związku z otwarciem i przewietrzaniem dowierzchni transportowej 1c w pokładzie 405/1. Kierownik akcji skierował do przekopu pochyłego 4, zastęp ratowniczy z bazy w chodniku badawczym w pokładzie 411. W przekopie pochyłym 4 w odległości około 239m od przekopu wentylacyjnego do pokładu 402, ratownicy zauważyli w stropie wyrobiska żarzący się węgiel oraz dymy. Powiadomili oni o tym telefonicznie kierownika planowanej akcji, który, podjął decyzję o rozpoczęciu akcji przeciwpożarowej w przekopie pochyłym 4. Wyznaczono strefę zagrożenia, do której dojścia zabezpieczono 7 posterunkami. Ze strefy zagrożenia wycofano 15 pracowników bez użycia aparatów regeneracyjnych. Akcja przeciwpożarowa polegała na zlewaniu wodą oraz mieszaniną wody i antypirogenu ociosów i stropu przekopu pochyłego 4 oraz zrucaniu ze stropu rozkruszonych odłamków zagrzanego węgla.

W dniu 22 października 2019r.  aktywnie ugaszono ognisko pożaru i usunięto spękany i zagrzany węgiel ze stropu. Po stwierdzeniu braku objawów pożaru w wyrobiskach objętych strefą zagrożenia, kierownik akcji o godzinie 946 zakończył akcję przeciwpożarową. W akcji brały udział zastępy ratownicze z KWK Ruda w Rudzie Śląskiej oraz pogotowie pomiarowe z CSRG S.A. w Bytomiu.

Przyczyną pożaru było samozapalenie się węgla w strefie uskoku Kłodnickiego, gdzie występował porwak tektoniczny nierozpoznanego pokładu o grubości do 1,6 m.-.

W związku z zaistniałym pożarem Dyrektor OUG w Gliwicach wydał decyzję z dnia 22 października 2019r., nakazując:

Dalsze prace związane z usuwaniem skutków zaistniałego pożaru i profilaktyką pożarową, w rejonie zakończonej akcji pożarowej prowadzonej w związku z pożarem zaistniałym w dniu 21 października 2019r. o godz. 2030 w przekopie pochyłym 4 na poziomie 1030m, prowadzić w oparciu o dokumentację prac profilaktycznych, zaopiniowaną przez kopalniane zespoły do spraw zagrożeń naturalnych i zatwierdzoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego, uwzględniającą między innymi:

  1. wypełnienie pustek powstałych w stropie i ociosie wyrobiska w miejscu zaistniałego pożaru oraz ich skuteczne odizolowanie od czynnej przestrzeni wyrobiska,
  2. zabudowę w czynnych wyrobiskach urządzeń do kontroli składu i parametrów powietrza, współpracujących z dyspozytornią gazometryczną,
  3. zakres i częstotliwość kontroli rejonu po zakończonej akcji w pożarowej,
  4. ustalenia organizacyjno – techniczne zapewniające bezpieczne warunki prac, związanych z usuwaniem skutków zaistniałego pożaru i prowadzoną profilaktyką pożarową.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry