21 11 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                    

 Katowice, dnia 1 grudnia 2016 r.

 

INFORMACJA Nr 60/2016/EW

w sprawie wypadku ciężkiego zaistniałego w dniu 21 listopada 2016 r. o godzinie 330  w Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych, któremu uległ górnik oddziału GRI-2 Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych w Bieruniu, lat 39, zatrudniony w górnictwie 8 lat.

Wypadek zaistniał w drążonym chodniku badawczym nr 549b w pokładzie 325 na poziomie 530 m. Pokład 325 o grubości od 1,6 do 2,0 m i nachyleniu od 5° do 8°, niemetanowy, niezagrożony tąpaniami, zaliczony został do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, oraz I stopnia zagrożenia wodnego. W dniu 17 października 2016 r. rozpoczęto ponowne drążenie chodnika badawczego nr 549b począwszy od skrzyżowania z chodnikiem nr 550 w pokładzie 325. Do dnia 15 listopada 2016 r. chodnik badawczy nr 549b wykonywano z użyciem MW, a następnie drążenie kontynuowano kombajnem chodnikowym typu AM-50 z-w. Obudowę chodnika nr 549b w pokładzie 325 stanowiły odrzwia typu ŁP10/V25/A stawiane co 1,0 m i stabilizowane  rozporami dwustronnego działania oraz opinka stropu i ociosów z okładzin żelbetowych. Wyrobisko przewietrzane było wentylacją lutniową ssącą, z wykorzystaniem wentylatora typu WLE-1013B połączonego z lutniami stalowymi o średnicy 1000 mm, współpracującego z instalacją odpylającą typu UO-1000. Urobek z drążonego chodnika nr 549b transportowany był przenośnikami zgrzebłowymi typu PZU - 440/E180WM oznaczonymi kolejno od przodka numerami 2 i 1 na przenośnik taśmowy typu Gwarek 1000 zabudowany w uprzednio wydrążonej części tego wyrobiska. Napędy przenośników zgrzebłowych zawieszone były na szynach kolejki podwieszanej i zwrotna przenośnika numer 2 połączona była z kombajnem chodnikowym, a przenośnika numer 1 spoczywała na spągu. Do dnia 18 listopada 2016 r. chodnik badawczy nr 549b w pokładzie 325 wydrążono na odcinku o długości 19,7 m i rozpoczęto prace związane z przebudową przenośników zgrzebłowych.

W dniu 21 listopada 2016 r. na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 2230 sztygar oddziałowy oddziału GRI-2 skierował do chodnika badawczego nr 549b w pokładzie 325 zespół 3 górników z zadaniem kontynuowania przebudowy urządzeń odstawy i przeprowadzenia prób uruchomienia przenośników. W tym celu górnicy przewiesili napęd przenośnika zgrzebłowego nr 2 nad trasę przenośnika nr 1. Po tych pracach sztygar oddziałowy z 2 górnikami i elektromonterem oddziału MEUD – 1 przygotowywali się do próbnego uruchomienia przenośnika nr 1. W tym czasie trzeci z górników stał na trasie przenośnika nr 2 i przykręcał śruby w zawiesiu podtrzymującym napęd, a elektromonter znajdował się przy przyciskach sterowniczych tego przenośnika. Około godziny 330 elektryk prawdopodobnie uruchomił przenośnik nr 2, w wyniku czego lewa noga górnika stojącego na trasie przenośnika nr 2 została pochwycona przez przemieszczające się zgrzebło powodując zmiażdżenie stopy i otwarte złamanie podudzia. Po zatrzymaniu przenośnika pracownicy oddziału GRI-2 uwolnili poszkodowanego i z przybyłym na miejsce zastępem ratowników wytransportowali go na poziom 420 m, skąd szybem Aleksander wywieziony został na powierzchnię. Po udzieleniu pomocy poszkodowanemu przez lekarza w punkcie opatrunkowym, został on odwieziony do Górnośląskiego Centrum Medycznego w Ochojcu. W dniu 21 listopada 2016 r. o godzinie 1600 poinformowano pracownika Urzędu pełniącego dyżur pogotowia technicznego o amputacji stopy lewej nogi poszkodowanego. Podczas oględzin miejsca wypadku przeprowadzonych przez pracownika Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach stwierdzono, że przy przenośniku nr 1 stacja zwrotna nie była zabezpieczona przed przypadkowym przemieszczeniem i długość sygnału akustycznego poprzedzającego jego uruchomienie wynosiła 2 sekundy zamiast co najmniej 5 sekund. Przy przenośniku zgrzebłowym nr 2 niesprawny był układ sterowania, co powodowało możliwość jego przypadkowego uruchomienia.

Przyczyną wypadku ciężkiego było pochwycenie stopy górnika przez zgrzebło przenośnika.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach wydał decyzję, w której:

1) Wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej przebudowy przenośników zgrzebłowych typu PZU-440/E180WM nr 1 i 2 zabudowanych w chodniku badawczym nr 549b w pokładzie 325, do czasu odłączenia instalacji elektrycznych zasilających napędy przenośników i zabezpieczenia stanu ich odłączenia.

2) Nakazał przed ponownym podłączeniem instalacji elektrycznej zasilającej:

- napęd przenośnika zgrzebłowego typu PZU-440/E180WM nr 1 zabudowany w chodniku badawczym nr 549b w pokładzie 325:

  • doprowadzić do stanu prawidłowego działanie sygnału akustycznego poprzedzającego uruchomienie przenośnika,
  • uzyskać stosowne zezwolenie na uruchomienie przenośnika, ujęte w zarządzeniu kierownika ruchu zakładu górniczego nr 05/04/2015 z dnia 22.01.2015 r.,
  • zabezpieczyć zwrotnię przenośnika przed przypadkowym przemieszczeniem,

- napęd przenośnika zgrzebłowego typu PZU-440/E180WM nr 2 zabudowany w chodniku badawczym nr 549b w pokładzie 325:

  • doprowadzić do stanu prawidłowego działanie układu sterowania przenośnikiem dla zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem,
  • uzyskać stosowne zezwolenie na uruchomienie przenośnika, ujęte w zarządzeniu kierownika ruchu zakładu górniczego nr 05/04/2015 z dnia 22.01.2015 r.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry