22 03 2018

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                     

 Katowice, dnia 29 marca 2018 r.

INFORMACJA Nr 17/2018/EW

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 22.03.2018 r. o godzinie 653 w PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic w Katowicach.

Pożar zaistniał w rejonie upadowej I-S oraz chodnika wodnego S badawczego, przewietrzanych wentylacją odrębną - tłoczącą i wykonanych w przyspągowej warstwie pokładu 510, o miąższości od 9 m do 10 m i nachyleniu od 5º do 6º, zaliczonego do IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz trzeciej grupy skłonności węgla do samozapalenia. Chodnik wodny S badawczy, wydrążony z upadowej I-S, zlokalizowany był w sąsiedztwie strefy uskokowej.

W dniu 22.03.2018 r.  w upadowej I-S i chodniku wodnym S badawczym nie było załogi.
O godzinie 556 stwierdzono wzrost stężeń tlenku węgla do wartości 152 ppm na analizatorze tlenku węgla, zabudowanym na skrzyżowaniu upadowej I-S z chodnikiem odstawczo-badawczym, tj. w prądzie powietrza odprowadzanym z upadowej I-S. Następnie nadsztygar mechaniczny, przebywający w chodniku odstawczo-badawczym poinformował dyspozytora ruchu o wydobywających się lekkich dymach z upadowej I-S. O godz. 653 dyspozytor ruchu, nakazał wycofać pracowników z zagrożonego rejonu i rozpoczął prowadzenie akcji ratowniczej przeciwpożarowej.

W ramach akcji przystąpiono do aktywnego gaszenia przypuszczalnego ogniska pożaru, poprzez zalanie wodą całego chodnika wodnego S badawczego oraz części upadowej I-S. W rejonie wykonywanych robót prowadzono zdalne pomiary składu powietrza przy pomocy linii chromatograficznej. W dniu 24.03.2018 r., po wznowieniu przewietrzania upadowej I-S, ustabilizowaniu się, zgodnego z przepisami, składu atmosfery kopalnianej w wyznaczonej strefie zagrożenia, dokonaniu penetracji wyrobisk oraz w zawiązku z brakiem oznak zagrożenia pożarowego w rejonie objętym akcją ratowniczą, o godzinie 2301 Kierownik Akcji zakończył prowadzenie akcji ratowniczej.

Akcję prowadzoną od dnia 22.03.2018 r. do dnia 24.03.2018 r., z udziałem zastępów ratowniczych własnych kopalni oraz jednostek ratownictwa górniczego, nadzorował Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach.

Prawdopodobną przyczyną pożaru endogenicznego było samozapalanie się węgla pokładu 510 w stropie lub ociosie zachodnim chodnika wodnego S badawczego, w strefie przyuskokowej.

W związku z zaistniałym pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

  1. Podjąć działania organizacyjno-techniczne w celu skutecznego zabezpieczenia dostępu do rejonu upadowej I-S w pokładzie 510 na poziomie 900 m, do czasu przeprowadzenia oględzin miejsca zaistniałego pożaru.
  2. Ustalić zasady ciągłego monitorowania i analizowania stanu zagrożeń metanowo-wentylacyjno-pożarowych w rejonie upadowej I-S w pokładzie 510 na poziomie 900 m.
  3. Zapoznać z okolicznościami pożaru zainteresowanych pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry