22.05.2012.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 25.05.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 35/2012/EW

o wypadku lekkim oparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałym w dniu 22.05.2012 r. o godzinie 1335 w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie, któremu uległ robotnik budowlany Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego AS-BUD w Brennie (woj. wielkopolskie) wykonujący, na podstawie umowy cywilno-prawnej, roboty związane z modernizacją budynku lampiarni

Wypadek miał miejsce w wykopie, zlokalizowanym przy jednym z wejść do budynku lampiarni, od strony placu szybowego szybu L-I. Budynek zlokalizowany był w Rejonie Głównym O/ZG „Lubin” w odległości ok. 120 m od szybu L-I. Miejsce wypadku znajdowało się w odległości ok. 14 m od narożnika południowo-zachodniego. Wzdłuż budynku, po stronie południowej, w części chodnikowej o nawierzchni betonowej, w odległości ok. 2,4 m od budynku, znajdował się kanał kablowy przykryty płytami betonowymi. Z kanału kablowego wprowadzone były do budynku trzy kable typu: AKnFt 3x240 + 120 mm2, YKY 4x50 mm2 i YKY 4x25 mm2. W miejscu wypadku wykopany był w ziemi prostokątny wykop, o wymiarach 1,4 m w kierunku południowym i 1,6 m w kierunku zachodnim, w odległości ok. 0,4 m od budynku.

Przedsiębiorstwo AS-BUD wykonywało modernizację budynku lampiarni. W zakres prac wchodziła również wymiana starej sieci kanalizacyjnej. W ramach prac przy kanalizacji prowadzono zabudowę studzienki kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wody do tej studni, z kratki ściekowej, przy wejściu do budynku lampowni.

W dniu 22.05.2012 r. na zmianie pierwszej, trwającej od godziny 700 do 1500, przy budynku lampiarni zatrudnionych było 30 pracowników firmy. Dwóch pracowników: brygadzista i robotnik budowlany zostało skierowanych do pracy przy zabudowie studzienki kanalizacji deszczowej, pośrodku chodnika przed budynkiem, w odległości ok. 0,6 m od budynku i ok. 2 m od wejścia do budynku. Wykop pod studzienkę wykonany był wcześniej. Po zabudowaniu studzienki, kolejnymi pracami było wykonanie wykopu i zabudowa rury kanalizacyjnej odprowadzającej wodę z kratki ściekowej, usytuowanej przed wejściem do budynku, i jej połączenie ze studzienką kanalizacyjną. Prace te planowane były do wykonania w najbliższych dniach wolnych, z uwagi na konieczność wyłączenia spod napięcia i zabezpieczenia ziemnych kabli elektroenergetycznych, prowadzonych z kanału kablowego do budynku, na okres usunięcia nawierzchni betonowej chodnika i wykonania wykopu pod rurę kanalizacyjną w kierunku kratki ściekowej. Miejsce wprowadzonych kabli do budynku oznakowano umieszczając na ścianie budynku znaki określające szerokość odcinka, na którym znajdowały się kable z napisem w dwóch miejscach o treści „KABEL”. Po zabudowie studzienki kanalizacyjnej, w wykopie, robotnik budowlany przystąpił do usuwania nawierzchni betonowej chodnika, w kierunku kratki ściekowej, nad prowadzonymi do budynku kablami ziemnymi. Prace te wykonywał używając elektrycznego młota udarowego DeWalt typuD25901-QS, zasilanego napięciem 230 V prądu przemiennego. Podczas skuwania krawędzi nawierzchni betonowej grot młota ześlizgnął się z nawierzchni betonowej i przemieścił do wykopu, uderzając w prowadzony tam kabel typu: AKnFt 3x240 + 120 mm2. Grot młota spowodował uszkodzenie kabla, zwarcie międzyfazowe i doziemne oraz łuk elektryczny. W związku z powstałym zwarciem nastąpiło zadziałanie wyłącznika głównego w rozdzielni R-8.2 i wyłączenie jej spod napięcia w tym również uszkodzonego kabla. Powstały łuk elektryczny spowodował u robotnika budowlanego oparzenia pierwszego stopnia skóry lewej ręki w rejonie ramienia i przedramienia. Poszkodowanemu udzielono pomocy przedlekarskiej w punkcie pielęgniarskim, a następnie pomocy udzielił mu lekarz pogotowia ratunkowego. Poszkodowany został odwieziony karetką do Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie. Po wykonaniu badań poszkodowany odmówił hospitalizacji i na własne życzenie udał się do domu, otrzymując zalecenia udania się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z otrzymanymi ze szpitala wynikami.

Według opinii lekarskiej z dnia 22.05.2012 r. poszkodowany doznał „Oparzenia skóry przedramienia i ramienia kończyny górnej lewej w wyniku działania łuku elektrycznego (oparzenia 1°). Porażenie prądem elektrycznym”.

Na podstawie oświadczenia złożonego przez poszkodowanego, który oświadczył, że podczas powstałego zwarcia nie odczuł on działania prądu elektrycznego oraz przeprowadzonych podczas oględzin miejsca wypadku pomiarów elektrycznych młota udarowego DeWalt typuD25901-QS, używanego przez poszkodowanego, a także wykonania młota w podwójnej lub wzmocnionej izolacji (urządzenie Klasy II), wykluczono możliwość porażenia poszkodowanego prądem elektrycznym. Jego obrażenia wynikały z termicznego oddziaływania łuku elektrycznego z uszkodzonego kabla.

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał:

  • wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM POLSKA MIEDŹ S. A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie, w części dotyczącej eksploatacji kabla ziemnego typu AKFt 3x240+120 mm2 o napięciu 400 V, zasilającego rozdzielnicę niskonapięciową oznaczoną jako RS-C1 z pola nr 1 rozdzielnicy R-8.2, na powierzchni rejonu „Lubin Główny”, do czasu usunięcia skutków uszkodzenia, wydania zezwolenia na oddanie jego do ruchu przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KGHM POLSKA MIEDŹ S. A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie oraz powiadomienia o tym fakcie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry