godło Polski
PL EN

22.06.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 26.06.2009 r.

I F O R M A C J A Nr 42/2009/EW

o wypadku ciężkim, zaistniałym w dniu 22.06.2009 r. około godziny 1925 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach, w przekopie kierunkowym zachodnim, poziom 705, któremu uległ pracownik oddziału GP-2, lat 35, maszynista lokomotyw, pracujący w górnictwie              3 lata.  Dnia 27.06.2009 r. o godz. 900 górnik zmarł w szpitalu.

Wypadek zaistniał w przekopie kierunkowym zachodnim poziom 705, w odległości około 23 m od wlotu do komory ładowania baterii, w rejonie tamy bezpieczeństwa nr TB-2736, w granicach Stacji Głównej.

W rejonie przekopu kierunkowego zachodniego na poziomie 705 występują następujące zagrożenia: IV kategoria zagrożenia metanowego, I stopień zagrożenia wodnego i klasa A niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego. Przekop kierunkowy zachodni w miejscu wypadku wykonany był w obudowie ŁP 9/V29/4, o rozstawie odrzwi co 0,5 m, stabilizowanej za pomocą 10 rozpór wieloelementowych. Opinkę na całym obwodzie stanowiły okładziny żelbetowe. Wysokość wyrobiska wynosiła 3,45 m, szerokość 4,9 m, a nachylenie 3o/oo. W miejscu wypadku spąg był suchy.

Wyrobisko wyposażone było w tor o prześwicie 750 mm, którym prowadzona była jazda ludzi i transport materiałów. Na metrażu od 3966,80 do 4030,10 zlokalizowana była śluza wentylacyjna, składająca się z dwóch tam bezpieczeństwa o numerach TB-2736 i TB-2735, zabudowanych we wzajemnej odległości 63,3 m. Nad torem zabudowane były dwuskrzydłowe drzwi stalowe o wymiarach 2,2 m x 2,1 m, otwierane i zamykane mechanizmem pneumatycznym typu „Pniówek 2000” w kierunku wschodnim. Sterowanie tym mechanizmem odbywało się od strony wschodniej za pomocą rozdzielacza, usytuowanego na ociosie południowym w odległości 2,6 m od tamy. Po stronie południowej znajdowało się przejście dla załogi w formie śluzy murowanej z podwójnymi drzwiami metalowymi, otwieranymi ręcznie. Tama z obu stron oświetlona była lampami typu G-100M.

W dniu 22.06.2009 r., na zmianie „B”, rozpoczynającej się o godzinie 1400, nadgórnik oddziału GP-2, w uzgodnieniu ze sztygarem oddziałowym, skierował do prac, związanych z utrzymaniem ruchu przewozowego na poziomie 705, dysponenta, pięciu maszynistów lokomotyw i konwojenta. Około godziny 1925, w trakcie przejeżdżania lokomotywą Lea BM 12 nr kop. 16 przez tamę bezpieczeństwa nr TB-2736, maszynista lokomotywy, znajdując się częściowo poza kabiną, został pochwycony przez zamykające się południowe skrzydło drzwi tej tamy i dociśnięty do korpusu lokomotywy. Z uwagi na brak bezpośrednich świadków zdarzenia, przyjęto, że poszkodowany przestawił dźwignię rozdzielacza w celu zamknięcia drzwi tamy, a następnie próbował wsiąść do kabiny, żeby przejechać lokomotywą przez tamę przed zamknięciem drzwi. W trakcie tych czynności doszło do wypadku. Maszynista innej lokomotywy powiadomił o zdarzeniu dysponenta przewozu na poziomie 705. Poszkodowanego przetransportowano na powierzchnię do punktu opatrunkowego, gdzie lekarz wydał opinię o treści: „złamanie kości udowej lewej”, następnie przewieziono go do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju. W opinii, wydanej przez lekarza w szpitalu, stwierdzono: „Uraz wielonarządowy. Wstrząs krwotoczny. Złamania kości miednicy. Uszkodzenie (masywne) dolnego odcinka przewodu pokarmowego.”

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku w dniu 22.06.2009 r. o godzinie 2050 został poinformowany przez KRZG o przewiezieniu poszkodowanego karetką do szpitala. O godzinie 2158, po otrzymaniu opinii lekarskiej ze szpitala, zgłoszono ten wypadek, jako ciężki.

Przyczyną wypadku ciężkiego (przekwalifikowanego na śmiertelny) było pochwycenie maszynisty, znajdującego się częściowo poza kabiną lokomotywy, zamykającymi się drzwiami tamy bezpieczeństwa i dociśnięcie go do korpusu lokomotywy.

Przyczyna ta była następstwem nieprzestrzegania przez poszkodowanego obowiązujących przepisów oraz ustaleń regulaminu pracy kolei podziemnej w trakcie przejeżdżania lokomotywą przez tamę bezpieczeństwa.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Rybniku w dniu 23.06.2009 r. wydał decyzję, w której nakazał:

Wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej ruchu kołowego przez śluzę wentylacyjną, składającą się z dwóch tam bezpieczeństwa o numerach TB-2736 i TB-2735 w przekopie kierunkowym zachodnim na poziomie 705 (rejon Stacji Głównej poziom 705), do czasu:

  1. doprowadzenia drzwi tamy bezpieczeństwa TB-2736 od strony przejścia dla załogi do stanu zgodnego z dokumentacją techniczną „Tamy wentylacyjnej otwieranej i zamykanej mechanizmem pneumatycznym typu ,,Pniówek 2000”, zabudowanej w przekopie kierunkowym zachodnim na poziomie 705”,
  2. przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym odbioru technicznego w/w śluzy przez komisję powołaną przez KRZG oraz uzyskania jego zezwolenia na ponowne oddanie do ruchu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry