22 08 2018-2

Wyższy Urząd Górniczy                                                           Katowice, dnia  28 sierpnia 2018 r.

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia     

INFORMACJA Nr 59/2018/EW

w sprawie wypadku zbiorowego - 6 wypadków lekkich –  zaistniałego w dniu 22.08.2018 r.  o godzinie 1009, w wyniku odprężenia na skutek wstrząsu o energii 7 x 10J, w PGG S.A. Oddział KWK Murcki – Staszic w Katowicach.

Wypadek zbiorowy zaistniał w ścianie 16b–S w pokładzie 510, na poziomie 900 m. Ściana prowadzona była systemem poprzecznym z zawałem stropu w przystropowej warstwie tego pokładu, zaliczonego do drugiego stopnia zagrożenia tąpaniami, czwartej kategorii zagrożenia metanowego i klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Ściana o wysokości do 3,0 m, usytuowana pomiędzy upadową XXb–S, stanowiącą wyrobisko odstawczo-transportowe – doprowadzające powietrze do ściany, a upadową XXVIIb–S, odprowadzającą powietrze ze ściany do chodnika odstawczo badawczego, wyposażona została w 67 sztuk sekcji obudowy typu ZRP – 19/36 POz, 4 sztuki sekcji obudowy typu ZRP – 19/36 POz/BSN, przenośnik zgrzebłowy typu Glinik 298/800 i kombajn ścianowy typu KSW 880U.

Do dnia 22.08.2018 r. ściana 16b–S uzyskała średni postęp 221 m, a jej front znajdował się w odległości 1339 m od planowanej linii zatrzymania.

W dniu 22.08.2018 r., na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 600, w rejon ściany 16b–S skierowanych zostało 21 pracowników, w tym 14 z oddziału górniczego KG-3. O godzinie 940 ukończono urabianie ociosu węglowego w rejonie skrzyżowania z upadową XXVIIb–S
i przystąpiono do przebudowy tego skrzyżowania. Podczas prowadzenia prac, o godzinie 1009 nastąpił wstrząs górotworu o energii 7 x 10J, którego epicentrum zostało zlokalizowane w odległości około 95 m przed frontem ściany 16b–S i około 25 m na północ od upadowej XXb–S. W wyniku wstrząsu w ścianie 16b–S, na odcinku od sekcji obudowy zmechanizowanej numer 52 do sekcji numer 71 doszło do odspojenia ociosu węglowego na głębokość od około 0,5 m do około 1,5 m oraz przystopowej warstwy piaskowca do wysokości około 1,0 m.  W upadowej XXVIIb–S doszło do wypiętrzenia spągu do wysokości około 0,5 m, zdewastowania siatek opinających ocios ścianowy oraz wybicia dwóch stojaków stalowych spod podciągu kroczącego obudowy indywidualnej. Skutkami wstrząsu objętych zostało 7 pracowników zatrudnionych w ścianie.

Po zaistnieniu zdarzenia osoba dozoru ruchu górniczego oddziału KG-3 wycofała pracowników z zagrożonego rejonu. Wszyscy pracownicy (w tym sześciu poszkodowanych) opuścili rejon o własnych siłach. Rejon ściany 16b–S został zabezpieczony przed wejściem osób postronnych.

Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku zbiorowego było oddziaływanie skutków wstrząsu górotworu o energii 7 x10J na pracowników zatrudnionych w ścianie 16b–S w pokładzie 510.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

I. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej dalszej eksploatacji pokładu 510 ścianą 16b–S na poziomie 900 m, do czasu:

  • przeprowadzenia analizy stanu zagrożenia tąpaniami w rejonie ściany 16b–S w pokładzie 510 przez kopalniany zespół do spraw tąpań, poszerzony o specjalistów z zakresu zwalczania tego zagrożenia, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zaistniałego zdarzenia, w aspekcie stosowanych rozwiązań organizacyjno – technicznych oraz innych możliwych do zastosowania działań profilaktyki tąpaniowej,
  • podjęcia działań adekwatnych do wniosków i ustaleń wynikających z analizy zespołu do spraw tąpań, w składzie poszerzonym o specjalistów z zakresu zwalczania tego zagrożenia,
  • usunięcia skutków zaistniałego odprężenia, na zasadach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

II. Niezwłocznie zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami wstrząsu górotworu o energii 7 x10J oraz wypadku zbiorowego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry