22 11 2017-2

Wyższy Urząd Górniczy

         Departament

Warunków Pracy i Szkolenia

 Katowice, dnia 30 listopada 2017 r.

 

INFORMACJA Nr 66/2017/EW

w sprawie wypadku zbiorowego zaistniałego (2 wypadki powodujące czasową niezdolność do pracy), w wyniku wstrząsu górotworu o energii 4,3x106J, zaistniałego w dniu 22.11.2017r. o godzinie 2335 w Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy w Rydułtowach, w ścianie I-E2 w pokładzie 713/1-2 +712/1-2, któremu ulegli: górnik, lat 30, pracujący w górnictwie 9 lat, górnik, lat 32, pracujący w górnictwie 9 lat.

Wypadek zaistniał w ścianie I-E2 w pokładzie 713/1-2+712/1-2 na poziomie 1200 m.

Pokład 713/1-2 +712/1-2 o grubości od 3,3 m do 3,7 m i nachyleniu od 8° do 12° w rejonie E2 kopalni, zaliczony został do II stopnia zagrożenia tąpaniami, IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego.

Bezpośrednio w stropie pokładu 713/1-2 +712/1-2 zalega łupek piaszczysty o grubości 5,9 m, powyżej warstwa piaskowca drobnoziarnistego o grubości 1,8m, naprzemianległe warstwy łupków piaszczystych i ilastych o grubości 8,4 m oraz warstwa piaskowca o grubości 7,2 m. W spągu pokładu zalegają naprzemianległe warstwy piaskowca i łupku piaszczystego.

Eksploatacja pokładu 713/1-2+712/1-2 prowadzona była pod krawędziami pokładów 615/1 oraz 620/1-2, zalegających odpowiednio około 600 m i 580 m powyżej pokładu 713/1-2+ 712/1-2.

Ściana o długości 191m, eksploatowana systemem podłużnym z zawałem stropu, prowadzona była pomiędzy chodnikiem E2 i chodnikiem 1-E2. Ściana wyposażona była w kombajn ścianowy typu KGE 750F, przenośnik zgrzebłowy ścianowy typu Rybnik 850 oraz 128 sekcji obudowy zmechanizowanej w tym: 5 sekcji typu BW 17/43 POz2 oraz 123 sekcje typu ZGE 17/41 POz. Od uruchomienia do dnia 22.11.2017r. ściana uzyskała średni postęp około 540 m, a do końca wybiegu pozostało 209 m.

W dniu 22.11.2017r., na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 1830, ściana obłożona była do wydobycia. Sztygar zmianowy oddziału G4-R skierował w rejon ściany 18 pracowników, w tym dwóch górników do obsługi kombajnu ścianowego. Ponadto, w ścianie zatrudnieni byli dwaj ślusarze, dwaj elektrycy oraz dwie osoby dozoru ruchu. O godzinie 2335 wystąpił wstrząs górotworu o energii 4,3x106J, którego epicentrum zlokalizowano około 35m za frontem ściany I-E2 w pokładzie 713/1-2+712/1-2, około 22 m od zlikwidowanego chodnika E2. Wstrząs nie spowodował utraty funkcjonalności lub pogorszenia bezpieczeństwa użytkowania wyrobisk w rejonie ściany I-E2. W wyniku wstrząsu doszło do wzrostu stężeń metanu. Czujniki metanometrii automatycznej bezpośrednio po wstrząsie zarejestrowały wzrost zawartości metanu w czynnych wyrobiskach do maksymalnie 4,9 %, na czujniku zabudowanym w ścianie nad napędem pomocniczym przenośnika ścianowego. Anemometr, zabudowany w chodniku 1-E2 (doprowadzającym powietrze), zarejestrował chwilowy spadek prędkości powietrza z 1,4 m/s do 0,3 m/s. Maksymalne przyspieszenie drgań gruntu wyniosło 34,9 mm/s2.

W wyniku wstrząsu doszło do zerwania dwóch prowadnic, przenośnika zgrzebłowego ścianowego typu Rybnik 850, prawdopodobnie w wyniku dynamicznego przemieszczenia się kombajnu, który w momencie zdarzenia znajdował się pomiędzy sekcjami obudowy zmechanizowanej nr 110-118. Odległość pomiędzy zerwanymi prowadnicami, a stojakami obudowy zmechanizowanej zmniejszyła się do 0,4 m.

W wyniku wstrząsu wypadkowi uległo dwóch górników obsługujących kombajn ścianowy, znajdujący się w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej nr 110 - 118.

Poszkodowani pracownicy o własnych siłach wycofali się z rejonu, do kopalnianego punktu opatrunkowego, gdzie pierwszej pomocy udzielił im lekarz, a następnie zostali przetransportowani do Szpitala Miejskiego w Wodzisławiu Śląskim oraz do Szpitala Wojewódzkiego w Rybniku. Według wstępnej opinii lekarskiej jeden z poszkodowanych doznał „stłuczenie okolicy kręgosłupa L-S, głowy i lewego ramienia”, a drugi „stłuczenie okolicy prawej nerki”.

Prawdopodobną przyczyną wypadku zbiorowego, było dynamiczne oddziaływanie wstrząsu górotworu o energii 4,3x106 J na dwóch górników obsługujących kombajn, w wyniku czego doznali oni obrażeń.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczegow Rybniku wydał decyzję, w której wstrzymał ruch zakładu górniczego PGG sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy, w części dotyczącej eksploatacji pokładu 713/1-2+712/1-2 ścianą I-E2, w związku z zerwaniem mocowania dwóch prowadnic przenośnika zgrzebłowego ścianowego typu Rybnik 850 na odcinku sekcji obudowy zmechanizowanej typu ZGE 17/41/POz o numerach 114-115 i zawężeniem szerokości przejścia na tym odcinku do 0,4 m.

Wznowienie eksploatacji pokładu 713/1-2+712/1-2 ścianą I-E2 uwarunkował:

  • doprowadzeniem zabudowy prowadnic 1500 na odcinku sekcji obudowy zmechanizowanej o numerach 114-115 do zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową (instrukcją przenośnika zgrzebłowego Rybnik 850 KWK „Rydułtowy-Anna” – nr arch. 2985),
  • doprowadzeniem szerokości przejścia na ww. odcinku do minimum 0,6 m,
  • przeprowadzeniem komisyjnego odbioru przenośnika ścianowego i kombajnu typu KGE 750F, przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry