22 12 2017

Wyższy Urząd Górniczy                                                        

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia

 Katowice, dnia 29 grudnia 2017 r.

INFORMACJA Nr 75/2017/EW

w sprawie pożaru zaistniałego w dniu 22.12.2017 r. ok. godz. 043, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach, w komorze eksploatowanej przez firmę  INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o. o. w Lubinie, zlokalizowanej w upadowej U-8 pomiędzy chodnikami T-249 i W-349, na poziomie 1087 m, w odległości ok. 190 m od szybu R-VII.

Pożar zaistniał w dniu 22.12.2017 r. ok. godz. 043, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach, w komorze eksploatowanej przez firmę  INOVA CIT Sp. z o. o. w Lubinie, zlokalizowanej w upadowej U-8 pomiędzy chodnikami T-249 i W-349, na poziomie 1087 m, w odległości ok. 190 m od szybu R-VII. Powyższa komora została przekazana w użytkowanie firmy INOVA CIT Sp. z o. o. na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej w dniu 03.11.2016 r. pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie i KGHM Polska Miedź S.A. oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach a firmą INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o. o. w Lubinie.  Użytkowana była na potrzeby rozbudowy, wymiany aparatury systemu łączności dołowej typu DOTRA. W komorze zgromadzone były m. in. przewody tzw. promieniujące systemu DOTRA, nowe jak i zdemontowane oraz skrzynki z zasilaczami do ww. systemu, drabiny rozstawne i inne materiały. Na wejściu do ww. komory, od strony upadowej U-8 zabudowane były podwójne drzwi z kratownicy stalowej i siatki, a komora posiadała  wymiary:  długość ok. 45 m, szerokość ok. 8  m i wysokość ok. 3,3 m oraz oddzielona była ażurowym murem wykonanym z bloczków betonowych od komory innej firmy. 

W odległości ok. 14 m od wejścia, po lewej stronie, wymurowanych było 5 pomieszczeń tzw. gospodarczych wyposażonych w drzwi stalowe, na których umieszczone były numery od 1 do 5. Natomiast po prawej stronie wymurowanych było 6 pomieszczeń murowanych również wyposażonych w drzwi stalowe. Głębokość tych pomieszczeń od ociosów komory wynosiła ok. 1,3 m. Przy wejściu spąg komory był poziomy  i wznosił się w głąb  komory. Pośrodku spągu, w odległości ok. 10 m od wejścia urządzony był kanał remontowy, przykryty stalowymi płytami. W murowanym pomieszczeniu o numerze 2, na ociosie zabudowany był regał stalowy, a po lewej stronie na wysokości ok. 1,5 m rozdzielnica elektryczna 500 V/230 V. Na spągu ww. pomieszczenia składowane były akumulatory, prawdopodobnie ładowarki do akumulatorów i elektronarzędzia. Pożar został zauważony w dniu 22.12.2017 r. ok. godz. 043, na zmianie IV WSP, przez  nadsztygara  górniczego rejonu GG-3, który o pożarze powiadomił dyspozytora kopalni. Dyspozytor wezwał trzy zastępy ratownicze z JRGH w Sobinie oraz jeden zastęp ubezpieczający z KSRG. Od momentu uzyskania informacji o pożarze, rozpoczęto akcję gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym, a następnie wodą technologiczną. Po ugaszeniu pożaru i przeprowadzeniu pomiarów atmosfery kopalnianej, zakończono akcję pożarową o godz. 223. Na miejscu pożaru, profilaktycznie pozostał jeden zastęp ratowniczy (własny) do godz. 600. Ze strefy zagrożenia wycofano 101 osób. Podczas pożaru nikt nie znalazł się w strefie zadymienia, nie było poszkodowanych, nie użyto aparatów ucieczkowych. Pożarową akcję ratowniczą ocenia się pozytywnie, która  prowadzona była zgodnie z zasadami obowiązujących przepisów i planem akcji ratowniczej. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został powiadomiony o pożarze o godz. 0123 .   

W wyniku pożaru, zaistniałego w pomieszczeniu o numerze 2 o wymiarach szerokości ok. 2,0 m i głębokości ok. 1,3 m oraz wysokości ok. 3, 3 m, ww. komory, całkowitemu spaleniu uległy elementy  zabudowane na płycie czołowej rozdzielnicy 500/230 V jak i w jej wnętrzu oraz przewody zasilające i odpływowe. Spaleniu uległa również izolacja przewodów prowadzonych ze stropu, po lewej stronie pomieszczenia. Ślady działania ognia widoczne były na stalowym regale. Na spągu pomieszczenia całkowitemu spaleniu, stopieniu uległo kilkanaście akumulatorów 12 V prądu stałego oraz kilkanaście akumulatorów służących do zasilania elektronarzędzi wraz z ładownicami, niezidentyfikowane przetwornice elektryczne i inne urządzenia, elektronarzędzia (zidentyfikowano 3 szt., w tym 5 szt, akumulatorów prawdopodobnie typu SBL 12 V; 33 Ah). Całość spalonych i stopionych na spągu urządzeń było przykrytych rumoszem skalnym odspojonym ze stropu pomieszczenia.      

Miejsce pożaru tj. komora firmy INOVA przewietrzana była prądem powietrza świeżego płynącego od szybu R-VII, kierowanego do innych rejonów kopalni i dalej do szybu wydechowego R-XI.

Podczas przeprowadzonych oględzin miejsca pożaru parametry mikroklimatu były następujące: temperatura sucha TS=23,2 [oC], temperatura wilgotna TW=16,6 [oC], średnia prędkość przepływu powietrza V=1,34 [m/s], tlenek węgla CO = 0 [ppm], dwutlenek węgla CO2=0,11 [%], dwutlenek azotu NO2=0,0 [ppm], tlen O2 = 20,8 [%], Metan CH4 = 0 [ppm].

Najbardziej prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie elektryczne powstałe podczas ładowania akumulatorów.

         W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu wydał decyzję wstrzymującą ruchu zakładu górniczego KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach, w części dotyczącej eksploatacji:

  • urządzeń i sieci elektrycznych oraz akumulatorów elektrycznych zainstalowanych w wyżej wymienionej komorze, do czasu przeprowadzenia przez właściwą jednostkę oceny wpływu stanu technicznego ww. urządzeń i instalacji elektrycznych na zaistniały pożar, usunięcie skutków pożaru i powstałych uszkodzeń, a następnie  doprowadzeniu do właściwego stanu technicznego urządzeń i instalacji,  zgodnego z dokumentacją techniczną oraz dokonania odbioru technicznego oraz uzyskania zezwolenia na oddanie ich do ruchu.
  • komory zlokalizowanej w upadowej U-8 pomiędzy chodnikami W-249 i W-349, do czasu przeprowadzenia, na zasadach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego, kontroli stanu obudowy i stateczności wyrobiska, wykonania niezbędnej obrywki, uzupełnienia obudowy podstawowej i dodatkowej oraz usunięcia skutków pożaru w/w. komorze. Ponadto, ponowna eksploatacja powyższej komory może nastąpić po doprowadzanie obudowy wyrobiska do właściwego stanu technicznego wraz z zabudowanymi urządzeniami i instalacjami elektrycznymi, zgodnego z wymaganiami obowiązujących przepisów i dokumentacji prowadzenie ruchu ww. komory oraz  dokonania odbioru technicznego, a także uzyskania wymaganego zezwolenia na oddanie jej do ruchu.

Ponadto, Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu wydał decyzję, nakazującą przedsiębiorcy KGHM Polska Miedź S.A. przeprowadzenie przez właściwą jednostkę ocenę wpływu stanu technicznego urządzeń i sieci elektrycznych oraz akumulatorów elektrycznych zabudowanych w komorze INOVA, na zaistniały pożar, Organ nakazał również zgłoszenie faktu przeprowadzenia wskazanej oceny oraz przedłożenie wyników kontroli, celem ustalenia przyczyn i okoliczności powstałego pożaru, a także zapobieżenia podobnym przypadkom w przyszłości.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry