23_10_2020

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 12 listopada 2020 r.

INFORMACJA Nr 46/2020/EW

o wypadku indywidualnym powodującym czasową niezdolność do pracy zaistniałym w dniu 23.10.2020 r. około godz. 1045 w odkrywkowym zakładzie górniczym „Gliniany”, należącym do przedsiębiorcy - Cement Ożarów S.A., ul. Ks. I. Skorupki 5, 00 - 546 Warszawa, któremu uległ maszynista wiertnicy - pracownik własny, lat 61 pracujący w górnictwie 37 lat.

 Zakład górniczy „Gliniany” prowadzi eksploatację złoża wapieni i margli jurajskich „Gliniany - Duranów” na podstawie planu ruchu sporządzonego na okres od 10.09.2018 r. do 9.09.2024 r. Wydobycie kopaliny prowadzone jest w wyrobisku wgłębnym, na trzech poziomach eksploatacyjnych, systemem ścianowym i zabierkowym. Podstawową metodą urabiania złoża jest strzelanie ładunkami w długich otworach pionowych, na podstawie dokumentacji strzałowej zatwierdzonej przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

W dniu 23.10.2020 r. na zmianie I roboczej prowadzono prace związane z wierceniem długich otworów strzałowych, we wschodnim piętrze poziomu II, w północno-wschodnim rejonie wyrobiska górniczego. Otwory strzałowe wiercone były  przy użyciu spalinowej wiertnicy Hausherr HBM 80 na podwoziu kołowym, wyposażonej w żerdzie spiralne, dopuszczonej do ruchu przez kierownika ruchu zakładu górniczego. Ruch zakładu górniczego prowadził kierownik ruchu zakładu górniczego osobiście, a roboty wiertniczo-strzałowe nadzorował kierownik działu techniki strzałowej.

Około godz. 825 kierownik działu techniki strzałowej wskazał maszyniście wiertnicy miejsce wyznaczonej przez siebie w dniu 21.10.2020 r. serii długich otworów strzałowych. Maszynista po sprawdzeniu stanu technicznego wiertnicy, nie zgłaszając osobie kierownictwa żadnej awarii i uszkodzeń, około godz. 845 przystąpił, w obecności kierownika działu techniki strzałowej, do wiercenia  wyznaczonych w jednym rzędzie 9 otworów o średnicy 130 mm, długości do 16,5 m i nachyleniu 700. Prace rozpoczął od wiercenia drugiego otworu w serii, od strony południowej, pomijając pierwszy otwór. Otwór wiercony był w gruncie ilasto - gliniastym, co spowodowało „przytkanie” koronki. Maszynista wiertnicy podniósł do góry przewód wiertniczy i z pomocą kierownika działu techniki strzałowej odkręcił koronkę z żerdzi. Następnie udrożnił przewód wiertniczy i kontynuował wiercenie otworu. Kierownik działu techniki strzałowej opuścił rejon wierceń i udał się w miejsce planowanych robót strzałowych wykonywanych w centralnej części wyrobiska, w odległości ok. 720 m od wierconej serii otworów. Po nadaniu pierwszego sygnału ostrzegawczego, maszynista wiertnicy wyłączył wiertnicę i udał się do schronu. Na miejsce robót powrócił po nadaniu sygnału odwołującego roboty strzałowe.

Po wykonaniu odstrzału ok. godz. 1030 kierownik działu techniki strzałowej ponownie udał się w rejon wiercenia otworów. Jadąc samochodem zauważył maszynistę wiertnicy, który szedł w jego kierunku z zaciśniętymi i zakrwawionymi dłońmi. Kierownik działu techniki strzałowej przystąpił do udzielania mu pierwszej pomocy, wykonując opatrunek obu zakrwawionych dłoni. Następnie powiadomił kierownika ruchu zakładu górniczego o zaistniałym wypadku. Poszkodowany został odwieziony przez kierownika działu techniki strzałowej do przychodni  lekarskiej w Ożarowie, gdzie po uzyskaniu skierowania został odwieziony do szpitala w Opatowie. Po konsultacji lekarskiej i prześwietleniu dłoni poszkodowany został przewieziony karetką do szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Kierownik ruchu zakładu górniczego zawiadomił Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach o wypadku w dniu 23.10.2020 r. o godz. 1839, po uzyskaniu informacji o częściowej amputacji palców poszkodowanego.

W trakcie oględzin wyrobiska i wiertnicy przeprowadzonych w dniu 24.10.2020 r. stwierdzono, że jeden z elementów przewodu wiertniczego - żerdź - zsunął się po łożu wiertniczym i zatrzymał się na blaszanej obudowie instalacji odpylania. Taki sposób ułożenia żerdzi w łożu wiertniczym był niezgodny z DTR i instrukcją konserwacji wiertnicy.

Wstępne ustalenia nie dają podstaw do jednoznacznego sformułowania przyczyn wypadku.

W dniu 26.10.2020 r. poszkodowany został wypisany ze szpitala. Według opinii lekarskiej z dnia 26.10.2020 r. poszkodowany doznał ran zmiażdżeniowych palców II, III i IV ręki lewej i zmiażdżenia części palca V ręki prawej oraz amputacji palca II ręki lewej.

Na podstawie ww. opinii powołany przez Przedsiębiorcę zespół powypadkowy, w dniu 27.10.2020 r. zakwalifikował wypadek jako indywidualny powodujący czasową niezdolność do pracy.

W związku z powyższym Dyrektor OUG w Kielcach odstąpił od badania i ustalenia przyczyn zaistniałego wypadku.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor OUG w Kielcach wstrzymał ruch urządzenia - wiertnicy typu HAUSHERR HBM 80 o nr kopalnianym W4, określając warunki wznowienia ruchu, tj.:

  • doprowadzenie stanu technicznego wiertnicy do zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową,
  • przeprowadzenie kontroli stanu technicznego urządzenia przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego i dopuszczenie wiertnicy do ruchu w zakładzie górniczym przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.

do góry