23 01 2017

 Wyższy Urząd Górniczy

  Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                                 

Katowice, dnia 31 stycznia 2017 r.

 

 

INFORMACJA Nr 2/2017/EW

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 23.01.2017r. godz. 804 w PGG Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch „Marcel”, w rejonie zlikwidowanych ścian C-5, C-6 i C-7 oraz likwidowanej ściany C-5a w pokładzie 505wg.

Pożar zaistniał w rejonie zrobów zlikwidowanych ścian: C-5, C-6 i C-7 oraz likwidowanej ściany C-5a w pokładzie 505wg, pomiędzy poziomami 400 i 600m. Pokład 505 o miąższości około 6-8m i nachyleniu 10-18o został zaliczony do: III kategorii zagrożenia metanowego, klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I stopnia zagrożenia wodnego, I stopnia zagrożenia tąpaniami oraz II grupy samozapalności węgla.

W dniu 19.01.2017r. stwierdzono wzrost stężeń tlenku węgla do wartości 10ppm, zarejestrowany o godzinie 1355 przez analizator tlenku węgla, zabudowany w pochylni badawczej C-2 w pokł. 505wg, w odległości 10-15m przed skrzyżowaniem z przecinką transportową 3 w pokł. 505wg. Po wykonanych pomiarach stwierdzono, że wzrost stężeń na przedmiotowym czujniku był spowodowany wypływem CO zza tamy izolacyjnej nr 496 w chodniku badawczym C-6a w pokł. 505wg. W związku z powyższym przystąpiono do podawania dwutlenku węgla i mieszaniny popiołowo-wodnej, poprzez tamę izolacyjną i korek w chodniku badawczym C-6a w pokł. 505wg, do zrobów zlikwidowanej ściany C-7. Ponadto w przestrzeń pomiędzy ww. korek i tamę izolacyjną rozpoczęto wtłaczanie azotu. W wyniku tych działań doszło do wzrostu stężeń tlenku węgla do wartości chwilowej 224ppm, zarejestrowanej przez ww. czujnik ceometrii i zaprzestano podawania mieszaniny popiołowo-wodnej. W ramach prac profilaktycznych uszczelniono przedmiotową tamę izolacyjną oraz ocios w rejonie tamy, a następnie przystąpiono do budowy nowego korka izolacyjnego w chodniku badawczym C-6a w pokł. 505wg (na skrzyżowaniu z pochylnią badawczą C-2 w pokł. 505wg). Po wykonaniu ww. prac, stężenia CO zarejestrowane przez ww. czujnik nie przekraczały 3ppm, jednak w dniu 23.01.2017r. nastąpił wzrost stężeń zawartości tlenku węgla do maksymalnie 57ppm, na czujniku zabudowanym w pochylni badawczej C-2 w pokł. 505wg (powyżej chodnika badawczego C-6a) oraz maksymalnie 28ppm, na czujniku w chodniku wentylacyjnym w pokł. 505wg. W związku z utrzymywaniem się w opływowym prądzie powietrza stężeń tlenku węgla powyżej 26ppm w dniu 23.01.2017r., o godz. 804 kierownik ruchu zakładu górniczego (KRZG) rozpoczął prowadzenie akcji ratowniczej pożarowej.

W ramach akcji wyznaczono strefę zagrożenia (w strefie nie było pracowników),  przystąpiono do gaszenia pożaru poprzez zatłaczanie mieszanin popiołowo-wodnych oraz inertyzację azotem i dwutlenkiem węgla kompleksu zrobów pokładu 505wg. Ponadto przeprowadzono inertyzację dwutlenkiem węgla kompleksu zrobów w pokł. 503-504. Przystąpiono do budowy 4 korków izolacyjnych (K1-K4) celem wyłączenia rejonu z sieci wentylacyjnej oraz zabudowano linię chromatograficzną dla zdalnego pomiaru składu atmosfery z chodnika odstawczego w pokładzie 505wg (zza budowanego korka K-3).

Akcja pożarowa została zakończona w dniu 2.02.2017 r.

Prawdopodobną przyczyną pożaru endogenicznego było samozapalenie się węgla w kompleksie zrobów zlikwidowanych ścian: C-5, C-6 oraz C-7 i likwidowanej ściany C-5a w pokładzie 505wg.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry