23.03.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 26.03.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 16/2010/EW

w sprawie zatrzymania ruchu wentylatora typu WPK-2,6/W.IV nr 2 w stacji wentylatorów głównych przy szybie VI, zaistniałego w dniu 23 marca 2010 r. o godzinie 1038 w Kompanii Węglowej S.A. – Oddział KWK „Knurów - Szczygłowice” Ruch Szczygłowice w Knurowie.

W zakładzie górniczym Kompania Węglowa S.A. – Oddział KWK „Knurów - Szczygłowice” Ruch Szczygłowice w Knurowie, przewietrzanie wyrobisk zrealizowano prądami powietrza wytwarzanymi przez wentylatory główne zabudowane w stacjach wentylatorów przy szybie IV i VI. Stację wentylatorów przy szybie VI wyposażono w dwa wentylatory główne typu WPK-2,6/W.IV. Urządzenia stacji wentylatorów przy szybie VI zasilano w energię elektryczną z jednosystemowej, dwusekcyjnej rozdzielni 6 kV RSW – szyb VI. Rozdzielnię wyposażono w dwa niezależne zasilania. Jedno wiązką dwukablową prowadzoną z pola nr 8 rozdzielni głównej 6 kV RG-I do pola nr 1 sekcji A, a drugie wiązką trójkablową prowadzoną z pola nr 26 rozdzielni głównej 6 kV RG-II do pola nr 12 sekcji B.

W dniu 23 marca 2010 r. w stacji wentylatorów głównych przy szybie VI prowadzono ruch wentylatora nr 2 zasilanego z sekcji B rozdzielni 6 kV RSW – szyb VI. Wentylator nr 1 zasilany z sekcji A rozdzielni pozostawał w rezerwie. Ruch rozdzielni 6 kV RSW – szyb VI prowadzono przy wyłączonym sprzęgle sekcyjnym w polu rozdzielczym nr 7. W tym dniu około godziny 1000, w wyniku zadziałania zabezpieczeń elektroenergetycznych w polu nr 8 rozdzielni 6 kV RG-I, nastąpiło wyłączenie zasilania sekcji A rozdzielni 6 kV RSW – szyb VI. Powstałe zakłócenie w wewnętrznej sieci elektroenergetycznej zakładu górniczego nie spowodowało przerw w ruchu pozostałych maszyn, urządzeń i instalacji zakładu górniczego w tym wentylatorów głównych.

W trakcie ustalania przyczyn zadziałania zabezpieczeń elektroenergetycznych w polu nr 8 rozdzielni 6 kV RG-I i wyłączenia zasilania sekcji A rozdzielni 6 kV RSW – szyb VI, o godzinie 1038, nastąpiło wyłączenie zasilania sekcji B tej rozdzielni w wyniku zadziałania zabezpieczeń elektroenergetycznych w polu nr 26 rozdzielni głównej RG-II. Wyłączenie zasilania sekcji B skutkowało w szczególności zatrzymaniem ruchu wentylatora głównego typu WPK-2,6/W.IV nr 2 w stacji wentylatorów głównych przy szybie VI. W tym czasie nie prowadzono jazdy ludzi górniczymi wyciągami szybowymi.

W wyniku przeprowadzonych ustaleń przyczyn zadziałania zabezpieczeń elektroenergetycznych w polu nr 8 rozdzielni 6 kV RG-I i w polu nr 26 rozdzielni głównej RG-II stwierdzono uszkodzenie: linii kablowej nr I typu YAKY 3x240 mm2 wiązki dwukablowej zasilającej sekcję A i linii kablowej nr III typu NAYYSY 3x240 mm2 wiązki trójkablowej zasilającej sekcję B rozdzielni 6 kV RSW – szyb VI.

Przeprowadzona ocena obciążalności pozostałych ( nie uszkodzonych) linii kablowych wykazała możliwość prowadzenia ruchu wentylatora głównego w stacji wentylatorów przy szybie VI na każdym zasilaniu odrębnie. Po odłączeniu i zabezpieczeniu uszkodzonych linii kablowych, o godzinie 1118, załączono do ruchu wentylator główny nr 2.

W wyniku przerwy w ruchu wentylatora głównego, wystąpił wzrost stężenia metanu do 4,47 % na poziomie 650 m.

W związku z brakiem przewietrzania wyrobisk przynależnych do podsieci wentylacyjnej stacji wentylatorów głównych przy szybie VI, o godzinie 1100, przystąpiono do wyprowadzenia 83 pracowników z zagrożonych rejonów. Wyprowadzenie załogi odbyło się bez użycia sprzętu ochronnego układu oddechowego. W związku z zaistniałym zdarzeniem nie zgłoszono zaistnienia wypadku.

Przyczyną zatrzymania ruchu wentylatora typu WPK-2,6/W.IV nr 2 w stacji wentylatorów głównych przy szybie VI było uszkodzenie linii kablowej nr III typu NAYYSY 3 x 240 mm2 wiązki trójkablowej zasilającej rozdzielnę 6 kV RSW – szyb VI podczas niesprawności drugiego zasilania tej rozdzielni.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych w Katowicach wydał decyzję, w której nakazał:

  1. Naprawić uszkodzoną linię kablową nr III typu NAYYSY 3 x 240 mm2 wiązki trójkablowej relacji: pole nr 26 rozdzielni głównej 6 kV RG-II – pole nr 12 rozdzielni 6 kV RSW – szyb VI.
  2. Naprawić uszkodzoną linię kablową nr I typu YAKY 3 x 240 mm2 wiązki dwukablowej relacji: pole nr 8 rozdzielni głównej 6 kV RG-I – pole nr 1 rozdzielni 6 kV RSW – szyb VI.
  3. Powiadomić pisemnie UGBKUE o naprawie i sposobie wykonania naprawy przedmiotowych linii kablowych.

Informację opracowano na podstawie danych z UGBKUE w Katowicach.

do góry