23.03.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 28.03.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 20/2011/EW

o niebezpiecznym zdarzeniu zaistniałym w dniu 23 marca 2011 r., około godz. 2250, związanym z wystąpieniem w polu eksploatacyjnym XII/1 oddziału G-1 w KGHM Polska Miedź S.A., O/ZG „Rudna” zawału warstw stropowych i uwięzieniu (odcięciu) operatora w kabinie ładowarki ŁK-4.

Zdarzenie miało miejsce w pasie P-13 na skrzyżowaniu z komorą K 17 w polu eksploatacyjnym XII/1 na poziomie 1020m, w rejonie szybów głównych kopalni. Oddział G-1 prowadzi w polu XII/1 eksploatację złoża systemem komorowo-filarowym z likwidacją dolnej warstwy podsadzką sucha RG-6 na podstawie projektu technicznego eksploatacji oraz szczegółowego projektu eksploatacji, zatwierdzonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Miąższość złoża jest zróżnicowana i waha się od 5,0 do 7,0 m w sąsiedztwie zrobów G-23/1, rośnie do 10 m w centralnej partii pola i maleje do 6-7 m w kierunku zachodnim. Oddział G-1 prowadzi w polu XII/1 roboty górnicze w rejonach nr XVIII oraz XII, zaliczonych do trzeciego stopnia zagrożenia tąpaniami. W rejonie XVIII skały stropu zaliczono do klasy trzeciej, a spągu do klasy pierwszej. W rejonie XII skały stropu i spągu zaliczono do klasy drugiej. W wyrobiskach oddziału stosowano obudowę podstawową kotwową wklejaną o długości żerdzi 2,6 m, w siatce kotwienia 1,5 x 1,5 m. Według weryfikowanego w sierpniu 2010 r. doboru obudowy kotwowej, strop w polu XII/1 zaliczono do klasy IV stropu – skały mocne. Jako obudowę dodatkową stosowano kotwy linowo-spoiwowe o długości lin 7m, drewniane stojaki i stosy podporowe, stojaki hydrauliczne ze stropnicą typu Hydrotech oraz stropnice płytowe typu SP.

W dniu 23.03.2011 r. około godz. 2250 w polu XII/1 kopalni „Rudna” wystąpił niezamierzony zawał skał stropowych w rejonie skrzyżowania pasa P-13 z komorą K-17, w czasie gdy operator ładowarki ŁK 4 wywoził urobek z likwidowanej parceli P-12/K-18. Opadające skały objęły powierzchnię stropu o wymiarach około 8x10x2,6 m i wypełniły skrzyżowanie pasa P-13 z komorą K-17. Warstwy stropowe opadły na ładowarkę ŁK4 powodując jej przysypanie. Po przebraniu urobku do wysokości kabiny, operator został wyprowadzony z maszyny przez ratowników, a po zbadaniu przez lekarza udał się do miejsca zamieszkania.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach w polu XII/1 oddziału G-1, w części dotyczącej prowadzenia robót likwidacyjnych między komorami K-7 i K-19, do czasu:
    - przeanalizowania przez Zespół O/ZG Rudna ds. zwalczania tąpań i zawałów sytuacji geologiczno-górniczej oraz stanu zagrożenia zawałami w polu XII/1 w oddziale G-1,
    - bezpiecznego usunięcia skutków zawału, na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu uwolnienia uwięzionej pod gruzowiskiem zawałowym ładowarki LK 4,
    - dokonania weryfikacji doboru obudowy w polu XII/1,
    - ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robót w tym polu z uwzględnieniem wyników dokonanej analizy.
  2. Wznowienie robót rozcinkowych w polu XII/1 może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry