23 05 2016 1

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                           

Katowice, dnia 31 maja 2016 r.

 

INFORMACJA Nr 21/2016/EW

w sprawie awarii górniczego wyciągu szybowego w szybie „Paweł”, zaistniałej w dniu 23 maja 2016 r. o godzinie 1752 w zakładzie górniczym Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów w Knurowie.

Awaria zaistniała podczas prowadzenia jazdy ludzi górniczym wyciągiem szybowym w szybie „Paweł”.

Z rozdzielni głównej 6 kV RGW zabudowanej na powierzchni zakładu górniczego w Ruchu „Knurów” zasilono między innymi:

  • górnicze wyciągi szybowe w szybie „Jan III”,
  • górniczy wyciąg szybowy w szybie „Paweł”,
  • stację wentylatorów głównych przy szybie „Aniołki”,
  • maszyny, urządzenia i instalacje w wyrobiskach na poziomie 850 m.

Z pola nr 33, wiązką dwóch kabli typu YHKGXSFpyn 3x185 mm2, zasilono pole nr 28 w rozdzielni 6 kV RW-8 na poziomie 850 m, natomiast z pola nr 32 rozdzielnię 6 kV RPW-6 zasilającą górnicze wyciągi szybowe w szybie ”Jan III”.

W dniu 23 maja 2016 r. o godzinie 1752 nastąpiło awaryjne wyłączenie wyłączników mocy w polach nr 32 i 33 rozdzielni głównej 6 kV RGW. W wyniku powstałego zakłócenia w sieci 6 kV zasilania w energię elektryczną pozbawione zostały między innymi:

  • górnicze wyciągi szybowe w szybie „Jan III”,
  • maszyny i urządzenia w wyrobiskach na poziomie 850 m – w tym, w chodnikach 41a i 41b
    w pokł. 357 i 358 oraz w chodniku 33a w pokł. 405/1.

W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przyczyn wyłączenia, o godzinie 1823 elektromonter dyżurny, na polecenie sztygara zmianowego, załączył pola nr 32 i 33 w rozdzielni 6 kV RGW. W czasie załączania pola nr 33 nastąpiło awaryjne wyłączenie stacji wentylatorów głównych przy szybie „Aniołki” oraz górniczego wyciągu szybowego w szybie „Paweł”, którym prowadzono zjazd załogi zatrudnionej na zmianie „C” (rozpoczynającej się o godzinie 1800) na poziom 850 m. Ponowne zakłócenie w sieci 6 kV, powstałe podczas załączania, spowodowało uszkodzenia w obwodach sterowania maszyny wyciągowej i sygnalizacji szybowej górniczego wyciągu szybowego w szybie „Paweł”. Ruch wyciągu szybowego został zatrzymany awaryjnie przy położeniu klatki zachodniej w rejonie poziomu 450 m. Na czterech piętrach unieruchomionej klatki znajdowało się 78 pracowników. Służby elektryczne zakładu górniczego ustaliły, że stan zakłóceniowy spowodowany został uszkodzeniem jednego kabla z dwukablowej wiązki relacji: z pola nr 33 rozdzielni 6 kV RGW do pola nr 28 w rozdzielni 6 kV RW-8 na poziomie 850 m. Po wykonaniu niezbędnych przełączeń, o godzinie 1916 przywrócono zasilanie stacji wentylatorów przy szybie „Aniołki”, o godzinie 1930 zasilanie górniczych wyciągów szybowych w szybie „Jan III”, a o godzinie 1940 zasilanie maszyn, urządzeń i instalacji w wyrobiskach.

W czasie postoju górniczego wyciągu szybowego służby kopalniane utrzymywały stały kontakt z pracownikami znajdującymi się w szybie. Po ustaleniu przyczyn i usunięciu skutków uszkodzeń w obwodach sterowania maszyny wyciągowej i sygnalizacji szybowej uruchomiono górniczy wyciąg szybowy. O godzinie 2050 klatkę zachodnią opuszczono na poziom 450 m i pracownicy wyszli na podszybie. Po wykonaniu niezbędnych prób ruchowych i przejazdów pustymi naczyniami pracowników oczekujących na podszybiu na poziomie 450 m wydano na powierzchnię.

W związku z brakiem zasilania, z chodników 41a i 41b w pokł. 357 i 358 oraz z chodnika 33a w pokł. 405/1 na poziomie 850 m, wycofano 36 pracowników do wyrobisk przewietrzanych prądami powietrza wytwarzanymi przez wentylatory główne. Wycofana załoga po przywróceniu zasilania podjęła pracę. Wyprowadzanie załogi przeprowadzono bez użycia sprzętu ochronnego dróg oddechowych.

W czasie trwania awarii nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych stężeń metanu i nie zgłoszono zdarzeń wypadkowych.

Przyczyną awarii górniczego wyciągu szybowego w szybie „Paweł” były uszkodzenia w obwodach sterowania maszyny wyciągowej i sygnalizacji szybowej, spowodowane stanem zakłóceniowym w sieci 6 kV, powstałym w wyniku uszkodzenia jednego kabla z dwukablowej wiązki relacji: z pola nr 33 rozdzielni 6 kV RGW do pola nr 28 w rozdzielni 6 kV RW-8 na poziomie 850 m.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego w części dotyczącej linii kablowej 6 kV typu 2xYHKGXSFpyn 3x185 mm2 relacji: z pola nr 33 rozdzielni 6 kV RGW do pola nr 28 rozdzielni 6 kV RW-8 na poziomie 850 m, do czasu usunięcia skutków uszkodzenia i określił warunki wznowienia ruchu ww. linii kablowej.

 Informację opracowano na podstawie danych z SUG.

do góry