23.09.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 4.10.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 68/2010/EW

o zdarzeniu zaistniałym w zakładzie górniczym – Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” w Rogowcu – Pole „Bełchatów” w dniu 23.09.2010 r., około godziny 1330, podczas którego górnik kopalni odkrywkowej, zatrudniony od dnia 5.12.2007 r., doznał złamania kręgosłupa.

Kopalnia „Bełchatów” prowadzi eksploatację węgla brunatnego w dwóch odrębnych polach górniczych – Pole „Bełchatów” i Pole „Szczerców”. Urabiany wielonaczyniowymi koparkami węgiel brunatny kierowany jest wielkogabarytowymi przenośnikami do pobliskiej elektrowni. Wyrobisko górnicze Pola „Bełchatów” odwadniane jest przy pomocy systemu studni pompowych oraz systemu odwadniania powierzchniowego, z których woda kierowana jest do cieków powierzchniowych.

W dniu 23.09.2010 r. dwuosobowy zespół pracowników oddziału odwodnienia powierzchniowego, w skład którego wchodził poszkodowany, wykonywał zadanie naprawy kolektorów odwadniających. W tym celu z bazy tego oddziału, usytuowanej poza wyrobiskiem, pracownicy przetransportowali stalowe kształtowniki (C-100), na poziom eksploatacyjny „I” Pola „Bełchatów” (po południowej stronie wyrobiska) o rzędnej około +196 mnpm. Kształtowniki te potrzebne były do wykonania naprawy. Po wykonaniu prac, ok. godz. 1300, odwieźli niewykorzystane kształtowniki do bazy oddziału. Transport ten realizowany był samochodem ciężarowym marki „Steyr” z zamontowanym dźwignikiem hydraulicznym, którym kierował pracownik oddziału transportu. W kabinie tego samochodu znajdowało się, oprócz siedziska kierowcy, dwuosobowe siedzisko dla pasażerów.

Po wyładunku niewykorzystanych kształtowników, przy pomocy dźwignika, kierowca samochodu powrócił do kabiny, a jeden z pracowników oddziału odwodnienia wszedł do kabiny i usiadł na dwuosobowym siedzisku pasażera od strony drzwi, które pozostawił otwarte. Samochód stał unieruchomiony z wyłączonym silnikiem i załączonych hamulcem postojowym. Przebywający w kabinie oczekiwali na przyjście drugiego pracownika. Po chwili pracownik oddziału odwodnienia, siedzący w kabinie, doznał nagłego pogorszenia stanu zdrowia, objawiającego się wyprężeniem ciała i wykonywaniem nieskoordynowanych ruchów, skutkiem czego wypadł bezwładnie z kabiny spadając z wysokości ok.1,9 m na ziemię. Kierowca podbiegł do leżącego poszkodowanego i obrócił go na plecy - poszkodowany wstrząsany był drgawkami, a z jego ust wydobywała się piana. Kierowca przytrzymując poszkodowanego wezwał pogotowie ratunkowe. Poszkodowany po ok. 3 minutach odzyskał świadomość. Pogotowie ratunkowe na miejsce zdarzenia przybyło po około 7 minutach zabierając poszkodowanego do Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie.

W wydanej dnia 24.09.2010 r. pisemnej opinii lekarz stwierdził wieloodłamowe złamanie kręgów od Th3 doTh6 i porażenie od ww. poziomu w dół.

W wyniku dotychczas prowadzonego postępowania Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach nie stwierdził naruszenia przepisów o ruchu zakładu górniczego i nie wydał decyzji w związku z zaistniałym zdarzeniem.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.

do góry