23.09.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWO-21/gg-04/2011

Katowice, dnia 29.09.2011 r.

INFORMACJA Nr 21/2011 śm/EW

o wypadku śmiertelnym zaistniałym w dniu 23 września 2011 r., około godz. 1008, spowodowanym odspojeniem i opadnięciem brył skalnych z czoła przodka komory K-39 z pasa P-6 piętra F4 oddziału G-62 w rejonie szybów SG w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG ”Polkowice Sieroszowice” w Kaźmierzowie.

Wypadkowi uległ górnik instruktor strzałowy w czasie ładowania otworów strzałowych w przodku komory K-39 drążonej z pasa P-6 w piętrze F-4 oddziału G-62 na poziomie 1100 m, odległego około 3500 m od szybów SG KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG ”Polkowice Sieroszowice”.

Oddział G-62 prowadzi w piętrze F4 eksploatację złoża systemem komorowo-filarowym J UGR-PS. Wykształcenie złoża przybiera formę pseudopokładu. W skład utworów złożowych wchodzą seria węglanowa w postaci dolomitu ilastego, smugowanego czasem wapnistego. Miąższość złoża jest zróżnicowana i waha się od 0,3 do 2,8 m, średnio 1,3 m. Warstwy złożowe rozciągają się na kierunku NW-SE i zapadają monoklinarnie ku NE pod kątem od 20 do 40. Oddział G-62 prowadzi roboty górnicze w rejonie kopalni „Polkowice-Sieroszowice” zaliczonym do drugiego stopnia zagrożenia tąpaniami. W rejonie tym skały stropu zaliczono do klasy drugiej i trzeciej, a spągu do klasy pierwszej. Wyrobiska oddziału zabezpieczone były obudową podstawową kotwową rozprężną o długości żerdzi 1,6 m, w siatce kotwienia 1,5 x 1,5 m. Jako obudowę dodatkową stosowano stojaki hydrauliczne ze stropnicą typu Hydrotech.

Dla robót eksploatacyjnych w piętrze F-4 był opracowany projekt techniczny eksploatacji oraz szczegółowy projekt eksploatacji, zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego. Zdarzeniu jak i podczas dotychczasowej eksploatacji w tym rejonie nie towarzyszyła aktywność sejsmiczna.

W dniu 23 września 2011 r. na zm. I dwuosobowa brygada: w tym przodowy brygady górnik instruktor strzałowy oraz górnik strzałowy miała za zadanie załadowanie dwóch przodków, tj. komory K-39 i pasa P-6 odwierconych na poprzedniej zmianie. Około godz. 1008, w trakcie ładowania otworów strzałowych w przodku, od czoła przodka odspoiły się i opadły bryły dolomitu o wymiarach od 1,2 m do 1,5 m długości i szerokości około 0,3 m do 0,5 m. Spadające bryły dolomitu uderzyły i przygniotły górnika instruktora strzałowego do spągu.

Poszkodowanemu pierwszej pomocy udzielił członek brygady wraz z pracownikami zatrudnionymi w pobliżu. Po dotarciu na miejsce zdarzenia, lekarz ratownik przejął prowadzenie akcji reanimacyjnej. Pomimo intensywnej reanimacji o godz. 1053 stwierdził zgon wywołany urazem twarzoczaszki z uszkodzeniem mózgu. Po wywiezieniu na powierzchnię poszkodowany został przetransportowany do Prosektorium firmy Leonardo w Lubinie.

W wyniku oględzin miejsca wypadku śmiertelnego przeprowadzonych przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu w ramach podjętych badań przyczyn i okoliczności zdarzenia, ustalono, że przyczyną wypadku śmiertelnego było uderzenie poszkodowanego spadającymi bryłami skalnymi, odspojonymi z czoła przodka.

W wyniku oględzin przeprowadzonych w dniu wypadku, Dyrektor OUG we Wrocławiu decyzją l.dz. WRO/604/12/11/DG-1 nakazał:

 1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej prowadzenia robót górniczych w wyrobiskach rozcinkowych piętra F4, pola F, oddziału G-62 w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie do czasu:
  a) usunięcia zagrożenia od załadowanych materiałem wybuchowym wyrobisk komory K-39 i pasa P-6 w skrajnym narożu pietra F4 na zasadach ustalonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego,
  b) dokonania niezbędnej obrywki skał stropu i ociosów wykonanych wyrobisk,
  c) zabezpieczenia pionowych, niewyłożonych ociosów wykonanych wyrobisk,
  d) poprawienia drożności wykonanych pasów piętra F4 w niezbędnym zakresie,
  e) przeprowadzenia w piętrze F4 inwentaryzacji lokalnych warunków geologicznych (występowania stromo nachylonych i pionowych płaszczyzn łupliwości),
  f) dokonania przez Kopalniany Zespół ds. Tąpań i Zawałów weryfikacji założeń projektowych przyjętych rygorów prowadzenia przodków z uwzględnieniem wyników w/w inwentaryzacji w aspekcie zabezpieczenia czoła przodków, zwłaszcza podczas ręcznego ładowania otworów strzałowych, przyspągowych, materiałem wybuchowym.
 2. W rejonach, w których stosowane jest selektywne wybieranie złoża, przeprowadzić dodatkową analizę warunków geologicznych oraz rygorów prowadzenia przodków w sposób analogiczny jak w punktach 1e) i 1f) niniejszej decyzji, a o wynikach powyższych działań powiadomić Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu w terminie do 31 października 2011 r.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry