23 09 2016

Wyższy Urząd Górniczy

   Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                                

Katowice, dnia 28 września 2016 r.

INFORMACJA Nr 12/2016 śm./EW

o wypadku zbiorowym – trzy wypadki śmiertelne, któremu ulegli pracownicyoddziału G-5 firmy PeBeKa S.A, spowodowanym opadem płyty stropowej w dniu 23.09.2016 r. około godz. 2225 w przecince 15 z chodnika T-359aS w KGHM Polska Miedź S.A. w ruchu O/ZG ”Polkowice-Sieroszowice”.

W dniu 23.09.2016 r. ok. godz. 2225 w przecince 15 z chodnika T-359aS oddziału G-5 PeBeKa S.A., w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG ”Polkowice-Sieroszowice” doszło do wypadku zbiorowego (trzy wypadki śmiertelne) spowodowanego opadem płyty stropowej o wymiarach 2,5 m x 1,8 m x 0,45 m.

Wiązka czterech chodników T,W-359 drążona była w udostępnianych warstwach złożowych na północny-wschód  od szybu SW-4 na poz. 1000. Obszar złoża udostępniany wiązką chodników

T,W-359 znajduje się w strefie fleksury Jakubowa na granicy obszarów górniczych „Sieroszowice” i „Głogów Głęboki Przemysłowy”. Złoże w tym rejonie wykształcone jest w spągowej części serii skał węglanowych cechsztynu (dolomity i łupki) i w stropowej części czerwonego spągowca (piaskowce szare białego spągowca). Średnia miąższość serii złożowej wynosi 2,60 m. Seria węglanowa o miąższości od 8,5 m do 12,0 m, występowała w stropie drążonych wyrobisk. W jej obrębie obserwuje się liczne spękania pionowe i skośne oraz ślizgi tektoniczne o kącie nachylenia płaszczyzn do 50º.

Wytrzymałość warstw dolomitycznych w obrębie złoża i stropu bezpośredniego waha się od 80 MPa do 140 MPa. Dla potrzeb doboru obudowy skały w stropu zaliczono do klasy IV.

Drążenie wyrobisk przygotowawczych wykonywane było na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa S.A. obejmującej wykonanie m.in. wiązki wyrobisk T,W-359.

Dla wykonywania wyrobisk przez podmiot PeBeKa S.A. w rejonie SG opracowane zostały projekty techniczne wraz z technologią – zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

W dniu 23.09.2016 r. na zmianie III WSP w rejonie prowadzonej wiązki wyrobisk T,W-359 zaplanowano wykonanie uzupełnienia obudowy w przecince 15 oraz podwieszenie w niej na kotwach wentylatora. Do powyższych  prac sztygar zmianowy oddziału G-5 PeBeKa S.A. skierował zespół pracowników: operatora kotwiarki SWK wraz z pomocnikiem oraz  dwuosobowy zespół elektromonterów, którzy mieli podłączyć zasilanie wentylatora. Prace górnicze koordynował górnik przodowy – górnik strzałowy z oddziału G-5 PeBeKa.

Około godz. 2225 operator  SWK, podczas wiercenia otworu pod kotew dla zawieszenia wentylatora, usłyszał odgłos opadających skał i zorientował się, że doszło do wypadku. Akcję ratowniczą podjęli współpracownicy, a następnie przejęli ją ratownicy z JRGH w Lubinie, którzy przy pomocy specjalistycznego sprzętu wydobyli poszkodowanych.

Podczas oględzin przeprowadzonych przez OUG we Wrocławiu w dniu 24.09.2016 r. stwierdzono, że wyrobisko w miejscu wypadku zbiorowego posiadało szerokość ok. 6,5 m przy stropie i wysokość ok. 3,2 m. W pobliżu narożnika S-E skrzyżowania przecinki 15 z chodnikiem T-359S na spągu zalegała płyta dolomitu o wymiarach 2,5 m x 1,8 m x 0,45 m, w obrębie której znajdowały się zerwane kotwy. Wizualnie nie było możliwości dokonania oceny charakteru przełamu prętów kotew, które uległy zerwaniu. Pod częściowo podniesioną płytą znajdowały się elementy wyposażenia poszkodowanych takie jak hełmy, maski. W czasie oględzin miejsca wypadku, stwierdzono, że w miejscu wypadku jak i jego pobliżu występują pogorszone warunki stropowe, objawiające się licznymi pionowymi i poziomymi przerostami kalcytu oraz spękaniami. W trakcie oględzin zabezpieczono wiązkę kotew (10 sztuk) i klej do badań wytrzymałościowych.

Z uwagi na zaistniałą sytuację Dyrektor OUG we Wrocławiu:

wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w części dotyczącej drążenia wiązki chodników  T-359aS i T-359S od przecinki 12 przez oddział G-5 firmy PeBeKa S.A. w Lubinie do czasu:

  1. Przeprowadzenia kontroli stanu obudowy kotwowej stropu oraz wykonania obrywki spękanych skał oraz odspajających się płyt stropowych,
  2. Zabezpieczenia stropu po kontroli i obrywce skał na zasadach ustalonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

oraz nakazał:

  1. Zabezpieczyć do badań zerwane kotwy opadniętej łaty skalnej, która spowodowała wypadek zbiorowy,
  2. Przeprowadzić przez uprawnioną jednostkę badawczą badanie wytrzymałościowe i materiałowe kotew stosowanych w miejscu wypadku,
  3. Zweryfikować dobór obudowy kotwowej dla wiązki chodników T-359aS i T-359S, w kontekście dostosowania do warunków górniczo-geologicznych – celem ustalenia koniecznego zakresu oraz wykonania dodatkowego zabezpieczenia stropu ww. rejonu,
  4. Ustalić dalszy sposób drążenia wiązki chodników T-359aS i T-359S z uwzględnieniem wyników przeprowadzonych badań, zweryfikowanego doboru obudowy kotwowej oraz okoliczności zaistniałego wypadku po uzyskaniu opinii Zespołu KGHM „Polska Miedź” S.A. ds. Zwalczania Tąpań i Zawałów w składzie poszerzonym o ekspertów w dziedzinie obudowy dla przedłożonego do zaopiniowania projektu technicznego wraz z technologią.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry