23 11 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                                                                                                                                          

Katowice, dnia 2 marca 2017 r.

      

INFORMACJA Nr  68/2016/EW

o wypadku ciężkim zaistniałym w dniu 23 listopada 2016 r., około godz. 0230, spowodowanym zawałem skał stropowych, w KGHM Polska Miedź S.A.  O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie.

Wypadek ciężki miał miejsce w wyrobiskach piętra F-4, na skrzyżowaniu pasa P-67 i komory K-5, w oddziale G-62, na poziomie 1100m, w kabinie operatora ładowarki LKP 0900B nr zakładowy 447, w odległości ok. 2200 metrów od szybu SG-1.

Roboty eksploatacyjne w piętrze F-4 prowadzone były w I stopniu zagrożenia tąpaniami przy występującej zmienności parametrów wytrzymałościowych skał furty, stropu i spągu. 
W  piętrze F-4 złoże rudy miedzi wybierane jest systemem komorowo-filarowym z ugięciem stropu z filarem ruchowym zamykającym (J-UGR-PS). Calizna rozcinana jest na filary technologiczne o wymiarach zasadniczych 8x12 m, usytuowane dłuższą krawędzią prostopadle do linii frontu. Dla robót eksploatacyjnych były opracowane: projekt techniczny eksploatacji oraz szczegółowy projekt eksploatacji, zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego. Do zabezpieczania stropu – zaliczonego do III klasy – wyrobisk eksploatacyjnych stosowana była obudowa kotwowa wklejana lub rozprężna z głowicą pojedynczą o długości żerdzi 1,6 m, w siatce kotwienia 1,5 x 1,5 m.

W dniu 23 listopada 2016 r. o godz. 0230 w piętrze F-4, nastąpił samoistny opad skał stropowych na skrzyżowaniu komory K-5 i pasa P-67. W rejonie zagrożenia znajdował się jeden pracownik – operator ładowarki, na którą opadły skały stropowe. W wyniku dynamicznego oddziaływania skał na ładowarkę, operator będący w kabinie uległ wypadkowi ciężkiemu.  Znajdujący się  w pobliżu zdarzenia pracownicy wydobyli operatora z kabiny
i ułożyli na noszach oraz poinformowali dyspozytora o zaistniałym wypadku. Poszkodowany został przetransportowany pod szyb, skąd w asyście lekarza ratownika, wyjechał na powierzchnię. Po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowany został przewieziony do szpitala w Legnicy. Akcji ratowniczej z udziałem zastępów ratowniczych nie prowadzono.

Według opinii lekarskiej poszkodowany, w wyniku oddziaływania opadających na ładowarkę skał, doznał następujących obrażeń:

- urazu czaszkowo-mózgowego,

- złamania kręgosłupa szyjnego i piersiowego,

- złamanie żeber (obojczyka prawego, stłuczenie płuc).

W dniu 23.11.2016 r. na zmianie pierwszej, od godziny 0730 do 1630 dokonano oględzin rejonu zdarzenia, w wyniku, których stwierdzono:

  • oberwanie ławy skalnej obejmującej dolomity smugowane i wapniste o łącznej miąższości ok. 2,0 m, przekraczającej długość kotew obudowy podstawowej,
  • w kabinie operatora stwierdzono wyrwaną ze śrub mocujących podstawę fotela operatora oraz lewy podłokietnik.

Na podstawie oceny stanu wyrobisk i ich obudowy oraz skutków opadu skał stropowych, zjawisko zakwalifikowano, jako zawał.

Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku ciężkiego operatora ładowarki było uderzenie o wyposażenie kabiny w wyniku dynamicznego oddziaływania na ładowarkę opadających skał stropowych.

Po przeprowadzonych oględzinach, w związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor OUG we Wrocławiu wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w części dotyczącej:

  • wyrobisk od komory K-2 do K-6 i od pasa P-66 do calizny, do czasu:
  • przeprowadzenia kontroli stanu obudowy oraz stateczności wyrobisk w ww. rejonie,
  • usunięcia skutków zawału oraz wyprowadzenia ładowarki LKP0900B nr zakładowy 447 na zasadach ustalonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego,
  • dokonania analizy warunków geologiczno-górniczych i ustalenia sposobu dalszej, bezpiecznej eksploatacji w zatrzymanym rejonie po zaopiniowaniu przez właściwy kopalniany zespół ds. zagrożeń,
  • uzyskania pozwolenia Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu na oddanie do ruchu zatrzymanej części piętra F-4 po zawale,
  • eksploatacji ładowarki kopalnianej typu LKP 0900B o nr zakładowym 447 uszkodzonej wskutek opadu skał stropowych do czasu doprowadzenia jej do właściwego stanu technicznego, zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową oraz uzyskania zezwolenia na oddanie do ruchu wydanego przez Kierownika Ruchu Zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry