23 11 2017

Wyższy Urząd Górniczy

         Departament

Warunków Pracy i Szkolenia 

Katowice, dnia 30 listopada 2017 r.

INFORMACJA Nr 67/2017/EW

w sprawie wypadku zbiorowego (9 wypadków - bez kwalifikacji ciężkości), zaistniałego w dniu 23.11.2017 r. o godzinie 244, w wyniku wstrząsu o energii 2x10J, w PGG sp. z o.o. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła w Mysłowicach.

Wypadek zaistniał w ścianie 577a w pokładzie 510 na poziomie 665 m. Ściana prowadzona była systemem poprzecznym z zawałem stropu, w przystropowej warstwie tego pokładu, zaliczonego do pierwszego stopnia zagrożenia tąpaniami, czwartej kategorii zagrożenia metanowego i klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Ściana przewietrzana tzw. systemem na „U”, usytuowana była pomiędzy pochylnią 577, stanowiącą wyrobisko odstawczo-transportowe - doprowadzające powietrze do ściany, a pochylnią 577c odprowadzającą powietrze ze ściany.

W dniu 22.11.2017 r. do zmiany „C1” rozpoczynającej się o godzinie 2200, ściana 577a uzyskała średni postęp około 27 m, a jej front znajdował się w odległości około 484 m od planowanej linii zatrzymania. W dniu tym na zmianie „C1” - remontowej, w rejon ściany 577a skierowanych zostało 29 pracowników. Na zmianie wykonywano prace konserwacyjne i nie prowadzono urabiania ociosu węglowego. O godzinie 244 nastąpił wstrząs górotworu o energii 2x10J, którego epicentrum zostało zlokalizowane w odległości około 25 m przed frontem ściany 577a i około 10 m na zachód od pochylni 577. W wyniku oddziaływania dynamicznego 9 pracowników zatrudnionych w ścianie uległo wypadkom. Po zaistnieniu zdarzenia osoba dozoru ruchu górniczego oddziału KG-3 wycofała pracowników z zagrożonego rejonu. Czterech poszkodowanych ewakuowano na noszach, a pozostali opuścili rejon o własnych siłach. Rejon ściany 577a został zabezpieczony przed wejściem osób postronnych. W związku z zaistniałym wstrząsem i wypadkiem zbiorowym nie prowadzono akcji ratowniczej.

Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku zbiorowego było oddziaływanie skutków wstrząsu górotworu o energii 2x10J na pracowników zatrudnionych w ścianie 577a w pokładzie 510.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej wykonywania prac w rejonie ściany 577a w pokładzie 510 na poziomie 665m, do czasu przeprowadzenia oględzin miejsca wypadku zbiorowego.

2. Przeprowadzić analizę stanu zagrożenia tąpaniami w rejonie ściany 577a w pokładzie 510 na poziomie 665 m przez kopalniany zespół ds. tąpań, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zaistniałego wstrząsu, w aspekcie określenia niezbędnych warunków bezpieczeństwa umożliwiających dokonanie oględzin w przedmiotowym rejonie.

3. Podjąć działania organizacyjno-techniczne, w okresie wstrzymania prac w rejonie ściany 577a w pokładzie 510, polegające na:

  • skutecznym zabezpieczeniu dostępu do rejonu ściany 577a w pokładzie 510,
  • ustaleniu zasad ciągłego monitorowania i analizowania stanu zagrożeń tąpaniami oraz wentylacyjno - metanowo - pożarowego w tym rejonie.

4. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej dalszej eksploatacji pokładu 510 ścianą 577a na poziomie 665 m, do czasu:

  • usunięcia skutków zaistniałego wstrząsu, na podstawie ustaleń kierownika ruchu zakładu górniczego,
  • sprawdzenia poprawności stosowanych rozwiązań organizacyjno-technicznych, przewidzianych w projekcie technicznym oraz innych możliwych do zastosowania środków profilaktycznych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa załogi i ruchu zakładu górniczego w warunkach rzeczywistego stanu zagrożenia tąpaniami, występującego podczas prowadzenia eksploatacji pokładu 510 ścianą 577a i na podstawie opinii kopalnianego zespołu do rozpoznawania i zwalczania zagrożeń, poszerzonego o specjalistów zagrożenia tąpaniami określenia warunków dalszej eksploatacji pokładu 510 ścianą 577a.

5.Zapoznać załogę zakładu górniczego z okolicznościami i przyczynami zaistniałego zdarzenia.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry