godło Polski
PL EN

23 12 2015

Wyższy Urząd Górniczy                                                                                                                                                                                                                                                                                           Katowice, dnia 4 stycznia 2015 r.

Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa

 

I N F O R M A C J A Nr 17/2015 śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 23.12.2015 r. około godz. 1230 w Zakładzie Eksploatacji Kruszywa „Zabawa II” należącym do Kopalni Kruszyw „TAR-KRUSZ” Sp. z o.o. w Wał Rudzie, któremu uległ ślusarz-spawacz, lat 60, pracujący w górnictwie 9 lat.

 

       W odkrywkowym zakładzie górniczym Zakład Eksploatacji Kruszywa „Zabawa II” eksploatacja kruszywa naturalnego prowadzona jest systemem ścianowym jednym piętrem przy pomocy pogłębiarki ssąco – refulującej.

       Wypadek miał miejsce w granicach zakładu górniczego, na drodze transportu wewnątrzzakładowego, zlokalizowanej na grobli pomiędzy basenami poeksploatacyjnymi. Grobla stanowiła połączenie pola służącego do odwadniania urobku pozyskanego przez pogłębiarkę z zakładem przeróbczym zlokalizowanym poza zakładem górniczym. Odcinek drogi wewnątrzzakładowej, na którym doszło do wypadku, był poziomy bez kolein, wyrw lub nierówności o szerokości 5 m. Na grobli wzdłuż drogi transportowej zabudowano ciąg przenośników taśmowych PTG 800. W dniu zdarzenia nie prowadzono eksploatacji złoża.
W czasie zdarzenia wykonywano prace związane z zabudową kolejnego przenośnika taśmowego PTG 800 nr zakładowy 5, w celu wydłużenia trasy odstawy urobku.

       W dniu 23.12.2015 r. na zmianie I rozpoczynającej się o godz. 600 osoba dozoru ruchu górniczego - kierownik kopalni, do prac związanych z budową przenośnika taśmowego PTG – 800 nr zakładowy 5, skierował czteroosobowy zespół pracowników zakładu górniczego. W skład tego zespołu wchodzili: operator ładowarki kołowej FURUKAWA 365 nr zakładowy 2, ślusarz-spawacz, operator pogłębiarki, mechanik. Operator ładowarki równocześnie pełnił funkcję osoby niższego dozoru ruchu górniczego. Zadaniem operatora ładowarki było prowadzenie załadunku samochodów odbiorców kruszywa ze składowiska wyrobów gotowych z zakładu przeróbczego zlokalizowanego poza zakładem górniczym oraz dowożenie niezbędnych materiałów do zabudowy ww. przenośnika.

Wobec braku innych świadków wypadku prawdopodobny przebieg zdarzenia ustalono na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz przesłuchania operatora będącego uczestnikiem zdarzenia.

       Ok. godz. 1200 operator przewoził w łyżce ładowarki kołowej 8 sztuk krążników do zabudowy ww. przenośnika taśmowego. Transport odbywał się po drodze wewnątrzzakładowej, zlokalizowanej wzdłuż trasy przenośnika taśmowego PTG 800 nr zakładowy 4 o długości około 220 m. Krążniki do łyżki ładowarki zostały załadowane przez ślusarza – mechanika, który po ich załadowaniu udał się pieszo drogą wewnątrzzakładową
w kierunku przenośnika taśmowego nr 5. Wg zeznań operatora, w chwili kiedy zbliżył się ładowarką do idącego drogą ślusarza – mechanika, wskoczył on do łyżki ładowarki, w celu wykorzystania jej jako środka transportu do miejsca pracy, przytrzymując się blachy przyspawanej do jej górnej krawędzi. W czasie jazdy dolna krawędź łyżki ładowarki znajdowała się na wysokości ok. 0,5 m nad nawierzchnią drogi i była ustawiona w pozycji otwartej. Po wskoczeniu ślusarza – mechanika do łyżki ładowarki, operator ładowarki zwolnił, nadał sygnał ostrzegawczy i nie zatrzymując biegu maszyny pokazał ręką ślusarzowi – mechanikowi, żeby zszedł z łyżki. Kontynuując jazdę, operator przymknął łyżkę ładowarki, żeby zobaczyć czy wewnątrz jest ślusarz. Po wykonaniu tej czynności stwierdził, że stracił go z pola widzenia. Rozejrzał się na boki, a następnie odwrócił się do tyłu i zauważył, że ślusarz leży na drodze za ładowarką. Zatrzymał ładowarkę, opuścił łyżkę, wyłączył silnik i pobiegł do leżącego ślusarza.

       Na miejscu zdarzenia operator zauważył, że ślusarz ma zgniecioną głowę. Wezwał znajdującego się w pobliżu kierownika kopalni – osobę dozoru ruchu. Operator oraz przybyłe na miejsce wypadku osoby nie podejmowały czynności ratunkowych z uwagi na stan doznanych obrażeń poszkodowanego.

Wg wstępnych ustaleń, przyczyna wypadku było najechanie tylnym, lewym kołem ładowarki Furukawa 365 na poszkodowanego.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Krakowie wydał decyzję wstrzymującą:

  • Ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji ładowarki kołowej FUROKAWA nr zakładowy 2 do czasu doprowadzenia jej stanu technicznego do zgodności z wymaganiami dokumentacji techniczno – ruchowej, w związku z:
  1. wprowadzonymi zmianami w budowie łyżki ładowarki w sposób nie określony
    w dokumentacji techniczno – ruchowej ładowarki,
  2. popękaną szybą czołową i boczną prawą.

W celu zapobieżenia podobnym wypadkom w przyszłości Dyrektor OUG w Krakowie skierował pismo do przedsiębiorcy, o podjęcie skutecznych działań mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzenia ponownego przeszkolenia stanowiskowego pracowników w zakresie bezpiecznego wykonywania prac z użyciem ładowarki, ponownego zapoznania z ustaleniami zawartymi w Instrukcji bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku operatora ładowarki, ponownego zapoznania z Regulaminem ruchu zakładu górniczego oraz ponownego zapoznania z Dokumentem bezpieczeństwa wszystkich pracowników zakładu górniczego. Ponadto polecił wdrożenie działań profilaktycznych mających na celu eliminację tolerowania przez pracowników i osoby dozoru ruchu niebezpiecznych zachowań.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

do góry