23 12 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                   

Katowice, dnia 19 stycznia 2017 r.

      

INFORMACJA Nr  67/2016/EW

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 23.12.2016 r. o godz. 1113 w PGG Sp. z o.o. Oddział KWK Piast-Ziemowit w Bieruniu, Ruch Ziemowit w Lędzinach.

Pożar zaistniał w kompleksie zrobów zlikwidowanych ścian: 306, 307a, 307, 308 i 309 w pokładzie 206/1 na poziomie II (500m). Niemetanowy pokład 206, o miąższości od 2,05 m do 2,3 m i nachyleniu do 12o, zaliczony został do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, pierwszego stopnia zagrożenia wodnego oraz piątej grupy skłonności węgla do samozapalenia. Pożar zidentyfikowano na podstawie przekroczenia dopuszczalnych stężeń tlenku węgla w chodniku 337, utrzymywanym wzdłuż zrobów zawałowych ściany 309 i stanowiącym wyrobisko przyścianowe eksploatowanej ściany 310. 

W dniu 22.12.2016 r. stwierdzono sukcesywny wzrost stężeń tlenku węgla do wartość 44 ppm, zarejestrowanej o godzinie 1920 przez analizator tlenku węgla, zabudowany w pochylni wentylacyjnej -64, w wylotowym prądzie powietrza z rejonu ściany 310. Zjawisko to zostało zinterpretowane przez kierownika działu wentylacji jako przekroczenie dopuszczalnej wartości tlenku węgla związane z procesami technologicznymi, podjętymi w ramach prac profilaktycznych i polegającymi na dokonaniu zmian w sieci wentylacyjnej oraz regulacji potencjałów aerodynamicznych wokół kompleksu zrobów zlikwidowanych ścian: 306, 307a, 307, 308 i 309. Po zarejestrowaniu przekroczeń dopuszczalnych stężeń tlenku węgla przywrócono wcześniejsze parametry przewietrzania rejonu, a w związku z utrzymywaniem się w opływowym prądzie powietrza stężeń tlenku węgla na poziomie około 28 ppm, w dniu 23.12.2016 r. o godz. 1113 kierownik działu wentylacji - zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego, rozpoczął prowadzenie akcji ratowniczej przeciwpożarowej.

W ramach akcji przystąpiono do gaszenia pożaru poprzez zatłaczanie azotu w kompleks zrobów pokładu 206, w miejsce prawdopodobnego samozagrzania węgla. Wyznaczono miejsca zabudowy tam izolacyjnych na wypadek konieczności wyłączenia rejonu z sieci wentylacyjnej, wtłaczano dwutlenek węgla w zroby ściany 306 i 307 oraz zabudowano linie chromatograficzne dla zdalnych pomiarów składu powietrza z chodnika 337, 328 i 329.
W dniu 16.01.2017 r., w związku z  ustabilizowaniem się zgodnego z przepisami składu atmosfery kopalnianej w wyznaczonej strefie zagrożenia, braku oznak zagrożenia pożarowego w rejonie objętym akcją ratowniczą oraz po uzyskaniu opinii zespołu ds. rozpoznawania i zwalczania zagrożeń (w składzie poszerzonym o specjalistów) stwierdzającej, że pożar został ugaszony, o godzinie 1600 Kierownik Akcji zakończył prowadzenie akcji ratowniczej.

Akcję prowadzoną od dnia 23.12.2016 r. do dnia 16.01.2017 r., z udziałem zastępów ratowniczych własnych kopalni oraz jednostek ratownictwa górniczego, nadzorował Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach.

Prawdopodobną przyczyną pożaru endogenicznego, według wstępnych ustaleń, było samozapalenie się węgla w kompleksie zrobów zlikwidowanych ścian: 306, 307a, 307, 308 i 309 w pokładzie 206/1, na poziomie II.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry